ADVENTNÉ NEDELE C

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nezvíťazia nado mnou. Veď nikto, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 33,14-16

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. – O.

Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. – O.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom 3,12-4,2

Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 21,25-28.34-36

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, náš Pán môže prísť kedykoľvek, preto máme túžobne očakávať jeho príchod a pripraviť sa na stretnutie s ním. S dôverou ho prosme:

·        Pane Ježišu, pripravuj svoju Cirkev na svoj príchod v sláve a upevňuj ju v blaženej nádeji.

·        Spasiteľ sveta, ukáž nám svoje milosrdenstvo a daruj spásu všetkým ľuďom.

·        Nebeský lekár, žehnaj všetkých, ktorí sa starajú o naše zdravie.

·        Dobrý pastier, daj, aby sme sa v tomto posvätnom čase ochotnejšie venovali modlitbe a skutkom milosrdenstva.

·        Požehnávaj rodičov a osvecuj ich svojím Duchom, aby sa dobre starali o spásu svojich detí.

·        Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym.

Pane Ježišu, ty si nám prikázal, aby sme sa modlili a bedlili, a tak ťa očakávali; vypočuj naše prosby a sprevádzaj naše kroky, aby sme ťa všetci mohli radostne privítať, keď prídeš v sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme, nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán dá požehnanie, a naša zem vydá svoje plody.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy, ozve sa svojím velebným hlasom, a vaše srdcia sa zaradujú.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s ním. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Barucha 5,1-9

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj sa na svojich synov, zhromaždených od východu slnka až po západ na slovo Svätého. Tešia sa, že Boh na nich pamätal. Vyšli z teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale Boh ich privedie k tebe a ponesie ich so slávou ako na kráľovskom tróne. Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. – O.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: „Veľké veci urobil s nimi Pán.” Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. – O.

Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. – O.

Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 1,4-6.8-11

Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 3,1-6

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a Trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, pretože Pán je blízko, pripravme mu cestu a vrúcnejšie sa modlime za spásu všetkých ľudí.

·        Pane Ježišu, zveľaďuj svoju Cirkev vodou krstu a slzami pokánia.

·        Udeľ odvahu a vytrvalosť všetkým hlásateľom evanjelia, ktorí ti zasvätili svoj život.

·        Splň túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske.

·        Vzbuď v srdciach veriacich pocit zodpovednosti za biedu a krivdy blížnych.

·        Daj, aby veriaci pochopili, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj účasť na svätom prijímaní.

Pane Ježišu, prijmi naše prosby a daj, aby sme modlitbou, príkladom a láskou pomáhali svojim bratom a sestrám obrátiť sa a so živou vierou a s čistým srdcom kráčali v ústrety tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Jeruzalem, postav sa na výšinu a hľaď, aká radosť ti prichádza od tvojho Boha.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; prosíme ťa, daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Radujte sa neprestajne v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko!

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 3,14-18a

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael; raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj trest, odvrátil nepriateľa. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky neochabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, hrdina, ktorý ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy. – O.

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, pamätajte, že jeho meno je vznešené. – O.

Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 4,4-7

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 3,10-18

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?” On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!” Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?” On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!” Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?” Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!” Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.” A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, svätý apoštol Pavol hovorí, aby sme vo všet­kom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášali svoje žiadosti Bohu. Prosme teda nášho nebeského Otca, aby vyslyšal naše prosby.

(Volajme: Otče náš, vyslyš nás.)

·        Otče, obnov Kristovu nevestu - Cirkev, ohňom Ducha Svätého, aby všetkým prinášala nádej a spásu.

·        Otče, udeľ svoj pokoj našim bratom a sestrám, ktorí sú prenasledovaní pre vieru, a posilni ich vo vernosti tebe.

·        Otče, chráň predstaviteľov štátov od korupcie a ziskuchtivosti, a daj, aby vždy konali spravodlivo a múdro.

·        Otče, daj pracovníkom médií odvahu šíriť lásku, odvahu a porozumenie.

·        Otče, daj, aby sme pre hmotné starosti nezabúdali na duchovnú prípravu Vianoc.

Nebeský Otče, prijmi naše prosby, daruj nám svoj pokoj a chráň nás, aby sme sa nemuseli obávať nijakého nešťastia, a tak sa mohli tešiť a radovať z celého srdca. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo, a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony, a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Nebesia, roste z výsosti a z oblakov nech k nám zostúpi Spravodlivý. Otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa!

 

MODLITBA DŇA

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Čítanie z Knihy proroka Micheáša 5,1-4a

Toto hovorí Pán: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.”

Počuli sme Božie slovo.


O. – Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pastier Izraela, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť. – O.

Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. – O.

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno. – O.

 

Čítanie z Listu Hebrejom 10,5-10

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne – , aby som plnil tvoju vôľu, Bože.” Najprv hovorí: „Obety, ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili” – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.” Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja – Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 1,39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, obráťme sa v tejto spoločnej modlitbe k to­mu, ktorého očakávali otcovia a ktorého Panna Mária v nevýs­lovnej láske nosila pod srdcom.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Aby všetky národy poznali jediného a pravého Boha, prosme Pána.

·        Aby sviatky Narodenia Pána prehĺbili vzájomnú lásku v kresťanských rodinách, prosme Pána.

·        Aby na našej zemi prebývala spravodlivosť a pokoj, prosme Pána.

·        Aby sme ako Panna Mária prinášali svetu radosť a lásku, prosme Pána.

·        Aby naši zosnulí (M.) mohli v nebi uvidieť toho, ktorého na zemi poznávali vierou, prosme Pána.

Pane Ježišu, tvoj príchod je už blízko; daj, aby sme prichádzajúce sviatky tvojho narodenia prežívali v radosti z darov, ktoré nám neustále udeľuješ. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, tvoj Duch Svätý, ktorý svojou mocou zatônil Pannu Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna, nech posvätí obetné dary, pripravené na tvojom oltári. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, Panna počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel, to značí Pán s nami.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, v Eucharistii sme prijali záloh večnej spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali na dôstojnú oslavu narodenia tvojho Syna, čím viac sa blížia vianočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.