DRUHÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

PONDELOK

Národy, čujte slovo Pánovo a ohlasujte ho až do končín zeme: náš Spasiteľ príde, nebojte sa.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, Bože a Otče náš, * nech sa k tebe vznesie naša pokorná modlitba,aby sme v oddanej službe a s čistou dušou mohli sláviť veľké tajomstvo vtelenia tvojho jednorodeného Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   35,1-10

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha.

Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.”

Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. Lebo na púšti vyrazí voda, potoky na pustatine.

Vyprahnutá zem sa zmení na jazero a žíznivá pôda na pramene vôd. Na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, vyrastie tŕstie a sítie. Bude tam chodník, cesta; svätou cestou sa bude volať a nečistý po nej neprejde. A bude to cesta priama, takže ani hlúpi na nej nezblúdia. Nebude tam lev, a dravá zver na ňu nevkročí, ani chýru o nej nebude; len vykúpení budú chodiť po nej.

A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Hľa, náš Boh príde a spasí nás.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. – O.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. – O.

Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása. – O.

 

O. – Aleluja.Hľa, príde Kráľ, Pán zeme; on sám vezme z nás jarmo nášho zajatia.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    5, 17-26

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.”

Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?”

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,’ alebo povedať: ‚Vstaň a choď’? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy” – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!” A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.

Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Kristus je radosťou všetkých, ktorí ho oča­kávajú. S dôverou mu prednesme svoje prosby.

·        Pane, daj, aby Cirkev bola ohlasovateľkou radostnej zvesti všetkým ľuďom.

·        Pane, osvieť predstaviteľov bohatých krajín, aby bratsky pomáhali chudobným.

·        Pane, chráň nás od akýchkoľvek predsudkov voči iným ľuďom.

·        Pane, daj nám odvahu a statočnosť, aby sme sa aj napriek možným nepríjemnostiam vedeli zastať ukrivdených.

·        Pane, posilňuj nás, aby sme pri našich osobných pádoch dokázali vždy vstať.

Kráľ pokoja, vypočuj naše prosby a pomôž svojmu ľudu, ktorý sa zhromaždil na slávenie Eucharistie, aby chválil tvoje veľké diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; * a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme,nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Príď, Pane, a navštív nás so svojím pokojom; tvoja prítomnosť nás naplní veľkou radosťou.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, * pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeskéa hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK

Hľa, Pán príde a s ním všetci jeho svätí; v ten deň zažiari veľké svetlo.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, * ty si prisľúbil spásu všetkým národom;daj, aby sme s radosťou očakávali slávnosť narodenia tvojho Syna Ježiša Krista....

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   40,1-11

Potešujte, potešujte môj ľud, – vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.

Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa.”

Hlas hovorí: „Volaj!” Ja vravím: „Čo mám volať?” Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet. Tráva uschne a kvet odpadne, keď ho ovanie Pánov dych. Naozaj je ľud ako tráva: Tráva uschne, kvet odpadne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.

Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem!

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň. – O.

Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom.

Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!” * a spravodlivo súdi národy. – O.

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; + nech more zahučí a čo ho napĺňa, * nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. – O.

I zajasajú všetky stromy lesa + pred tvárou Pána, že prichádza, * že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svoje pravdy. – O.

 

O. – Aleluja.Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    18, 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom:

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, očakávame príchod Pána, ktorý je zdrojom pokoja, nádeje a spásy. Prosme ho, aby vyslyšal naše prosby.

·        Pane Ježišu, sprevádzaj nášho pápeža M. a nášho biskupa M. svojimi milosťami, aby viedli sebe zverený ľud po ceste spásy.

·        Pane Ježišu, zmiluj sa nad národmi sužovanými vojnou, aby v nich zavládol pravý pokoj.

·        Pane Ježišu, odpusť svojim márnotratným synom a dcéram ich zlyhania a priveď ich na cestu pokánia.

·        Pane Ježišu, ty si vzal na seba naše slabosti; pomáhaj sirotám, vdovám a opusteným niesť kríže svojho života.

·        Pane Ježišu, ovlaž rosou svojho milosrdenstva duše zosnulých (M.) a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre.

Pane Ježišu, vypočuj naše prosby, aby sme boli verní svojmu povolaniu a boli pripravení na tvoj príchod, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, * a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné Zásluhy,pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán, spravodlivý sudca, dá veniec večnej slávy tým, čo s láskou očakávajú jeho príchod.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; * prosíme ťa,daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA

Pán príde, meškať nebude; osvieti, čo je zahalené tmou, a dá sa poznať všetkým národom.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty nám kážeš pripravovať cestu Pánovi; * láskavo nás posilňuj, aby nás nepremohla ľudská slabosť,keď s dôverou očakávame blaživý príchod nebeského lekára Ježiša Krista...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   40,25-31

„Komuže ma prirovnáte, aby som mu bol podobný?” – vraví Svätý.

Zdvihnite oči k nebu a pozrite: kto toto všetko stvoril? Ten, čo vyvádza ich spočítané zástupy a všetky volá po mene; taká nesmierna je jeho moc a sila, že ani jedno z nich nechýba.

Prečo vravíš, Jakub, Izrael, prečo hovoríš: „Skrytá je moja cesta pred Pánom, môjmu Bohu sa moje právo vymyká?” Nevieš alebo si nepočul? Pán je večný Boh, ktorý stvoril zemské končiny; on neomdlie, ani sa neunaví a jeho múdrosť nemožno vyskúmať. On dáva unavenému silu a bezmocnému rozmnožuje zdatnosť. Mladí omdlievajú od únavy a junač podlomená padá, ale tí, čo dúfajú v Pána, načerpajú novú silu, dostanú krídla ako orly, utekať budú, a neustanú, budú putovať, a neomdlejú.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Duša moja, dobroreč svojmu Bohu.

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému.

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – O.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy;

on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. – O.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. – O.

 

O. – AlelujaHľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   11,28-30

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh je naozaj dobrý a milosrdný Otec, istá nádej pre každého, kto je unavený a utláčaný. Prosme ho plní dôvery.

·        Všemohúci Otče, moc tvojej lásky nepozná hraníc; požehnávaj všetky národy, aby žili v bezpečí a pravom pokoji.

·        Všemohúci Otče, ty si svätý Boh; pomáhaj utrápeným a prepracovaným ľuďom, aby v tebe našli pokoj a útechu.

·        Všemohúci Otče, tvoja moc a sila je nesmierna; posilňuj misionárov a tých, ktorí šíria tvoje kráľovstvo medzi ľuďmi, aby mali dostatok sily a lásky.

·        Všemohúci Otče, pri druhom príchode svojho Syna zjavíš na vyvolených svoju slávu; teraz ukáž na hriešnikoch svoju dobrotu a milosrdenstvo.

·        Všemohúci Otče, ty si náš Stvoriteľ a Pán; daj nám silu ukázať všetkým ľuďom príklad obetavej služby a lásky.

Pane a Bože náš, prednášame ti svoje prosby, lebo dúfame v tvoju pomoc a plnosť radosti z príchodu tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, * ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo,a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Náš Pán príde s mocou a otvorí oči svojich služobníkov.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, * daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony,a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK

Blízko si, Pane, a všetky tvoje príkazy sú správne. Odprvoti viem z tvojich výrokov, že si večný.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, pohni naše srdcia, aby sme pripravili cestu tvojmu jednorodenému Synovi; * jeho príchod nech nás očistía urobí nás hodnými slúžiť tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   41,13-20

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!

Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,” hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela.

Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš.

Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela.

Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.

Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd.

Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

Dobrý je Pán ku každému. * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. – O.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria; – O.

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. – O.

 

O. – AlelujaRoste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   11, 11-15

Ježiš povedal zástupom:

„Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.

Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.

Kto má uši, nech počúva!”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, túžobne očakávame príchod nášho Pána Je­žiša a úpenlivo sa dovolávame jeho milosrdenstva. Kedysi on sám prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom. Prosme ho, aby aj v našich časoch poskytol spásu všetkým ľuďom.

·        Milosrdný Pane, daj, aby sme na tomto svete žili nábožne a triezvo, a tak očakávali splnenie blaženej nádeje a tvoj príchod v sláve.

·        Tvoje kráľovstvo je večné; posilni predstaviteľov našej verejnej správy, aby sa vždy usilovali o spoločné dobro.

·        Ty si milostivý k všetkým stvoreniam; vyhas v každej duši plameň pýchy a nenávisti, aby si v nej mohol prebývať ako vo svojom chráme.

·        Pane, Svätý Izraela, požehnávaj služobníkov svojho oltára, aby sa pripodobňovali tebe a viedli ľudí k spáse.

·        Dobrý pastier, vzbuď v mladých ľuďoch túžbu úplne sa ti zasvätiť, aby svojím životom svedčili o tvojej dobrote a láske.

Pane, vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa všetci pripravili na tvoj príchod a mohli obdivovať tvoju slávu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; * a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme,nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Na tomto svete žime spravodlivo a zbožne a očakávajme splnenie blaženej nádeje a slávny príchod nášho veľkého Boha.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, * pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeskéa hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK

Pán príde v jase a navštívi nás, prinesie nám pokoj a večný život.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, * daj, aby sme v ustavičnej bdelosti očakávali príchod tvojho jednorodeného Synaa podľa výzvy evanjelia ponáhľali sa s horiacimi lampami v ústrety pôvodcovi našej spásy Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša    48,17-19

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.

Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných + a nechodí cestou hriešnikov, * ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

ale v zákone Pánovom má záľubu * a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. – O.

Je ako strom zasadený pri vode, * čo prináša ovocie v pravý čas

a jeho lístie nikdy nevädne; * darí sa mu všetko, čo podniká. – O.

No nie tak bezbožní, veru nie; * tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, * ale cesta bezbožných vedie do záhuby. – O.

 

O. – Aleluja.Pán príde, choďte mu v ústrety: on je to, knieža pokoja.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   11,16-19

Ježiš povedal zástupom:

„Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:

‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.’

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.’ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!’

No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, s dôverou očakávame druhý príchod Pána a pripravujeme mu cestu. Preto sa modlime a prosme, aby Pán prišiel k všetkým ľuďom dobrej vôle a obdaril nás vykúpením.

·        Pane Ježišu, proroci oddávna predpovedali, že sa narodíš ako človek; posilňuj nás, aby sme rástli v čnosti viery.

·        Pane Ježišu, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života; posilňuj našu vôľu, aby sme plnili tvoje príkazy, a tak kráčali na ceste života v tvojom svetle.

·        Pane Ježišu, tvoja láska je nekonečná; pomáhaj nám, aby sme nezabúdali na potreby hladujúcich, chudobných a núdznych.

·        Pane Ježišu, teba proroci nazvali kniežaťom pokoja; napĺňaj všetky rodiny svojou láskou a pokojom, aby tak žili v šťastí a radosti.

·        Pane Ježišu, prvý raz si prišiel vykúpiť svet; keď prídeš druhý raz, nezavrhni tých, ktorí veria v teba.

Pane, ty neodmietaš nikoho, kto sa k tebe utieka a s dôverou ťa prosí; vyslyš naše pokorné prosby, a naplň našu túžbu po tvojej blízkosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, * a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy,pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista; on pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; * prosíme ťa,daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA

 

Príď, Pane, čo tróniš nad cherubmi, rozjasni svoju tvár, a budeme spasení.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, nech v našich srdciach zažiari tvoj Syn Ježiš Kristus, odblesk tvojej slávy; * jeho príchod nech zaženie všetku tmu hriechupretvorí nás na synov svetla. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Sirachovho syna   48,1-4.9-11

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá?

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia!

 Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pastier Izraela, počúvaj! * Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!

Vzbuď svoju moc * a príď nás zachrániť. – O.

Bože zástupov, vráť sa, * zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, * chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. – O.

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, * nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.

Už neodstúpime od teba, a ty nás zachováš pri živote * a budeme vzývať tvoje meno. – O.

 

O. – Aleluja.Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   17, 10-13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?”

On odpovedal: „Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.”

Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, spolu s Pannou Máriou a jej ženíchom, svä­tým Jozefom, očakávame príchod Vykupiteľa. Prednesme mu svoje prosby s vedomím, že iba od neho prichádza pomoc.

·        Ježišu, ty si prišiel, no vlastní ťa nespoznali; pomáhaj nám, aby sme v každom núdznom, chudobnom a chorom človekovi spoznali teba a poskytli mu primeranú pomoc.

·        Pane, ty si pred sebou poslal Jána Krstiteľa, aby ti pripravil cestu; daj, nech hlas adventných kazateľov pohne naše srdcia, aby sme sa prehĺbili v láske.

·        Tvoje slovo je svetlo pre naše nohy a pochodeň na našich chodníkoch; pomôž nám denným čítaním Svätého písma hľadať a spoznávať tvoju vôľu.

·        Svoju matku Máriu si nám dal ako príklad trpezlivosti a dôvery v teba; na jej príhovor nás posilňuj v boji s našimi slabosťami.

·        Sľúbil si nám, že opäť prídeš; poteš nás, ktorí túžobne očakávame milosť tvojho príchodu, darom účasti na tvojom božskom živote.

Pane, ty si mocný Vykupiteľ; vypočuj naše pokorné prosby a premeň svojou mocou naše srdcia, aby sme sa stali ľuďmi viery, pokory a lásky. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, * ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo,a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán hovorí: Hľa, prídem čoskoro a so mnou príde moja odplata; odmením každého podľa jeho skutkov.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, * daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony,a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.