LITÁNIE K PREDRAHEJ KRISTOVEJ KRVI

(Schválil pápež Ján XXIII. roku 1960)

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,       zachráň nás.

Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,  

Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,      

Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,   

Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,

Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním, 

Krv Kristova, vyliata na kríži,   

Krv Kristova, cena našej spásy, 

Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,     

Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,    

Krv Kristova, prúd milosrdenstva,

Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,

Krv Kristova, odvaha mučeníkov,

Krv Kristova, sila vyznávačov,

Krv Kristova, zdroj panien,

Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,

Krv Kristova, úľava trpiacich,

Krv Kristova, potešenie plačúcich,

Krv Kristova, nádej kajúcich,

Krv Kristova, útecha umierajúcich,

Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc,

Krv Kristova, závdavok večného života,

Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,

Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami.

 

K. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.

R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

 

Modlime sa.

Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

R. Amen.

 

 

Modlitba pripisovaná svätej Brigite

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umučením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď naveky uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dna vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť; že si po štyridsiatich dňoch pred ocami mnohých vystúpil do neba a cestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

R. Amen.