TRETÍ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

 

PONDELOK

Národy, čujte slovo Pánovo a ohlasujte ho až do končín zeme: náš Spasiteľ príde, nebojte sa.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Otče, prosíme ťa, láskavo vypočuj naše volanie * a príchodom tvojho Synaodstráň temnoty z nášho srdca. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy Numeri   24,2-7.15-17d

Keď Balaam zdvihol oči, videl Izraelitov, ako táboria podľa kmeňov. Vtedy zostúpil naňho duch Boží a on predniesol svoju pieseň:

„Hovorí Balaam, Beorov syn, hovorí muž s prenikavým zrakom, hovorí ten, čo načúva Božie slová, ktorý vidí, čo mu dáva vidieť Všemohúci, ktorý padá a otvárajú sa mu oči.

Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, tvoje príbytky, Izrael! Tiahnu sa do diaľav ako údolia, ako zavlažené záhrady pozdĺž rieky, ako aloy, ktoré zasadil Pán, a ako cédre pri vode. Voda tečie z jeho vedier a jeho semeno má bohatú vlahu. Jeho kráľ bude väčší než Agag a slávne bude jeho kráľovstvo.”

A ďalej povedal: „Hovorí Balaam, Beorov syn, hovorí muž s prenikavým zrakom, hovorí ten, čo načúva Božie slová, ten, čo pozná náuku Najvyššieho, ktorý vidí, čo mu dáva vidieť Všemohúci, ktorý padá a otvárajú sa mu oči.

Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba,

žezlo sa dvíha z Izraela.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Veď ma, Pane, po svojich cestách.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. – O.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, * veď si, Pane, dobrotivý. – O.

Pán je dobrý a spravodlivý; * ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. – O.

 

O. – Aleluja.Ukáž nám Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   21,23-27

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?”

Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, ako mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?”

Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,’ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?’ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,’ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.”

Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.”

A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, ako mocou toto robím.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh Otec nám vo svojej dobrote dáva milosť pripraviť sa na príchod nášho Pána Ježiša Krista. Preto ho s dô­verou prosme.

(Volajme: Pane, daj nám svoju spásu.)

·         Otče, ty si cez prorokov ukazoval na nehasnúce Svetlo; prosíme ťa za Cirkev, aby zjavovala tvoju tvár ľuďom našej i budúcej generácie.

·         Otče, tvoj Syn ohlasoval Božie kráľovstvo; daj, aby nik zo svetských predstaviteľov nekládol prekážky hlásateľom evanjelia.

·         Otče, tvoj Syn nasýtil hladné zástupy; daj, aby nech vo svete nerozhodujú záujmy ekonomiky, ale životné potreby všetkých ľudí.

·         Otče, tvoj Syn učil ľudí citlivosti na to, čo je Božie; daj, aby sme v našej farnosti evanjelizovali tých, ktorí ho ešte nepoznajú.

·         Otče, tvoj Syn ukázal svetu tvoju lásku k nám; daj zomierajúcim útechu a zosnulým spásu.

Dobrotivý Otče, prosíme ťa, láskavo vyslyš naše volanie a príchodom svojho Syna odstráň temnoty z našich sŕdc, lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; *

a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme,nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Príď, Pane, a navštív nás so svojim pokojom; tvoja prítomnosť nás naplní veľkou radosťou.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech nám je na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, * pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeskéa hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK

Hľa, Pán príde a s ním všetci jeho svätí; v ten deň zažiari veľké svetlo.

 

MODLITBA DŇA

Bože Otče, skrze svojho jednorodeného Syna utvoril si z nás nové stvorenie; * zhliadni na dielo svojej milosrdnej láskya príchodom Spasiteľa očisti nás od následkov hriechu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša    3,1-2.9-13

Toto hovorí Pán: „Beda ti, odbojné a poškvrnené, násilnícke mesto!

Nepočúvlo hlas, nedbalo na výstrahu, nedúfalo v Pána, k svojmu Bohu sa neobrátilo.

‚Očistím teda pery národom, aby všetci vzývali Pánovo meno, aby mu všetci svorne slúžili.

Až spoza riek Etiópie budú mi prinášať obety moji ctitelia, potomci môjho rozptýleného ľudu.

V ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny, ktorými si sa prehrešilo proti mne, lebo vtedy z teba odstránim nadutých chvastúňov, a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu.

Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný.’

Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde.

Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – O.

Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. – O.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. – O.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. – O.

 

O. – Aleluja.Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    21,28-32

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu:

„Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!’ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.’ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!’ Ale nešiel.

Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?”

Odpovedali: „Ten prvý.”

Ježiš im povedal: „ Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, keď túžobne očakávame oslavu narodenia nášho Pána Ježiša Krista, pozdvihnime svoje srdcia k Bohu a s dô­verou sa modlime.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·         Aby všetci kresťania prehĺbili v nasledujúcich dňoch svoju osobnú modlitbu, prosme Pána.

·         Aby sa národy celého sveta usilovali o mierové riešenia svojich sporov, prosme Pána.

·         Aby ľudia v duševnom trápení našli Boží pokoj, prosme Pána.

·         Aby sme dokázali hľadať odpustenie a pokoj vo sviatosti zmierenia, prosme Pána.

Bože, naše útočisko a sila, z tvojho vnuknutia pochádza každá pravá modlitba; vypočuj prosby svojej Cirkvi a daj, aby sme dosiahli všetko, o čo ťa s dôverou prosíme. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, * a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy,pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán, spravodlivý sudca, dá veniec večnej slávy tým, čo s láskou očakávajú jeho príchod.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; * prosíme ťa,daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA

Pán príde, meškať nebude; osvieti, čo je zahalené tmou, a dá sa poznať všetkým národom.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, * nech nám blízka slávnosť narodenia tvojho Syna poskytne pomoc v tomto životea pripraví nás na odmenu vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   45,6c-8.18.21d-25

 „Ja som Pán a nik iný, ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie; ja, Pán, robím toto všetko.

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s ňou nech vzíde spravodlivosť; ja, Pán, som ju stvoril.”

Toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo; on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil: „Ja som Pán a nik iný!

Nie som Pán len ja? Veď nieto Boha okrem mňa. Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho. Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný!

Na seba samého prisahám: z mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk.” „Len v Pánovi” – povedia – „je spása a sila.” K nemu prídu, a zahanbia sa všetci, čo sa mu protivia: v Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. – O.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. – O.

Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása. – O.

 

O. – Aleluja.Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   7, 9-23

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?” Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?’

Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak.

A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, vrúcne vzývame Ježiša Krista, nášho Spasi­teľa, veď on je naša cesta, pravda a život. Ježišu, na tebe spočinul Duch Pána; daj, aby Duch Svätý viedol tvoju Cirkev k obnove a svätosti.

·         Ježišu, koreň Jesseho, ty si pre národy znamením; daj, aby ťa všetci hľadajúci našli.

·         Ježišu, ty nechceš, aby zahynul čo i jediný z tvojich maličkých; chráň deti pred pohoršením.

·         Ježišu, ty si zaplesal v Duchu Svätom; daj, aby sme sa aj my vedeli tešiť z duchovných hodnôt.

·         Ježišu, ty prídeš súdiť živých i mŕtvych; pridruž našich zosnulých (M.) k zástupom blažených.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a príď k nám s hojnou milosťou, aby sme skrze teba mohli prísť k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dožič nám, Bože, prinášať ti s oddaným srdcom túto obetu, * ktorá sprítomňuje eucharistické tajomstvo,a daj, aby v nás uskutočňovala dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Náš Pán príde s mocou a otvorí oči svojich služobníkov.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milostivý Bože, * daj nám týmto nebeským pokrmom silu premáhať naše zlé sklony,a tak sa pripraviť na blížiace sa sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK

Blízko si, Pane, a všetky tvoje príkazy sú správne. Odprvoti viem z tvojich výrokov, že si večný.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný a svätý Bože, sme tvoji nehodní služobníci a zarmucujú nás naše viny; * preto ťa prosíme,poteš nás spasiteľným príchodom svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   54,1-10

Plesaj, neplodná, čo si nerodila, jasaj a raduj sa, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má viac detí než vydatá, hovorí Pán. Rozšír priestor svojho stanu, plachty svojich príbytkov roztiahni, nešetri, predĺž svoje povrazy a svoje kolíky upevni. Lebo prenikneš napravo i naľavo a tvoje potomstvo zdedí národy, bude obývať opustené mestá.

Neboj sa, lebo nebudeš zahanbená, ani sa nepýr, nebudeš potupená, zabudneš na hanbu svojej mladosti a nespomenieš si už na potupu svojho vdovstva. Veď tvoj Stvoriteľ je tvojím ženíchom, „Pán zástupov” je jeho meno. Svätý Izraela je tvoj vykupiteľ, „Bohom celej zeme” sa nazýva.

Pán ťa povolal ako ženu opustenú a duchom sklesnutú, ako odvrhnutú ženu svojej mladosti, hovorí tvoj Boh. Na chvíľu krátku som ťa opustil, no s veľkou láskou si ťa pritiahnem. V návale hnevu skryl som nakrátko svoju tvár pred tebou, no večným milosrdenstvom som sa nad tebou zmiloval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán.

Je mi ako za dní Noema: keď som prisahal, že Noemove vody viac nezaplavia zem. Aj teraz prisahám, že sa už nebudem hnevať na teba, ani ťa viac karhať nebudem. Vrchy sa pohnú a kopce sa budú triasť, no moje milosrdenstvo neodstúpi od teba, moja zmluva pokoja sa neotrasie, hovorí Pán, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. – O.

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač * a radosť nad ránom. – O.

Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou; * Pane, buď mi na pomoci.

môj nárek si obrátil na tanec; * Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť. – O.

 

O. – Aleluja.Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    7,24-30

Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi:

„Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.’

Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.”

A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, spoločne prosme Boha, ktorý všetkým náro­dom sľúbil vykúpenie.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·         Za biskupov a kňazov: aby s radosťou pripravovali cestu Ježišovi Kristovi, prosme Pána.

·         Za všetkých ľudí: aby svedomito plnili v spoločnosti všetky svoje úlohy, prosme Pána.

·         Za neveriacich: aby vždy zostávali otvorení hlasu svojho svedomia, prosme Pána.

·         Za opustených a odmietaných: aby stretli milujúcich ľudí ochotných pomôcť im, prosme Pána.

·         Za každého z nás: aby sme sa nebáli Božích nárokov a vytrvalo sa usilovali o svoj duchovný rast, prosme Pána.

Pane a Bože náš, daj, nech je naša modlitba vrúcna, aby stúpala k tvojmu trónu a priviedla nás k poznaniu veľkého tajomstva vtelenia tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota; * a čo ti teraz so synovskou oddanosťou obetujeme,nech nám prinesie večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Na tomto svete žime spravodlivo a zbožne a očakávajme splnenie blaženej nádeje a slávny príchod nášho veľkého Boha.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech je nám na osoh účasť na tejto sviatostnej hostine, * pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeskéa hľadať hodnoty trváce. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK

Pán príde v jase a navštívi nás, prinesie nám pokoj a večný život.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, nech tvoja milosť predchádza naše myšlienky a sprevádza naše skutky, * aby nám príchod tvojho Syna, po ktorom celým srdcom túžime,priniesol pomoc pre život časný i večný. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   56,1-3b.6-8

Toto hovorí Pán:

„Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť sa už zjaví. Blažený muž, ktorý takto robí, blažený človek, čo sa toho drží, čo zachováva sobotu bez znesvätenia, čo bdie nad svojou rukou, aby nerobila zle. Nech nevraví cudzinec, ktorý lipne k Pánovi: „Pán ma vylúči zo svojho ľudu.”

„A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo rnilujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.”

Hovorí Pán, Boh, ktorý zhromažďuje rozptýlených z Izraela: „K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. – O.

Nech sa tešia a jasajú národy, + že spravodlivo súdiš ľudí * a spravuješ národy na zemi. – O.

Zem vydala svoj plod; * nech nás požehná Boh, náš Boh:

nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme. – O.

 

O. – Aleluja.Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa pred tebou radovali z celého srdca.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   5,33-36

Ježiš povedal Židom:

„Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.

Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, obráťme svoj zrak k Pánovi, očakávajme Boha, svojho Spasiteľa a so živou vierou a čistým srdcom sa modlime. (Volajme: Bože, daj nám svoju spásu.)

·         Modlime sa za Svätého Otca M., biskupov a kňazov: aby starostlivo pripravovali Pánovi dokonalý ľud.

·         Modlime sa za všetky národy: nech ich osvieti Božie svetlo a naplní jeho slovo, aby kráčali v ústrety Kristovi.

·         Modlime sa za tých, ktorí sú v temnotách: aby ich ožiaril príchod Spasiteľa a upriamil ich na cestu pokoja.

·         Modlime sa za nás všetkých: aby sme mali ducha pokánia a s radosťou sa pripravili na slávnosť Pánovho narodenia.

·         Modlime sa za našich zosnulých (M.): aby boli očistení od každého hriechu a mali podiel na večnom dedičstve v nebeskom kráľovstve.

Bože, darca a základ našej spásy, vyslyš naše vrúcne prosby a vytrhni nás z moci hriechu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary, * a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy,pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista; on pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vo svojej nesmiernej láske nasýtil si nás duchovným pokrmom; * prosíme ťa,daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.