ADVENTNÉ NEDELE B

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nezvíťazia nado mnou. Veď nikto, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 63,16b-17.19b;64,2b-7

Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov. Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou? Obráť sa k nám, lebo sme tvoji služobníci a kmene tvojho dedičstva. Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil! Vrchy by sa rozplynuli pred tebou. Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou. Od vekov nebolo slýchať, ucho nepočulo, oko nevidelo, aby bol okrem teba iný Boh, ktorý by pomáhal tým, čo v neho dúfajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na tvojich cestách spomínajú na teba. Ty si sa hneval, a my sme hrešili. Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení. Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť. Všetci sme jak zvädnuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor. Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul, lebo si skryl pred nami svoju tvár, vydal si nás napospas našej neprávosti. A predsa, Pane, ty si náš otec! My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pastier Izraela, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť. – O.

Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. – O.

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 1,3-9

Bratia, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. O. – Aleluja.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 13,33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, spojme svoje hlasy a spoločne prosme za všetkých, ktorí očakávajú príchod nášho Pána.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za svätú Cirkev: aby horlivo vydávala svedectvo o Kristovi, ktorý má prísť, a aby bola živým príkladom jeho lásky vo svete, prosme Pána.

·        Za všetkých ľudí: aby aj v životných ťažkostiach dokázali s múdrosťou prežívať prítomnú chvíľu a boli pozorní na pôsobenie Boha v ich živote, prosme Pána.

·        Za tých, ktorí si zatvárajú oči pred svojimi trpiacimi bratmi a sestrami: aby naplnili svoj život pravou láskou a solidárnosťou, prosme Pána.

·        Za utláčaných, prenasledovaných a tých, ktorí sú bez domova: aby v kresťanských spoločenstvách našli pomoc a ochranu, prosme Pána.

·        Za nás všetkých: aby sme boli otvorení a ochotní pomôcť všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc, prosme Pána.

Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a naplň nás radosťou, že ti môžeme slúžiť, a tak ohlasovať tvoju lásku vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán dá požehnanie, a naša zem vydá svoje plody.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, a vaše srdcia sa zaradujú.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 40,1-5.9-11

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa milosť Pánova, a uvidí každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.” Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh, no ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. – O.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. – O.

Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása. – O.

 

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Petra 3, 8-14

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľovou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 1,1-8

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!'” Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, modlime sa k nebeskému Otcovi, aby sme vedeli, podľa príkladu Jána Krstiteľa, pripravovať v našom ži­vote cestu Ježišovi Kristovi.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za Cirkev: aby ako Ján Krstiteľ vedela ohlasovať Božie slovo, ktoré nás volá k obráteniu a k zmene života, prosme Pána.

·        Za všetkých, ktorým je zverená verejná služba: aby podporovali spoločné dobro a brali ohľad na každého človeka, prosme Pána.

·        Za všetkých kresťanov: aby vykorenili zo svojich sŕdc pýchu a sebeckosť, a tak pripravili cestu Kristovi, prosme Pána.

·        Za každého človeka: aby nehľadal zmysel života v pominuteľných veciach, ale v službe lásky k blížnym, prosme Pána.

·        Za naše spoločenstvo: aby sme boli nástrojom Krista, ktorý všetkým prináša spásu, a našli medzi sebou nové znaky bratstva a priateľstva, prosme Pána.

Bože, náš otec a pastier, ty nechceš, aby sa niektorý z tvojich synov stratil; vyslyš modlitby svojho ľudu a daruj nám silu, aby sme v tomto svete svedčili o láske tvojho Syna. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Jeruzalem, postav sa na výšinu a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; prosíme ťa, daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko!

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 61,1-2a.10-11

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami. Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Duša mi plesá v mojom Bohu.

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. – O.

Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný; a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. – O.

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom 5,16-24

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý nás volá, a on to aj urobí.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 1,6-8.19-28

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?”, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.” „Čo teda,” pýtali sa ho, „si Eliáš?” Povedal: „Nie som.” „Si prorok?” Odpovedal: „Nie.” Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?” Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ,Vyrovnajte cestu Pánovi,’ ako povedal prorok Izaiáš.” Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?” Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.” To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

 Bratia a sestry, prosme Pána, ktorý je blízko, aby naše srdcia pretváral radosťou a nádejou z očakávania jeho príchodu.

(Volajme: Príď, Pane Ježišu.)

·        Modlime sa za Cirkev, aby vedela vnášať Kristovu radostnú zvesť do hodnôt, tradícií a spoločenstiev všetkých ľudí sveta.

·        Modlime sa za vedcov, politikov a umelcov, aby spájali svoje úsilie pri budovaní novej civilizácie postavenej na Kristovi.

·        Modlime sa za chorých, trpiacich a tých, ktorí sú bez nádeje, aby v sile Kristovho príchodu objavili svoju hodnotu a poslanie pre dnešný svet.

·        Modlime sa za nás samých, aby sme vydávali svedectvo o svetle, ktoré sme prijali vo sviatosti krstu.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), ktorí s dôverou očakávali príchod Pána, aby uvideli jas a svetlo Božieho Baránka.

Pane Ježišu, Vyslyš naše prosby a daj, aby sme si čoraz lepšie uvedomovali, že chceš byť stále prítomný uprostred nás. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo, a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony, a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Nebesia, roste z výsosti a z oblakov nech k nám zostúpi Spravodlivý. Otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa!

 

MODLITBA DŇA

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej 7,1-5.8b-12.14a.16

Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu doprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Po­zri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“ Nátan odpovedal kráľovi: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si pod­nikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi. Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. – O.

„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:

Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ – O.

On bude volať ku mne: Ty si môj Otec, môj Boh a útočište mojej spásy.

Naveky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 16,25-27

Bratia, tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z prí­kazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista na­veky. Amen.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Hľa, služobnica Pána; nech sa mi stane podľa tvojho slova.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 1,26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Joze­fovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža ne­poznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je ne­možné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, obráťme sa s pokornými prosbami na Krista, Vykupiteľa, ktorý prišiel spasiť ľudí, a s dôverou volajme: Príď, Pane Ježišu.

·        Pane Ježišu, pripravuj Cirkev na svoj príchod a upevňuj ju v blaženej nádeji.

·        Duchom Svätým naplň nášho pápeža M., aby s nadšením ohlasoval svetu tvoju radostnú novinu.

·        Veď národy, ktoré sa boria s vážnymi ekonomickými a spoločenskými ťažkosťami, k východisku, ktoré je založené na Božom zákone a poriadku.

·        Zbúraj múr nenávisti, ktorý rozdeľuje národy, a urovnaj ľuďom cestu k svornosti.

·        Pomáhaj snúbencom, aby sa dobre pripravovali na spoločný život v manželstve.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj nám nasledovať tvoju panenskú Matku, aby sme s čistým srdcom a s radosťou mohli očakávať slávny deň tvojho narodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, tvoj Duch Svätý, ktorý svojou mocou zatônil Pannu Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna, nech posvätí obetné dary, pripravené na tvojom oltári. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, Panna počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel, to značí Pán s nami.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, v Eucharistii sme prijali záloh večnej spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali na dôstojnú oslavu narodenia tvojho Syna, čím viac sa blížia vianočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.