PÔSTNE NEDELE B

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

DRUHÁ PÔSTNÁ NEDEĽA

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

PIATA PÔSTNÁ NEDEĽA

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – KVETNÁ NEDEĽA

 

 

 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachránim ho, oslávim a obdarím dlhým životom.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdenného Pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy Genezis 9,8-15

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami; s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.” A Boh povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: Do oblakov vložím svoj oblúk a bude znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Keď nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v oblakoch zjaví dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu s vami a s každou živou bytosťou, ktorá má telo. Nebudú už vody potopy a nezničia nijaké telo.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. – O.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. – O.

Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3,18-22

Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. –Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 1,12-15

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, vstúpili sme do obdobia štyridsaťdňového pôstu. Katechumeni sa pripravujú na krst, veriaci si zase pri­pomínajú svoj krst a konajú pokánie. Prosme Pána, aby sme sa v tomto čase milosti dôstojne pripravili na slávenie veľkonoč­ného tajomstva.

(Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.)

·        Modlime sa za kresťanov na celom svete, aby vždy zachovávali prikázanie lásky.

·        Modlime sa za synov izraelského národa, aby žili podľa Božieho zákona, ktorý prijali.

·        Modlime sa za tých, ktorí sa usilujú o pokoj, aby sa mohli tešiť z ovocia svojej námahy.

·        Modlime sa za tých, ktorí sa blížia k bráne smrti, aby sa dobre pripravili na stretnutie s Pánom.

·        Modlime sa za nás samých, aby sme dobrom premáhali každé zlo.

·        Modlime sa za (zosnulého M. a) všetkých, ktorí zomreli v Kristovi, aby ich Boh prijal k sebe.

Pane, Bože náš, vyslyš naše prosby, udeľ nám všetky potrebné dary a daj, aby sa naše konanie zhodovalo s tvojimi prikázaniami. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, pomôž nám, aby sme sa celým srdcom zapojili do tejto obety, ktorou začíname prípravu na slávenie veľkonočného tajomstva. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Le­bo on štyridsaťdenným pôstom posvätil túto do­bu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti. Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, posilnil si nás nebeským chlebom, ktorý v nás rozmnožuje vieru, posilňuje nádej a rozohňuje lásku; daj, prosíme, aby sme túžili po živom a pravom chlebe, ktorým je Kristus, a živili sa každým slovom pochádzajúcim od teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

DRUHÁ PÔSTNÁ NEDEĽA

 

V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.” Pane, ja hľadám tvoju tvár; neodvracaj svoju tvár odo mňa.

 

MODLITBA DŇA

Nebeský Otče, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti tešiť z pohľadu na tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z knihy Genezis 22,1-2.9a.10-13.15-18

Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!” On odpovedal: „Tu som.” Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.” Keď došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár a poukladal naň drevo. Potom vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale vtom naň zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!” On odpovedal: „Tu som.” Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.” Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu. Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého prisahám – taký je výrok Pána –: Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.” V Pánových očiach má veľku cenu smrť jeho svätých. – O.

Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. – O.

Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 831b-34

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás!

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!”

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 9,2-10

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.” Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.” A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych”.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, aj my môžeme byť k Ježišovi tak blízko, ako boli Peter, Jakub a Ján. Otvorme svoje srdcia a s dôverou vo­lajme k nebeskému Otcovi.

·        Bože Otče, požehnaj Kristovu Cirkev a daj, aby čím lepšie prežila toto Pôstne obdobie.

·        Bože Otče, daj všetkým duchovným pastierom ducha radosti v plnení každodennej služby.

·        Bože Otče, posilni prenasledovaných kresťanov a obdaruj ich slobodou vo vyznávaní viery.

·        Bože Otče, riad' srdcia a úmysly katechumenov, ktorí sa pripravujú na sviatosť krstu, aby dobre využívali čas prípravy.

·        Bože Otče, posilňuj v dobrých predsavzatiach a skutkoch všetky ženy a daj, aby ich súčasný svet primerane ohodnotil.

·        Bože Otče, udeľ nám potrebné duchovné dary a daj, aby sme v prostredí, v ktorom žijeme, boli odvážnymi svedkami evanjelia.

Nebeský Otče, prijmi naše pokorné prosby a vlož do našich sŕdc túžbu po tvojom milosrdenstve; daj, nech my sami dokážeme byť milosrdní k svojim bratom a sestrám, a tak chváliť teba, nášho Boha. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, Bože, nech táto obeta zotrie naše viny a posvätí nás na tele i na duši, aby sme mohli dôstojne sláviť veľkonočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Le­bo on predpovedal svoju smrť učeníkom a na svä­tom vrchu zjavil im svoju slávu, aby pochopili, že cez utrpenie sa prichádza k slávnemu vzkrie­seniu, ako o tom svedčí Zákon i proroci. Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my pútnici do nebeskej vlasti ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vrúcne ti ďakujeme, že môžeme prijímať Najsvätejšiu sviatosť a že nám už v pozemskom živote dávaš účasť na nebeskej hostine. skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

Stále upieram oči k Bohu o pomoc a on ma vyslobodí z osídla. Bože, zhliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou, lebo som opustený a biedny.

 

MODLITBA DŇA

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z knihy Exodus 20,1-17

Boh povedal všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia a tých, čo ma nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia. Nevyslovíš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto by zneuctil meno Pána, svojho Boha. Pamätaj na sobotný deň a zasväť ho. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmy deň je sobota Pána, tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo Pán za šesť dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deň odpočíval. Preto Pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svätú. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, ty máš slová večného života.

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. – O.

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. – O.

Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. – O.

Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 1, 22-25

Bratia, Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. – Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 2,13-25

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!” Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.” Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?” Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.” Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?” Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, keď dnes počúvame o očistení chrámu, uve­domme si, že Pán Ježiš myslí na nás a vyzýva aj nás na očis­tenie chrámu našich sŕdc. Spoločne sa modlime.

·        Pane Ježišu, buduj z nás, živých kameňov, svoj duchovný chrám a bývaj s nami i v nás.

·        Daj, aby všetci ľudia dbali na Boží zákon vpísaný do srdca každého človeka.

·        Žehnaj všetkých budovateľov chrámov i tých, ktorí sa starajú o krásu a dôstojnosť tvojho príbytku.

·        Nauč nás vážiť si telo ako chrám Ducha Svätého.

·        Odstráň náš zlozvyk postávať pri bráne kostola a pohŕdať svätými tajomstvami, ktoré sa slávia na oltári.

Pane Ježišu, obnov nás a vyslyš naše prosby, aby sme pre účasť na svätých tajomstvách tvojho umučenia mali podiel na tvojom zmŕtvychvstaní a sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, očisti nás touto obetou od našich hriechov a daj nám silu, aby sme aj my ochotne odpúšťali svojim bratom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal: Kto bude piť z vody, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom žriedlom vody prúdiacej do večného života.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, už v pozemskom živote nás živíš nebeským chlebom a dávaš nám tak záloh nebeskej blaženosti; daj, prosíme, aby sa účinky tejto sviatosti prejavovali aj v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

 

MODLITBA DŇA

Večný Otče, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Druhej knihy Kroník 36,14-16.19-23

Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvätil v Jeruzaleme. Pán, Boh ich otcov, posielal k nim poslov a vo dne v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohŕdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku. Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylonu a stali sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov. Tak sa splnilo Pánovo slovo, ktoré povedal ústami Jeremiáša: Teraz zem dostala svoje soboty, cez celý čas spustošenia odpočívala, až sa naplnilo sedemdesiat rokov. V prvom roku Kýra, kráľa Peržanov, sa splnilo, čo Pán povedal ústami Jeremiáša. Pán vnukol Kýrovi, kráľovi Peržanov, a on po celom svojom kráľovstve nariadil vyhlásiť – aj písomne: „Takto hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme. A rozkázal mi, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je Pán, jeho Boh, a nech vystúpi.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, chcem stále pamätať na teba.

Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje citary. – O.

Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: „Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!” – O.

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine? Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. – O.

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba, keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 2, 4-10

Bratia, Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. – Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 3,14-21

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.” Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Boh je nekonečne milosrdný a láskavo od­púšťa kajúcim hriešnikom. Preto sa s dôverou obráťme k nemu ako k milosrdnému Otcovi a prosme ho.

·        Modlime sa za svätú Cirkev, aby ohlasovala Kristovo evanjelium všetkým ľuďom a národom.

·        Modlime sa za pokrstených ľudí, ktorí sú ľahostajní vo viere a ďaleko od Cirkvi, aby si pripomenuli pravdu o veľkej hodnosti Božích detí.

·        Modlime sa za katechumenov, aby po celý život vytrvali vo viere a plnili svoje krstné sľuby.

·        Modlime sa za seba samých, aby sme sa dobre pripravili na veľkonočnú svätú spoveď.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), aby mali účasť na Kristovom zmŕtvychvstaní.

Bože, ďakujeme ti za tvoju nesmiernu lásku, ktorú nám prejavuješ vo svojom Synovi; odprosujeme ťa za všetky svoje viny a prosíme: vypočuj naše prosby a daj, nech nás nič neodlúči od tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, s radosťou ti prinášame dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život; pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby velebili meno Pánovo.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet; prosíme ťa, osvieť nás žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s tvojou vôľou, a milovali ťa s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATA PÔSTNÁ NEDEĽA

 

Bože, vymôž mi právo, a ujmi sa môjho sporu s bezbožným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, s ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša 31, 31-34

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ,Poznaj Pána!’, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože, stvor vo mne srdce čisté.

„Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. – O.

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. – O.

Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. – O.

 

Čítanie z Listu Hebrejom 5, 7-9

Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. – Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 12, 20-33

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.” Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!” A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.” Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.” Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.” To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Ježiš Kristus je darcom večnej spásy pre všet­kých, ktorí ho nasledujú. Modlime sa, aby sa s ním vo veľ­konočných tajomstvách stretli všetci členovia Cirkvi a aby v ňom spoznali pôvodcu večnej spásy.

(Volajme: Vykupiteľ, vyslyš naše prosby.)

·        Veľkňaz novej zmluvy, posilňuj nášho biskupa M., aby sa horlivo staral o všetok Boží ľud našej diecézy.

·        Náš Pán a Učiteľ, udeľ bohaté duchovné dary deťom, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia a prvého svätého prijímania.

·        Kráľ národov, príď so svojou pomocou k hladujúcim, chorým, bezdomovcom i k tým ľuďom, ktorí sú znechutení dobou a spoločnosťou.

·        Božský Vykupiteľ, zhliadni na farnosti, v ktorých sa konajú duchovné obnovy a misie, aby sa obnovili a prehĺbili vo viere, nádeji a láske.

·        Pane Ježišu, náš život a vzkriesenie, otvor brány raja zosnulým členom našich rodín.

Pane Ježišu, náš Pán a Kráľ, ty sám si nám ukázal, čo musí predchádzať nášmu víťazstvu; vypočuj naše prosby a daj nám vytrvalosť na životnej ceste a silu vždy znovu sa rozhodovať pre teba, nášho Pána. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, vo svojej otcovskej láske priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery; prosíme ťa, očisti nás touto obetou od všetkých hriechov a pretvor nás na nových ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo; ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy boli živými údmi Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – KVETNÁ NEDEĽA

Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži; láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení, a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy poroka Izaiáša 50, 4-7

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.” – O.

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. – O.

Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. – O.

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 6-11

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. – Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

 

Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Marka 15, 1-39

Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?” On mu odpovedal: „Sám to hovoríš.” Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!” Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.

 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?” Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?” Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!” Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?” Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!” A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!” Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.

 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.” Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. (A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.”)

 A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!” Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.” Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

 Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?”, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.” Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.” Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.

 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, prednesme svoje prosby dobrému Bohu, kto­rý uzavrel s ľuďmi novú zmluvu utrpením a smrťou svojho Syna.

(Volajme: Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš nás.)

·        Modlime sa za Cirkev: aby sa neustále obnovovala vo svetle evanjelia.

·        Modlime sa za trpiacich: aby našli pochopenie a pomoc vo svojom ťažkom položení.

·        Modlime sa za hriešnikov: aby sa pokáním a nápravou života vrátili k Bohu.

·        Modlime sa za nás tu prítomných: aby sme tieto sväté dni využili predovšetkým na duchovnú obnovu a prehĺbenie viery.

·        Modlime sa za zosnulých (M.): aby sa stretli so svojím Stvoriteľom a Vykupiteľom v nebeskej sláve.

Bože, vyslyš naše prosby, zmiluj sa nad nami, stvor v nás čisté srdcia a obnov pevného ducha. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milostivý Otče, pre umučenie tvojho Syna preukáž nám svoje zľutovanie, ktoré si nezasluhujeme svojimi skutkami, ale očakávame ho od tvojho milosrdenstva ako ovocie tejto vznešenej obety. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svä­tý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov a nechal sa nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. Svojou smrťou zotrel naše hriechy a svojím zmŕtvychvstaním zís­kal nám nový život. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš sa modlil: Otče môj, ak ma nemôže minúť tento kalich bez toho, že by som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnil si nás presvätým chlebom z neba a upevnil si nás vo viere a nádeji, že pre smrť tvojho Syna získame večný život; prosíme ťa, daj, aby sme skrze jeho zmŕtvychvstanie dosiahli cieľ nášho putovania. Skrze Krista, nášho Pána.