ADVENT DRUHÁ ČASŤ

 

17. DECEMBRA

18. DECEMBRA

19. DECEMBRA

20. DECEMBRA

21. DECEMBRA

22. DECEMBRA

23. DECEMBRA

24. DECEMBRA

 

17. DECEMBRA

Radujte sa, nebesia, a plesaj zem, lebo náš Pán príde a zmiluje sa nad nami úbohými.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ človeka, tvoje večné Slovo sa v lone panenskej matky stalo telom; * láskavo vypočuj naše prosby a dopraj,aby nám tvoj jednorodený Syn, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, dal účasť na svojom božskom živote. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy Genezis   49,1-2.8-10

Jakub zavolal svojich synov a povedal im: „Zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás čaká v ďalekej budúcnosti: Zhromaždite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, svojho otca!

Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov, tebe sa budú klaňať synovia tvojho otca. Mladým levom si Júda, od koristi vstávaš, syn môj; líha si a odpočíva ako lev a ako levica: kto sa ho odváži vyrušiť?

Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – O.

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť.

Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára. – O.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne.

A bude panovať od mora až k moru * a od Rieky až na kraj zeme. – O.

Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy. – O.

 

O. – Aleluja.Múdrosť Najvyššieho, ty mocne i jemne riadiš všetko; príď a nauč nás ceste múdrosti.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    1,1-17

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon ma1 syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, už je blízko ten, ktorého predpovedali pro­roci. On nás všetkých túži obdarovať svojím pokojom. Preto ho vrúcne prosme.

(Volajme: Príď, Pane, a daruj nám svoj pokoj.)

·        Modlime sa za svätú Cirkev, aby na svojej púti dejinami spĺňala úlohu, ktorú jej zveril Kristus.

·        Modlime sa za všetkých veriacich, aby otvárali svoje srdcia pre Božie slovo a upevňovali sa v radostnej svätosti.

·        Modlime sa za tých, ktorí spravujú národy, aby viedli ľud k väčšiemu spoločnému dobru.

·        Modlime sa za naše rodiny, aby boli pripravené prijať Krista, ktorého príchod s vierou očakávame.

·        Modlime sa za nás tu zhromaždených, aby sme sa otvorili milosti, ktorú nám prináša prichádzajúci Kristus.

Pane Ježišu, povzbuď nás, aby sme ťa skrytého pod spôsobom chleba a vína nábožne prijímali tu na zemi, a tak si zaslúžili radosť zo stretnutia s tebou v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, posväť dary svojej Cirkvi, * aby sme sa pri slávení tejto svätej obetymohli posilniť nebeským chlebom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, príde ten, po ktorom túžia všetky národy, a Pánov dom sa naplní slávou.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, nasýtil si nás sviatostným pokrmom; * prosíme ťa, zapáľ v nás oheň svojho Ducha, aby sme žiarili ako jasné svetlá, keď príde tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

18. DECEMBRA

Príde Kristus, náš Kráľ, Baránok Boží, ktorého ohlasoval Ján.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, * ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu;prosíme ťa, nech nám prinesie pravú slobodu očakávané narodenie tvojho milovaného Syna. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša    23,5-8

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní Júda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať: „Pán je naša spravodlivosť.”

Preto, hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď už nebudú vravieť: „Ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny,” ale: „Ako žije Pán, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín,” kam som ich vyhnal, a budú bývať vo svojej krajine.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládo1 nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – O.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného. ktorému nik nepomáha.

Zmiluje sa nad chudobným a bedárorn, * zachráni život úbožiakom. – O.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. – O.

 

O. – Aleluja.Pane, vodca svojho ľudu, ty si dal Mojžišovi zákon na Sinaji; príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   1, 18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto:

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.”

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,” čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, večné Slovo nám svojím vtelením otvorilo novú, živú cestu do nebeskej svätyne.

(Volajme: Príď, Pane, a zachráň nás.)

·        Prosme za Kristovu Cirkev: aby bola stále verná vnuknutiam Ducha Svätého.

·        Prosme za pápeža M.: aby bol pre všetkých veriacich oporou vo viere, nádeji a láske.

·        Prosme za tých, ktorí spravujú štát: aby vždy viedli ľud k spoločnému dobru.

·        Prosme za všetkých ľudí: aby spoznali, že Boh je im blízky v Ježišovi Kristovi.

·        Prosme za mládež: aby sa s radosťou venovala apoštolátu a službe blížnym.

·        Prosme za nás všetkých: aby sme ochotne prijímali a plnili Božiu vôľu.

Pane Ježišu, vodca svojho ľudu, príď nás vyslobodiť z moci temnôt, aby sme stále kráčali vo svetle tvojich prikázaní. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, nech obeta, ktorú slávime, urobí nás tebe milými * a nech nám dá účasť na večnom živote tvojho Syna,ktorý sa stal človekom, aby nám svojou smrťou zaslúžil nesmrteľnosť. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, * preukáž nám svoje milosrdenstvo v tomto svätom chráme, aby sme sa účasťou na bohoslužbách náležite pripravili na blízke sviatky nášho vykúpenia. Skrze Krista, nášho Pána.

 

19. DECEMBRA

Pán príde, nenechá na seba čakať. A na našej zemi už nebude úzkosť, lebo on je náš Spasiteľ.

 

MODLITBA DŇA

Večný Bože, narodením tvojho Syna z presvätej Panny zjavil si svetu jas svojej slávy; * prosíme ťa, daj, aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia uctievali so živou vierou a oslavovali s úprimnou oddanosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Sudcov    13,2-7.24-25a

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.”

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.’”

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.

Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom * na moju záchranu;

veď ty si moja opora a moje útočište. * Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. – O.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, * ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

Od matkinho lona mám v tebe oporu, * od života matky si mojím ochrancom. – O.

Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; * Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti * a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. – O.

 

O. – Aleluja.Výhonok z koreňa Jesseho, ty stojíš ako znamenie pre národy; príď a vysloboď nás, nemeškaj.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    1,5-25

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz, menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.

Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.”

Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.”

Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov.

Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Pán preniká naše srdcia a pozná aj naše naj­tajnejšie túžby. Prednesme mu prosby za potreby Cirkvi a sveta.

·        Pane, nech ťa tvoja Cirkev oslavuje vo všetkých národoch.

·        Pane, nech cirkevní predstavení s horlivosťou svätého Jána Krstiteľa slovom i príkladom pripravujú Boží ľud na tvoj príchod.

·        Pane, povzbudzuj bezdetné manželstvá, aby svojou láskou obdarovali siroty.

·        Pane, uštedri chorým zdravie, slabým silu, pochybujúcim svetlo a smutným útechu.

·        Pane, daj, aby sme ťa prijali do svojho srdca s radosťou a s hlbokou vierou.

·        Pane, prijmi našich zosnulých (M.) do neba, aby uvideli tvoju oslávenú tvár.

Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a pomôž nám povstať z našich pádov, aby sme sa stali vernými svedkami tvojej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, * láskavo zhliadni na obetné dary, ktoré kladieme na tvoj oltár,a svojou mocou posväť to, čo ti my, krehkí ľudia, ochotne obetujeme. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti a upraví nám kroky na cestu pokoja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, vzdávame ti vďaky za udelené dary * a prosíme ťa,očistí naše srdcia a vzbuď v nás túžbu po prisľúbenej spáse, aby sme dôstojne oslávili narodenie nášho Spasiteľa, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

20. DECEMBRA

Z Jesseho koreňa vyrastie ratolesť. Celá zem sa naplní Pánovou slávou a každý človek uvidí Božiu spásu.

 

MODLITBA DŇA

Nebeský Otče, nepoškvrnená Panna Mária pri anjelovom zvestovaní prijala večné Slovo a naplnená svetlom Ducha Svätého stala sa Božím príbytkom; * prosíme ťa, pomáhaj nám,aby sme podľa jej príkladu aj my ochotne plnili tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša    7,10-14

Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.”

Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.”

A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, * okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

Veď on sám položil jeho základy na moriach * a upevnil ho na vodách. – O.

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, * kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, * čo nedvíha svoju dušu k márnosti. – O.

Taký dostane požehnanie od Pána * a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, * čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. – O.

 

O. – Aleluja.Kľúč Dávidov, ty otváraš brány večného Kráľovstva; príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: ,,Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.” Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá tron jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.”

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?”

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.”

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Anjel potom od nej odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Bohu nič nie je nemožné. S dôverou mu pred­nesme spoločné prosby za seba i za svet.

(Volajme: Bože, vyslyš naše prosby.)

·        Bože, pomáhaj svätej Cirkvi, aby bola viditeľným znamením tvojej dobroty.

·        Pomáhaj biskupom, aby boli pre svojich veriacich príkladom neochvejnej dôvery v tvoju prozreteľnosť.

·        Na príhovor Kráľovnej pokoja osloboď všetky národy od nenávisti a krviprelievania.

·        Vysloboď nespravodlivo väznených a poteš zarmútených.

·        Udeľ našim rodinám dar vzájomnej lásky, porozumenia a žičlivosti.

·        Povzbudzuj nás, aby sme sa od Panny Márie učili poslušne plniť tvoju vôľu.

Dobrotivý Bože, ty si vyvolil Pannu Máriu, aby nám ako Ranná hviezda zvestovala príchod Slnka spravodlivosti; na jej orodovanie nám pomôž, aby sme si dôstojne pripravili srdcia na prijatie vteleného Slova. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, láskavo zhliadni na túto vznešenú obetu * a daj, aby sme účasťou na eucharistickom tajomstvedosiahli nebeské dary, ktoré s vierou očakávame. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Anjel povedal Márii: Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Otče, * svojou božskou mocou ochraňuj svojich verných, ktorých si nasýtil nebeským pokrmom,a daj, aby nám účasť na sviatostnej hostine priniesla radosť a pravý pokoj. Skrze Krista, nášho Pána.

 

21. DECEMBRA

Čoskoro príde Pán a Vládca; bude sa volať Emanuel, čo znamená: Boh je s nami.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Otče, * láskavo vyslyš prosby svojho ľudu, ktorý s radosťou očakáva príchod tvojho jednorodeného Syna v ľudskom tele;daj, aby sme dosiahli odmenu večného Života, keď Znova príde vo svojej sláve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Piesne piesní    2,8-14

Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch hupká. Milý môj je sťa srna, ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred naším múrom; oblôčkom hľadí, cez mriežku sa díva.

Môj milý mi hovorí: „Hor’ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a poď! Veď už je po zime, dážď prestal, pominul. Na zemi sa zjavili kvety, prišiel čas veselého spevu, hrkútanie hrdličky počuť v našom kraji, figovník vydáva svoje plody, vinič roznáša vôňu v rozkvete.

Nuž, hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách! Daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas; veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.”

Počuli sme Božie slovo.

 

[Alebo: Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša 3, 14-17]

 

O. – Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.

Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu. – O.

Pánov úmysel trvá naveky, * myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. – O.

Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.

V ňom sa naše srdce raduje * a v jeho sväté meno máme dôveru. – O.

 

O. – Aleluja.Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla a Slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   1,39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom:

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh nám zjavuje svoju večnú lásku. Pokorne ho prosme.

(Volajme: Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby.)

·        Modlime sa za svätú Cirkev, Kristovu nevestu, aby rástla v jednote a láske.

·        Modlime sa za pokoj vo svete, aby sa nenávisť premenila na lásku a túžba po pomste na odpustenie.

·        Modlime sa za chorých a hladujúcich, aby im jediný Darca života dožičil novú životnú silu a všetko, čo potrebujú pre život.

·        Modlime sa za deti, aby mohli vyrastať v rodinách naplnených láskou a vzájomným porozumením.

·        Modlime sa za nás, tu zhromaždených, aby nás tento čas očakávania Vianoc zblížil s Kristom.

·        Modlime sa za našich zosnulých bratov a sestry (M.), aby ich Pán milostivo prijal medzi zástupy blažených.

Všemohúci a večný Bože, ty chceš, aby sme pripravovali cestu tvojmu Synovi; pomôž nám premáhať naše zlé náklonnosti, aby sme boli hodní tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, * dobrotivo prijmi dary, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu,a svojou božskou mocou ich premeň na sviatosť našej spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

Blahoslavená si, lebo si uverila, že sa splní, čo ti Pán povedal.

 

Milosrdný Bože, účasť na eucharistickej obete nech je tvojmu ľudu ustavičnou ochranou; * prosíme ťa, daj, aby sme ti oddane slúžili,a tak dosiahli spásu tela i duše. Skrze Krista, nášho Pána.

 

22. DECEMBRA

Zdvihnite, brány, svoje hlavice, a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Krá! slávy.

 

Milosrdný Otče, príchodom tvojho Syna vyslobodil si človeka z moci hriechu a smrti; * udeľ nám veriacim milosť, aby sme pokorne a nábožne vyznávali tajomstvo Kristovho vteleniaa v spoločenstve s naším Spasiteľom našli večnú spásu. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej    1,24-28

Anna oddojčila Samuela a priviedla ho do Pánovho domu v Silo. Vzala aj trojročného býčka, jednu mericu múky a mech vína. Chlapec bol ešte maličký.

Býčka obetovali a chlapca zaviedli k Helimu.

Anna povedala: „Prosím, pane môj, ako žiješ, pane, ja som tá žena, čo tu stála pred tebou a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka som prosila a Pán mi dal, o čo som ho prosila. Nuž aj ja ho odovzdávam Pánovi. Po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvätený Pánovi.”

I klaňali sa tam Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Srdce mi plesá v Pánovi, * v mojom Bohu rastie moja sila.

Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, * lebo sa radujem z tvojej pomoci. – O.

Luk silákov sa zlomil, * slabí sa opásali silou.

Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb, * no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.

Neplodná rodí mnoho ráz * a tá, čo má veľa detí, vädne. – O.

Pán dáva smrť i život, * uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.

Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť, * ponižuje aj vyvyšuje. – O.

Dvíha z prachu bedára * a zo smetiska povyšuje chudobného.

Usádza ho medzi kniežatá * a dáva mu trón slávy. – O.

 

O. – Aleluja.Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   1,46-56

 Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá, na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.”

Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, spolu s Pannou Máriou velebme Boha, ktorý nám urobil veľké veci a prosme ho.

(Volajme: Otče, vyslyš nás.)

·        Bože, pomáhaj svojej Cirkvi, aby rástla v milosti a svetu bola znamením nádeje.

·        Bože, pomáhaj kresťanom vykoreniť zo svojich sŕdc pýchu a sebectvo, a tak pripraviť cestu Kristovi.

·        Bože, dožič všetkým počatým deťom narodiť sa v milujúcich rodinách.

·        Bože, veď nás k vďačnosti za prijaté dobrodenia.

·        Bože, priveď tých, ktorí sú už vyslobodení z pút tela, k večnému životu v spoločenstve s tebou.

Všemohúci a večný Bože, nech ti naše prosby prednesie Panna Mária, ktorej jedinej si udelil výsadu, že sa stala matkou tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, s dôverou v tvoju dobrotivosť prichádzame s darmi k svätému oltáru; * daj, aby nás očistila tvoja milosťa posvätila obeta, ktorú konáme. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Velebí moja duša Pána, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, nech nás posilní prijatá sviatosť, * aby sme, bohatí na dobré skutky, s dôverou mohli ísť v ústrety Spasiteľovia zaslúžili si odmenu večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

23. DECEMBRA

Chlapček sa nám narodí, bude sa volať Mocný Boh. V ňom budú požehnané všetky národy zeme.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, už sú blízko sviatky narodenia tvojho Syna; * prosíme ťa, nech nám, nehodným služobníkom, preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje večné Slovo, Ježiš Kristus,ktorý si vzal telo z Panny Márie a prebýval medzi nami. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Knihy proroka Malachiáša   3,1-4.23-24

Toto hovorí Pán, Boh:

„Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov.

Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti.

Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch predošlých, ako v rokoch dávnych.

Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv, ako príde deň Pána, veľký a hrozný. On obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k ich otcom, aby som nemusel prísť a postihnúť zem kliatbou.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. – O.

Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. – O.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu. – O.

 

O. – Aleluja.Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   1, 57-66

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.

Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.”

Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.”

Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.” A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?” A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, vrúcne prosme Boha Otca, ktorý poslal svoj­ho Syna spasiť ľudí.

(Volajme: Pane, daj nám svoju spásu.)

·        Bože Otče, naplň darmi Ducha Svätého nášho pápeža M., nášho biskupa M., i celý zbor biskupov.

·        Svedectvom života kresťanov priveď všetkých ľudí k viere v teba.

·        Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj a nech národ nedvíha zbraň proti národu.

·        Daj všetkým, ktorí budú nadchádzajúce sviatky prežívať ďaleko od svojich najbližších, precítiť vzájomnú blízkosť v Ježišovi Kristovi.

·        Chráň nás, aby sme svojím životom a skutkami nikdy nezapreli Krista, ale ho ohlasovali so živou vierou.

·        Pridruž našich zosnulých (M.) k zástupom blažených.

Všemohúci a milosrdný Bože, nech príde tvoje kráľovstvo a nech všetci ľudia spoznajú tvoju slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, táto obeta, ktorú si nám dal ako najdokonalejšiu bohoslužbu, * nech nás uzmieri s tebou,aby sme s očisteným srdcom slávili narodenie nášho Vykupiteľa, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Stojím predo dvermi a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí mi dvere, vojdem k nemu a budeme spolu stolovať.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, * nebeský pokrm, ktorým si nás nasýtil, nech nám prinesie tvoj pokoj,aby sme so zažatými lampami kráčali v ústrety tvojmu milovanému Synovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

24. DECEMBRA ranná omša

 

Hľa, nadišla plnosť času: Boh poslal na svet svojho Syna.

 

MODLITBA DŇA

Pane Ježišu, príď už a nemeškaj, * a svojím príchodom poteš a posilni tých, - čo dôverujú v tvoju dobrotu. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Druhej knihy Samuelovej   7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi."

Nátan odpovedal kráľovi: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou."

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si pod­nikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedy­si, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy."

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky." * Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. – O.

 „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, * svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:

Naveky zaistím tvoj rod * a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. – O.

On bude volať ku mne; ,Ty si môj Otec, * môj Boh a útočište mojej spásy.'

Naveky mu svoju milosť zachovám * a pevná bude moja zmluva s ním." – O.

 

O. – Aleluja.Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás Pane, Bože náš.

 

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša          1, 67-79

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh je verný. On nám poslal Spasiteľa naro­deného z Panny Márie. Pripravme sa na jeho príchod a v mod­litbe otvorme svoje srdcia.

·        Modlime sa za svätú Cirkev, aby bdela nad zvereným Božím slovom a bola vnímavá na znamenia čias.

·        Modlime sa za všetky národy, aby zvelebovali Boha za jeho dobrotu a milosrdenstvo.

·        Modlime sa za predstaviteľov verejnej správy, aby sa usilovali o rozvoj spoločného dobra.

·        Modlime sa za rodiny, aby ich slávnosť Narodenia Pána navzájom zblížila.

·        Modlime sa za mladých mužov, aby sa nebáli odpovedať na pozvanie do kňazskej služby.

·        Modlime sa za naše (farské) spoločenstvo, aby sme s vernosťou Panny Márie pracovali na diele našej spásy.

Bože, vyslyš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme; daj, nech náš pozemský život pokojne plynie pod tvojou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, láskavo prijmi tieto obetné dary * a premeň ich na sviatostný pokrm, ktorý očistí naše srdcia, - aby sme s radosťou mohli očakávať slávny príchod tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.

 

PO PRIJÍMANÍ

Štedrý Bože, posilnil si nás nebeským chlebom; * daj, aby sme dôstojne oslávili sviatok narodenia tvojho Syna - a v deň jeho slávneho príchodu dosiahli večnú radosť. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.