LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

 

ÚCTA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

 

Modlitba Cirkvi si uctieva a oslavuje aj Ježišovo srdce, tak ako vzýva Ježišovo najsvätejšie meno. Klania sa vtelenému Slovu a jeho srdcu, ktoré sa z lásky k ľuďom nechalo prebodnúť za naše hriechy (KKC 2669)

 

 (Schválil pápež Lev XIII. roku 1899)

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Alebo:

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

 

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,

Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,

Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,

Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,

Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých cností,

Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,

Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,

Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,

Srdce Ježišovo, potupami preplnené,

Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,

Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,

Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,

Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,

Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,

Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,

Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,

Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,   zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami.

 

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.

R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

 

Modlime sa.

Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

R. Amen.

 

Modlitba k Božskému Srdcu na prvý piatok v mesiaci

Božský Spasiteľu, k nohám tvojim padáme dnes, v prvý piatok mesiaca, podľa tvojej žiadosti. Obetujeme ti s najhlbšou poklonou toto naše sväté prijímanie ako zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme obrazili my alebo iní najsvätejšie tvoje Srdce v tejto preveľkej Sviatosti.

Ďalej obetujeme ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvätejšie Srdce v Sviatosti oltárnej, v tomto najsvätejšom tajomstve tvojej lásky.

Prijmi milostivo, Božský Spasiteľ, túto náhradu pokorných a kajúcich detí a učiň, aby sa potešujúci tvoj sľub hojne na nich splnil. Úfame to skrze nesmierne tvoje milosrdenstvo a skrze tvoju všemohúcu lásku. Áno, nech nám je tvoje Božské Srdce istým útulkom v hodine našej smrti, aby sme sviatosťami posilnení kajúcne dokonali, posväcujúcou milosťou ozdobení k tebe do neba prišli a na tvojom Srdci v blaženej láske a radosti spočívali. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

R. Amen.

 

 

MODLITBA požehnania

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

 

Modlitba zasvätenia na sviatosť Krista Kráľa. Aj na prvé piatky.

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:

L. tvoji sme a tvoji chceme zostať.

K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,

L. preto sa dnes každý z nás dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.

L. Zmiluj sa nad obidvojimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k svojmu svätému Srdcu.

K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili,

L. ale i márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou.

K. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylne názory a rozkoš,

L. priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, daj všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas:

L. Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky.

V. Amen.