LITÁNIE K MÁRII KRÁLOVNEJ

(Schválil pápež Ján Pavol II. roku 1982)

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Svätá Mária,

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Vyvolená dcéra Otca,

Matka Krista Krála,

Sláva Ducha Svätého,

Panna, dcéra sionská,

Panna chudobná a ponížená,

Panna tichá a poslušná,

Služobnica Pána,

Matka Pána,

Spoločníčka Vykupiteľa,

Plná milosti,

Žriedlo krásy,

Vrchol cností,

Vznešený plod vykúpenia,

Dokonalá Kristova učeníčka,

Najčistejší obraz Cirkvi,

Žena nová,

Žena odetá slnkom,

Žena korunovaná hviezdami,

Pani dobrotivá,

Pani láskavá,

Pani naša,

Radosť Izraela,

Jas Cirkvi,

Ozdoba ľudského rodu,

Orodovnica milosti,

Služobnica Božej lásky,

Pomocnica Božieho ľudu,

Kráľovná lásky,

Kráľovná milosrdenstva,

Kráľovná pokoja,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná zeme,

Kráľovná neba,

Kráľovná vesmíru,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,      zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami.

 

 

MODLITBY

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame,

svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty, Panna slávna a požehnaná.

(Najstaršia mariánska modlitba z 3. storočia)

 

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária,

že nikdy nebolo počuť,

žeby bol niekto opustený,

kto sa utiekal pod tvoju ochranu,

teba prosil o pomoc

a žiadal o tvoje orodovanie.

Povzbudený touto dôverou

aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien;

k tebe prichádzam,

pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.

Matka večného Slova,

neodmietni moje slová,

ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.

R. Amen.

 (Modlitba svätého Bernarda)

 

Ó, Mária, Matka milosrdenstva

Ó, Mária,

Matka milosrdenstva,

opatruj nás všetkých,

aby Kristov kríž nebol zbytočný,

aby človek nezišiel z cesty dobra

a aby nestratil vedomie hriechu,

ale aby vzrastala jeho nádej v Boha,

ktorý je bohatý na milosrdenstvo

aby z vlastnej vôle konal dobré skutky,

ktoré Boh vopred pripravil,

a aby takto konal po celý život

na chválu jeho slávy.

(Ján Pavol II.)

 

 

Ó, Mária, ranná hviezda nového sveta

Ó, Mária,

ranná hviezda nového sveta,

Matka žijúcich,

tebe zverujeme problém života;

zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy

detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,

chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,

mužov a žien - obetí neľudského násilia,

starých a chorých zabitých z ľahostajnosti

alebo z nepravého súcitu.

Daj, aby všetci, čo veria v tvojho Syna,

dokázali otvorene a s láskou ohlasovať

ľuďom našich čias

Evanjelium života.

Vypros im milosť, aby ho prijímali

ako stále nový dar,

aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia

po celý život,

vypros im odvahu, činné a vytrvalé

svedectvo o ňom,

aby mohli budovať

so všetkými ľuďmi dobrej vôle

civilizáciu pravdy a lásky

na chválu a slávu Boha,

ktorý stvoril život a miluje ho.

(Ján Pavol II., enc. Evangelium vitae)

 

Modlitba v mariánskych svätyniach

Modlitba v mariánskych svätyniach

Mária, požehnaná od Najvyššieho,

matka milosti,

skrze teba vystupuje k Bohu chvála Cirkvi.

Dcéra, ktorú Otec veľmi miloval,

ty si prijala anjelovo posolstvo,

a tak si spolupracovala na spáse človeka;

v tebe stvorenie znova poslúcha Stvoriteľa.

Matka Ježiša Krista, Božieho Syna,

ty si zachovávala v srdci Božie slovo,

a tak si ukázala cestu múdrosti;

v tebe sa človek otvára dobrej zvesti.

 

Milovaná nevesta Ducha Svätého,

ty si prijala do svojho lona Božie Slovo,

a tak si darovala svetu život;

v tebe sa človek stáva príbytkom Večného.

 

Tento obraz (táto socha) od vekov pripomína

tvoju jedinečnú dôstojnosť a tvoje materské orodovanie.

 

Súcitná Matka, modliaca sa Panna, obraciame sa k tebe;

nech tvoj príhovor podopiera naše prosby.

Pomocou tvojho milosrdenstva dosiahneme pokoj a spásu

pre seba,

pre naše rodiny,

pre naše spoločenstva,

pre všetkých bratov a sestry vo viere,

pre každého človeka.

Vypros nám od Otca

plné poznanie Krista,

dary Ducha Svätého,

ochranu pred nástrahami

a oslobodenie od zla.

Pomôž nám s tebou budovať kráľovstvo Pána,

kráľovstvo večnej chvály,

kráľovstvo spravodlivosti a pokoja

pre všetkých a navždy.

 R. Amen.