ADVENTNÉ NEDELE A 

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nezvíťazia nado mnou. Veď nikto, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 2,1-5

Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.” Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo. On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor` sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.” Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. – O.

Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Pánovho. – O.

Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.” – O.

Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!” Kvôli domu Pána, nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 13,11-14a

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a v opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 24,37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, na začiatku nového cirkevného roka prosme nebeského Otca, aby nás urobil schopnými počúvať jeho Slovo a uskutočňovať ho v našom živote.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·         Za svätú Cirkev: aby vedela uchovávať a ohlasovať zverené Božie slovo a prostredníctvom neho ohlasovala Boží plán spásy vo svete, prosme Pána.

·         Za všetkých ľudí: aby si uvedomili, že čas života, ktorý im dáva Boh, je darom a jedinečnou príležitosťou na uskutočňovanie osobnej spásy, prosme Pána.

·         Za všetkých, ktorí sa stali otrokmi konzumného života: aby ich evanjeliové posolstvo oslobodilo a priviedlo na správnu cestu, prosme Pána.

·         Za manželov: aby v spoločnom zväzku dokázali spoznávať duchovné hodnoty a ovocie nábožného života, ktoré pramenia z viery v Ježiša Krista, prosme Pána.

·         Za naše (farské) spoločenstvo: aby sme adventný čas prežili v duchu modlitby a radostného očakávania, prosme Pána.

Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a neustále v nás oživuj túžbu po stretnutí s tvojím Synom, aby nás posilňoval vo viere a v uskutočňovaní príkazu lásky. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán dá požehnanie, a naša zem vydá svoje plody.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, a vaše srdcia sa zaradujú.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 11,1-10

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka. Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno odpočívať. Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svätom vrchu; lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody napĺňajú moria. V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom, pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – O.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme. – O.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. – O.

Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 15,4-9

Bratia, všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 3,1-12

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.” To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ,Naším otcom je Abrahám!’ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, svätý Ján Krstiteľ svojím účinkovaním pri­pravoval ľud na pokánie. Prosme Pána, aby všetci kresťania svojím životom ohlasovali príchod Božieho kráľovstva.

·         Pane Ježišu, daj, aby kresťania úprimne pristupovali k sviatosti pokánia, a tak sa dôkladne pripravili na tvoj príchod.

·         Pane Ježišu, udeľ odvahu a vytrvalosť všetkým, ktorí sa zasvätili ohlasovaniu evanjelia podľa príkladu svätého Jána Krstiteľa.

·         Pane Ježišu, priveď našich márnotratných bratov a sestry na správnu cestu, aby už viac nepáchali neprávosti.

·         Pane Ježišu, vzbuď v ľudských srdciach vedomie zodpovednosti za biedu blížnych, osamelých a opustených ľudí tohto sveta.

·         Pane Ježišu, daj, aby v čase vianočných sviatkov zavládol na celej zemi pokoj a mier.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme láskou, príkladom a modlitbou pomáhali našim bratom a sestrám obrátiť sa na ceste pokánia, a tak so živou vierou a s čistým srdcom kráčali v ústrety nebeskému kráľovstvu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Jeruzalem, postav sa na výšinu a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; prosíme ťa, daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko!

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 35,1-6a.10

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.” Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Príď, Pane, príď a zachráň nás.

Pán zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov. – O.

Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených. Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov. – O.

Ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Jakuba 5,7-10

Bratia, buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 11,2-11

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?” Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.” Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ,Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.’ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, pretože Pán je už blízko, modlime sa ešte vrúcnejšie za spásu všetkých ľudí.

(Volajme: Ježišu, Syn živého Boha, vyslyš naše prosby.)

·         Pane Ježišu, daj, aby Cirkev smelo ohlasovala tvoj budúci príchod, a tak utvrdzovala ľudí v konaní dobra.

·         Pane Ježišu, daj, nech predstavitelia štátov rozoznávajú, čo slúži dobru, ktoré je potrebné konať na ceste do večnosti.

·         Pane Ježišu, daj, nech pri svojich rozhovoroch a rozhodnutiach pamätáme na večnosť.

·         Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých pokrstených, aby vo svete vždy odhodlane vydávali svedectvo o tebe.

·         Pane Ježišu, prosíme ťa, otvor našim zosnulým (M.), dvere do Otcovho náručia.

Pane Ježišu, Syn Márie Panny, ty si náš Boh a Pán, náš Vykupiteľ a Spasiteľ; príď k nám a zachráň nás. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo, a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony, a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Nebesia, roste z výsosti a z oblakov nech k nám zostúpi Spravodlivý. Otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa!

 

MODLITBA DŇA

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 7,10-14

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach." Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána." A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažu­jete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel."

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Hľa prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. – O.

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti. – O.

Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa.

To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 1,1-7

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlá­sať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy; k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom.

Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, Boh s nami.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 1,18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto:

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, pokorne prosme Krista Pána, ktorý sa naro­dil z Panny Márie, a radostne volajme: Príď, Pane Ježišu.

·         Pane Ježišu, priprav všetok svoj ľud a jeho pastierov na dôstojnú oslavu tvojho narodenia.

·         Priveď vyvolený národ, z ktorého pochádzaš, k poznaniu, že ty si prisľúbený Mesiáš.

·         Naplň dôverou v Božiu pomoc matky očakávajúce narodenie svojho dieťaťa.

·         Príď, Pane, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti.

·         Urob z nás poslov tvojej blahozvesti, aby sme ako Panna Mária vnášali do rodín lásku k tebe a k blížnym.

Pane Ježišu, očakávaný Emanuel, navštív svoj ľud a obdaruj nás svojimi milosťami, aby sme pociťovali tvoju pomoc v každodenných potrebách a raz ťa mohli velebiť v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, tvoj Duch Svätý, ktorý svojou mocou zatônil Pannu Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna, nech posvätí obetné dary, pripravené na tvojom oltári. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, Panna počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel, to značí Pán s nami.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, v Eucharistii sme prijali záloh večnej spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali na dôstojnú oslavu narodenia tvojho Syna, čím viac sa blížia vianočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána