LITÁNIE K SVÄTÝM

(Vznikli za čias pápeža Sergia I. [687-701 ], upravené za Pavla VI. roku 1969.)

 

I. Prosba k Bohu

A

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Alebo B

Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

II. Vzývanie svätých

Svätá Mária,

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Svätý Michal, Gabriel a Rafael,

Všetci svätí anjeli,

 

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám,

Svätý Mojžiš,

Svätý Eliáš,

Svätý Ján Krstiteľ,

Svätý Jozef,   

Všetci svätí patriarchovia a proroci,

 

Apoštoli a učeníci

Svätý Peter a Pavol,

Svätý Ondrej,

Svätý Ján a Jakub,

Svätý Tomáš,

Svätý Matúš,

Všetci svätí apoštoli,

Svätý Lukáš,

Svätý Marek,

Svätý Barnabáš,

Svätá Mária Magdaléna,

Všetci svätí učeníci Pána,

 

Mučenici

Svätý Štefan,

Svätý Ignác Antiochijský,

Svätý Polykarp,

Svätý Justín,

Svätý Vavrinec,

Svätý Cyprián,

Svätý Bonifác,

Svätý Vojtech,

Svätý Stanislav,

Svätý Tomáš Becket [beket],

Svätý Ján Nepomucký,

Svätý Ján Fisher [fišer] a Tomáš More[mór],

Svätý Pavol Miki,

Svätí košickí mučenici,

Svätý Izák Jogues [žok] a Ján de Brébeuf [brebóf],

Svätý Peter Chanel [šanel],

Svätý Karol Lwanga,

Svätá Perpetua a Felicita,

Svätá Agnesa,

Svätá Mária Goretti,

Všetci svätí mučenici,

 

Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätý Lev a Gregor,

Svätý Ambróz,

Svätý Hieronym,

Svätý Augustín,

Svätý Atanáz,

Svätý Bazil a Gregor Nazianzský,

Svätý Ján Zlatoústy,

Svätý Martin,

Svätý Patrik,

Svätý Cyril a Metod,

Svätý Karol Borromeo,

Svätý František Saleský,

Svätý Pius Desiaty,

 

Kňazi a rehoľnici

Svätý Anton,

Svätý Benedikt,

Svätý Gorazd,

Svätý Andrej Svorad a Benedikt,

Svätý Bernard,

Svätý František a Dominik,

Svätý Tomáš Akvinský,

Svätý Ignác Loyolský,

Svätý František Xaverský,

Svätý Vincent de Paul [de pól],

Svätý Ján Mária Vianney,

Svätý Ján Bosco,

Svätá Katarína Sienská,

Svätá Terézia Avilská,

Svätá Ružena Limská,

 

Laici

Svätý Ľudovít,

Svätá Monika,

Svätá Alžbeta Uhorská,

Všetci Boží svätí a sväté,

 

III. Vzývanie Krista

A

Buď nám milostivý,     ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla,

Od každého hriechu,

Od úkladov diabla,

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle,

Od večnej smrti,

Pre tvoje vtelenie,

Pre tvoje narodenie,

Pre tvoj krst a svätý pôst,

Pre tvoj kríž a tvoje umučenie,

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie,

Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie,

Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie,

Pre zoslanie Ducha Svätého,

Pre tvoj slávny príchod,

 

Alebo B

Kriste, Syn živého Boha,      zmiluj sa nad nami.

Ty si prišiel na tento svet,

Ty si visel na kríži,

Ty si pre nás podstúpil smrť,

Ty si ležal v hrobe,

Ty si vstal z mŕtvych,

Ty si vystúpil do neba,

Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom,

Ty sedíš po pravici Otca,

Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych,

 

IV. Prosby za rozličné potreby

A

Zľutuj sa, Pane, nad nami,    prosíme ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu,

Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe,

Údel všetkým našim dobrodincom večnú odmenu,

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu,

 

Alebo B

Buď nám, Pane, milostivý,    prosíme ťa, vyslyš nás.

Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi,

Záchran nás a našich bratov, príbuzných

a dobrodincov od večného zatratenia,

Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť,

Ochrán svet pred chorobami, hladom a vojnou,

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť,

 

C (nevynechávajú sa)

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev,        prosíme ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených tvojej službe,

Zjednoť všetkých veriacich v Krista,

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,

 

V. Záver

A

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Alebo B

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami.

 

Modlime sa.

Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

 

Alebo:

Milosrdný Bože, ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme; prosíme ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilňuj v nás lásku k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.