LORETÁNSKE LITÁNIE

(Schválil pápež Sixtus V. roku 1587)

 

V SPOLOČENSTVE SO SVÄTOU BOHORODIČKOU

(KULT PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE)

 

„Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia" (Lk 1, 48). Úcta Cirkvi k Preblahoslavenej Panne Márii patrí k samej podstate krestanského kultu (Marialis cultus, 56). Preblahoslavenej Panne „Cirkev právom preukazuje osobitný kult. Ved už od najstarších cias sa Preblahoslavená Panna uctieva pod titulom Bohorodička a veriaci sa v modlitbách utiekajú pod jej ochranu vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách... Tento kult..., hoci je celkom osobitný, sa podstatne líši od kultu adorácie, ktorý sa preukazuje vtelenému Slovu rovnako ako Otcovi a Duchu Svätému, a nanajvýš ho napomáha" (Lumen gentium, 66). (KKC 971)

 

 

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária,

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka Božej milosti,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,

Matka hodna lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodna úcty,

Panna hodna chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy,

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,    zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

K. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

 

Podla pápežského dekrétu  Pia XI. z 22.  apríla  1927  „Celebre apud  Slovaccam Gentem" je povolené slovenským katolíkom po zvolaní Baránok Boží atd. modliť sa túto invokáciu s modlitbou:

 

K. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa.

Pane Ježišu, podľa Simeonovho proroctva pri tvojom umučení mec bolesti prenikol najnežnejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie; daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti, a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

R. Amen.

 

 

V Adventnom období:

K. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.

R. A ona počala z Ducha Svätého.

 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, od večnosti si rozhodol, že tvoj Syn po anjelovom zvestovaní prijme telo z lona preblahoslavenej Panny; vyznávame, že ona je skutočne Božou Rodičkou, a pokorne prosíme, dopraj nám cnostne žiť pod jej materskou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

 

Vo Vianočnom období:

V. Po pôrode, Panna, ostala si neporušená.

R. Božia Rodička, oroduj za nás.

 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, ty si preblahoslavenú Pannu Máriu vyvolil za matku Spasiteľa ľudského pokolenia; prosíme ťa, daj, aby sme v nej mali mocnú orodovnicu, veď cez ňu sme prijali pôvodcu života, tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

R. Amen.

 

Vo Veľkonočnom období:

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

 

Modlime sa.

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.