LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠ

(Schválil pápež Pius IX. roku 1862)

 

 „Modlitba Cirkvi, živená Božím slovom a slávením liturgie, nás učí modliť sa k Ježišovi Kristovi. Aj vtedy, keď sa obracia predovšetkým na Otca, vo všetkých liturgických tradíciách obsahuje formy modlitby, ktoré sa obracajú na Krista. Niektoré žalmy, tak ako sú aktualizované v modlitbe Cirkvi, ako aj Nový zákon nám vkladajú do úst a vtláčajú nám do sŕdc tieto vzývania ku Kristovi: Boží Syn, Božie Slovo, Pán, Spasiteľ, Baránok Boží, Král, milovaný Syn, Syn Panny, Dobrý Pastier, náš Život, naše Svetlo, naša Nádej, naše Vzkriesenie, Priateľ ľudí..." (KKC2665)

„Ale meno, ktoré obsahuje všetko, je meno, ktoré Boží Syn dostal pri svojom vtelení: JEŽIŠ. Božie meno je pre ľudské pery nevysloviteľné, ale Božie Slovo tým, že prijalo našu ľudskú prirodzenosť, nám ho odovzdáva a my ho môžeme vzývať: , Ježiš, t. j. ,YHWH (Jahve) spasí. Ježišovo meno obsahuje všetko: Boha aj človeka a celú ekonómiu stvorenia a spásy. Modliť sa k Ježišovi" znamená vzývať ho, volať k nemu v nás. Jedine jeho meno obsahuje „prítomnosť", ktorú označuje. Ježiš je Zmŕtvychvstalý, a ktokoľvek vzýva jeho meno, prijíma Božieho Syna, ktorý ho miloval a seba samého vydal za neho." (KKC 2666)

„Vzývanie Ježišovho svätého mena je najjednoduchšou cestou ustavičnej modlitby" (KKC 2668).

 

 

Pane, zmiluj sa.    

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Alebo:

Kyrie, eléison.

Christe, eléison.

Kyrie, eléison.

 

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Ježišu, Syn živého Boha,

Ježišu, obraz Otca,

Ježišu, žiara večného svetla,

Ježišu, kráľ slávy,

Ježišu, slnko spravodlivosti,

Ježišu, Syn Márie Panny,

Ježišu, hoden lásky,

Ježišu obdivuhodný,

Ježišu, Boh mocný,

Ježišu, otec budúceho veku,

Ježišu, anjel veľkej rady,

Ježišu najmocnejší,

Ježišu najtrpezlivejší,

Ježišu najposlušnejší,

Ježišu, tichý a pokorný srdcom,

Ježišu, milujúci čistotu,

Ježišu, milujúci nás,

Ježišu, Boh pokoja,

Ježišu, pôvodca života,

Ježišu, príklad cností,

Ježišu, horliteľ za spásu duší,

Ježišu, Boh náš,

Ježišu, naše útočisko,

Ježišu, otec chudobných,

Ježišu, poklad veriacich,

Ježišu, dobrý pastier,

Ježišu, pravé svetlo,

Ježišu. večná múdrosť,

Ježišu, nekonečná dobrota,

Ježišu, naša cesta a náš život,

Ježišu, radosť anjelov,

Ježišu, kráľ patriarchov,

Ježišu, majster apoštolov,

Ježišu, učiteľ evanjelistov,

Ježišu, sila mučeníkov,

Ježišu, svetlo vyznávačov,

Ježišu, čistota panien,

Ježišu, koruna všetkých svätých,

 

Buď nám milostivý,      zľutuj sa nad nami, Ježišu

Buď nám milostivý,      vyslyš nás, Ježišu

 

Od všetkého zla  ochraňuj nás, Ježišu

Od každého hriechu

Od tvojho hnevu

Od úkladov diabla

Od ducha smilstva

Od večnej smrti

Od zanedbávania tvojich vnuknutí

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia

Pre tvoje narodenie

Pre tvoje detstvo

Pre tvoj božský život

Pre tvoju namáhavú prácu

Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie

Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť

Pre tvoje mdloby

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie

Pre tvoje zmŕtvychvstanie

Pre tvoje nanebovstúpenie

Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie

Pre tvoje radosti

Pre tvoju slávu

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zľutuj sa nad nami, Ježišu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Ježišu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami, Ježišu

 

Ježišu, uslyš nás.      Ježišu, vyslyš nás

 

Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:

Proste a dostanete,

hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené;

prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku,

aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami

a nikdy ťa neprestali chváliť.

Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom

a zároveň ho aj milovali;

veď ty neprestajne spravuješ všetkých,

ktorých upevňuješ vo svojej láske.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

R. Amen.