OBRAD PRIJÍMANIA

Modlitba Pána

Kňaz so zopätými rukami vyzve ľud k modlitbe Pána:

Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho bož­ského učenia osmeľujeme sa povedať:

 

Iné výzvy k modlitbe Pána:

V advente

Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa; preto sa osme­ľujeme povedať:

Na Vianoce

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi; preto sa s vďačným srdcom modlime:

V pôste

Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť; buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime:

Na Veľkú noc

Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme; preto sa modlime s veľkou dôverou:

V období « cez rok »

A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Alebo:

Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi; preto sa osmeľujeme povedať:

Pri krste

Tieto pokrstené deti budú volať Pána Boha svojím Otcom. Preto sa modlime aj v ich mene, ako nás naučil náš Pán:

V omši za ženícha a nevestu

Slovami Pána Ježiša, ktorý posväcuje manžel­skú lásku, modlime sa k nebeskému Otcovi:

Kňaz rozopne ruký a spolu s ľudom pokračuje:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Ďalej pokračuje iba kňaz s rozopätými rukami:

Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Ľud zakľúči modlitbu zvolaním:

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

Obrad pokoja

Potom kňaz s rozopätými rukami nahlas hovorí:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apošto­lom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dá­vam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľud odpovie:

Amen.

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.

Diakon (kňaz) môže dodať:

Dajte si znak pokoja.

Časť veriacich zvolá:

Pokoj a bratská láska —

Všetci pokračujú:

— nech je medzi nami!

A podajú si ruky.

Lámanie Chleba

Potom kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha. Pritom potichu hovorí:

Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný.

Kým kňaz láme Chlieb, ľud hovorí alebo spieva:

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta: daruj nám pokoj.

Ak lámanie Chleba trvá dlhšie, možno toto zvolanie opakovať viackrát. Len posledné zvolanie sa zakončí slo­vami daruj nám pokoj.

Potom kňaz so zopätými rukami potichu hovorí:

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Týmto svojím presvätým telom a krvou zbav ma všetkých mojich hriechov a každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.

Alebo:

Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo.

Prijímanie

Kňaz pokľakne, vezme hostiu, a držiac ju trocha po­zdvihnutú nad paténou, obrátený k ľudu nahlas hovorí:

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Potom spolu s veriacimi iba raz povie:

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz, obrátený k oltáru, potichu hovorí:

Telo Kristovo nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovo telo. Potom vezme kalich a potichu hovorí:

Krv Kristova nech ma zachová pre život večný.

Úctivo prijme Kristovu  krv.

Potom vezme paténu alebo pyxidu a ide k prijímajú­cim. Pozdvihne hostiu, ukáže ju prijímajúcemu a povie:

Telo Kristovo.

Prijímajúci odpovie:

Amen

a prijme Kristovo telo.

Ten istý obrad zachová aj diakon, akolyta alebo laik poverený rozdávať sv. prijímanie.

Keď sa prijímanie vysluhuje pod obojím spôsobom, treba zachovať obrad opísaný vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála, č. 240-252.

Keď podáva prijímajúcemu kalich, povie:

Krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď sa dáva prijímanie namáčaním hostie, kňaz povie:

Telo a krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Keď kňaz prijíma Kristovo telo, začne sa spev na prijímanie.

Po skončení prijímania kňaz, diakon alebo akolyta purifikuje paténu nad kalichom a potom aj kalich. Pri purifikovaní potichu hovorí:

Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce, a čo sme prijali pod spôsobom časných darov, nech sa nám stane zárukou večného života.

Potom sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Možno zachovať chvíľu ticha alebo recitovať nejaký ďakovný žalm, prípadne spievať primeranú pieseň, podľa toho, to sa uzná za vhod­nejšie.

Potom kňaz, stojac pri sedadle alebo pri oltári, povie:

Modlime sa.

Kňaz a veriaci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe, ak tak neurobili po prijímaní. Nato kňaz s rozopätými rukami prednesie modlitbu po prijímaní. Na konci modlitby ľud zvolá:

Amen.

 

ZÁVEREČNÉ OBRADY

Ak treba veriacim niečo oznámiť, možno to urobiť teraz.

Nasleduje rozpustenie zhromaždenia. Kňaz sa obráti k ľudu a s rozopätými rukami povie:

Pán s vami.

Ľud odpovie:

I s duchom tvojím.

Kňaz požehná ľud slovami:

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľud odpovie:

Amen.