PÔSTNE NEDELE C

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA

 

 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachránim ho, oslávim a obdarím dlhým životom.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Piatej knihy Mojžišovej 26,4-10

Mojžiš povedal ľudu: „Kňaz vezme kôš z tvojej ruky, položí ho pred oltár Pána, tvojho Boha, a ty pred Pánom, svojím Bohom povieš: ,Môj otec bol potulný Sýrčan. Zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec vo veľmi malom počte. Tam vzrástol na veľký, silný a nesmierne početný národ.

Egypťania nás týrali a prenasledovali ukladaním najťažších robôt. My sme volali k Pánovi, Bohu svojich otcov, a on nás vypočul a zhliadol na naše poníženie, lopotu a útlak. Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom za veľkej hrôzy, znamení a zázrakov a priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom. A hľa, teraz som priniesol prvotiny plodov zeme, ktorú si mi dal, Pane.’

A necháš ich pred Pánom, svojím Bohom, a pokloníš sa Pánovi, svojmu Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.” – O.

Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. – O.

Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. – O.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 10,8-13

Bratia, čo hovorí Písmo? „Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci”; totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!” a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.”

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Panovo meno, bude spasený.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. – Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 4,1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.”

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: Nielen z chleba žije človek.”

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.”

Ježiš mu povedal: „Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ,Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,’ a ,vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.’ ”

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!’”

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, evanjelium nám dnes ukazuje púšť ako mies­to pokánia a stretnutia s Bohom. Aj my ochotne konajme poká­nie, predložme svoje prosby nebeskému Otcovi a nábožne sa modlime.

·        Bože, daj, aby bola služba kňazov oslavou teba a posvätením tvojho ľudu.

·        Daj, aby sa veriaci Cirkvi pôstom posväcovali a posilňovali vo svojej viere.

·        Daj, aby každý človek mohol žiť v slobode a v hmotnom zabezpečení.

·        Daj svoje požehnanie všetkým, ktorí sa starajú o chudobných a chorých.

·        Daj nám tu prítomným ochotu zmeniť svoje myslenie a konanie.

·        Daj našim zosnulým (M.) radosť tvojho domova.

Bože, človeka si stvoril ako dokonalé dielo; skrze hriech stratil tvoje priateľstvo, no ty si ho neponechal bez pomoci, ale poslal si svojho Syna, aby nás zachránil. Prijmi naše prosby a daj, aby sme zo svojho života dokázali odstraňovať všetko zlo. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, pomôž nám, aby sme sa celým srdcom zapojili do tejto obety, ktorou začíname prípravu na slávenie veľkonočného tajomstva. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Le­bo on štyridsaťdenným pôstom posvätil túto do­bu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti. Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, posilnil si nás nebeským chlebom, ktorý v nás rozmnožuje vieru, posilňuje nádej a rozohňuje lásku; daj, prosíme, aby sme túžili po živom a pravom chlebe, ktorým je Kristus, a živili sa každým slovom pochádzajúcim od teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.” Pane, ja hľadám tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa.

 

MODLITBA DŇA

Nebeský Otče, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti tešiť z pohľadu na tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej 15,5-12.17-18

Boh vyviedol Abrama von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš.” A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo.” On uveril Pánovi a to sa mu počítalo za spravodlivosť.

Potom mu povedal: „Ja som Pán, ja som ťa vyviedol z Uru Chaldejcov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.”

On sa opýtal: „Pane, Bože, podľa čoho spoznám, že ju budem vlastniť?”

Pán odpovedal: „Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana, hrdličku a holubicu.”

On vzal všetky tieto zvieratá, rozpolil ich a obe polovice položil vzájomne oproti sebe; vtáky však nerozpolil. Na mŕtve telá zlietali dravé vtáky a Abram ich odháňal. Keď zapadlo slnko, na Abrama doľahol tvrdý spánok a prenikla ho veľká, príšerná hrôza. Keď už slnko zapadlo a nastala hustá tma, zjavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň a prechádzali pomedzi rozpolené zvieratá. V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu slovami: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, Eufrat.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán je moje svetlo a moja spása.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? – O.

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!” Pane, ja hľadám tvoju tvár. – O.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. – O.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3,17-4,1

Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás! Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.

Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. – V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!”

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 9,28b-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.” Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!” A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Ježišovo premenenie na hore Tábor nám po­odhaľuje slávu, ktorú má on, Boží Syn, od večnosti u svojho Otca a ktorú raz máme prežívať aj my. V radosti z tejto nádeje prosme.

·        Ježišu, ochraňuj svoju Cirkev pred nástrahami diabla.

·        Ježišu, daj všetkým biskupom svojho Ducha, aby boli dobrými duchovnými pastiermi.

·        Ježišu, daj, aby bol kríž pre každého veriaceho slávou a ochranou.

·        Ježišu, daj mocným tohto sveta schopnosť vidieť aj potreby tých najchudobnejších.

·        Ježišu, daj, aby sme vždy boli verní sľubom, ktoré sme dali tebe a ľuďom.

·        Ježišu, daj, aby sme žili v nádeji, že aj my raz budeme prežívať tvoju slávu.

Ježišu Kriste, verný služobník Otca, svojím príchodom naprávaš to, čo človek pokazil hriechom; prijmi naše prosby a buď blízko pri nás, keď sa usilujeme o vnútornú obnovu života. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, Bože, nech táto obeta zotrie naše viny a posvätí nás na tele i na duši, aby sme mohli dôstojne sláviť veľkonočné sviatky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Le­bo on predpovedal svoju smrť učeníkom a na svä­tom vrchu zjavil im svoju slávu, aby pochopili, že cez utrpenie sa prichádza k slávnemu vzkrie­seniu, ako o tom svedčí Zákon i proroci. Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my pútnici do nebeskej vlasti ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vrúcne ti ďakujeme, že môžeme prijímať Najsvätejšiu sviatosť a že nám už v pozemskom živote dávaš účasť na nebeskej hostine. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

Stále upieram oči k Bohu o pomoc a on ma vyslobodí z osídla. Bože, zhliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou, lebo som opustený a biedny.

 

MODLITBA DŇA

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Druhej knihy Mojžišovej 3,1-8a.13-15

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, čo šľahal z tŕňového kra. Videl, že ker horí plameňom, a nezhára.

Mojžiš si povedal: „Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav, prečo ker nezhára.” Keď Pán videl, že sa prichádza pozrieť, Boh ho z tŕňového kra oslovil: „Mojžiš, Mojžiš!”

On odpovedal: „Tu som.”

Pán povedal: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá.”

A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.”

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa neodvážil hľadieť na Boha. A Pán mu povedal: „Videl som utrpenie môjho ľudu v Egypte a počul som jeho kvílenie pre tvrdosť jeho poháňačov. Poznám jeho bolesť a zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egypťanov a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.”

Mojžiš povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú: ,Ako sa volá?’ ”

Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.”

A dodal: „Toto povieš synom Izraela: Ten, ktorý je, ma k vám poslal.” A Boh Mojžišovi ešte povedal: „Toto povieš synom Izraela: Jahve (Ten, ktorý je), Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma k vám poslal. Toto je moje meno naveky a takto ma budú volať po všetky pokolenia.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Milostivý a milosrdný je Pán.

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – O.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. – O.

Pán koná spravodlivo a prisudzuje právo všetkým utláčaným. Mojžišovi zjavil svoje cesty a synom Izraela svoje skutky. – O.

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 10,1-6.10-12

Bratia, nechcem, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti.

To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. – Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 13,1-9

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal:

„Myslíte si že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.”

A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ,Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?’

On mu odvetil: ,Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.’ ”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, je čas pokánia, a preto sa máme vrúcnejšie modliť za svoju spásu i za spásu našich blížnych.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Aby biskupi a kňazi pri kajúcich pobožnostiach a vo sviatosti pokánia viedli ľudí k opravdivému obráteniu, prosme Pána.

·        Aby svet netrápili prírodné pohromy a aby sa z ľudskej rodiny stratilo násilie a nenávisť, prosme Pána.

·        Aby sa obrátili tí, ktorí už dlhé roky neboli na veľkonočnej spovedi, prosme Pána.

·        Aby sme sa neprehrešili opovážlivým spoliehaním na Božie milosrdenstvo, prosme Pána.

·        Aby sme láskou, modlitbou a príkladom pomáhali pri obrátení našich bratov a sestier, prosme Pána.

Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a naplň nás duchom kajúcnosti, aby sme zvýrazňovali tvoje víťazstvo nad hriechom a svoj život vždy viac pripodobňovali tvojmu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, očisti nás touto obetou od našich hriechov a daj nám silu, aby sme aj my ochotne odpúšťali svojim bratom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal: Kto bude piť z vody, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom žriedlom vody prúdiacej do večného života.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, už v pozemskom živote nás živíš nebeským chlebom a dávaš nám tak záloh nebeskej blaženosti; daj, prosíme, aby sa účinky tejto sviatosti prejavovali aj v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

 

MODLITBA DŇA

Večný Otče, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy Jozue 5,9a.10-12

Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.”

Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc.

Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno; práve v ten istý deň.

Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z úrody kanaánskej krajiny.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – O.

Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. – O.

Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. – O.

 

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 5,17-21

Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. – Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 15,1-3.11-32

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.”

Preto im povedal toto podobenstvo:

„Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ,Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.’ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.

Vstúpil teda do seba a povedal si: ,Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.’ I vstal a šiel k svojmu otcovi.

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ,Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.’

Ale otec povedal svojim sluhom: ,Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.’ A začali hodovať.

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ,Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.’ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ,Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.’ On mu na to povedal: ,Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.’”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe prosme nebeského Otca za všetkých márnotratných synov a dcéry, aby sa vrátili do Otcovho domu, do plného spoločenstva Kristových učeníkov.

·        Modlime sa za kresťanov, aby dokázali svet premieňať láskou.

·        Modlime sa za Cirkev, aby bola matkou všetkých ľudí.

·        Modlime sa za hriešnikov, ktorých trápi svedomie, aby uverili Bohu, ktorý je láska.

·        Modlime sa za ľudí žijúcich v hneve a nenávisti, aby si vedeli nielen podať ruky, ale aj zo srdca odpustiť.

·        Modlime sa za seba samých, aby sme prinášali tomuto svetu radosť, ktorá pramení z blízkosti vykúpenia.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), aby im Boh odpustil hriechy a prijal ich do svojej slávy.

Bože Otče, vyslyš naše prosby a daj, aby sme si uvedomili, že vo sviatosti zmierenia sa stretávame s naším milosrdným Spasiteľom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, s radosťou ti prinášame dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život; pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Syn môj, treba sa radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet; prosíme ťa, osvieť nás žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s tvojou vôľou, a milovali ťa s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Bože, vymôž mi právo, a ujmi sa môjho sporu s bezbožným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, s ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 43,16-21

Toto hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez dravé vody chodník; ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov... – ležia mŕtvi, už nevstanú, zanikli, zhasli ako knôt –:

„Nemyslite na to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči; nebadáte? Áno, na púšti urobím cestu a rieky na pustatine.

Bude ma chváliť poľná zverina, šakaly a pštrosy, že som dal vodu na púšti a rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si stvoril, bude ohlasovať moju chválu.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. – O.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: „Veľké veci urobil s nimi Pán.” Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. – O.

Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. – O.

Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 3,8-14

Bratia, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista – spravodlivosťou z Boha, založenou na viere –, aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení a tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.

Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. – Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 8,1-11

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?” Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.” A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?” Ona odpovedala: „Nik, Pane.” A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, oslavujme milosrdenstvo Boha, ktorý nás osvecuje milosťou Ducha Potešiteľa, aby sme žili vo viere a spra­vodlivosti. Modlime sa s dôverou.

(Volajme: Bože, vyslyš nás.)

·        Bože, posilňuj biskupov, kňazov a diakonov, aby v sebe roznecovali milosť, ktorú prijali pri vysviacke vkladaním rúk.

·        Nauč kresťanov často pristupovať k sviatostiam, aby v nich rástla viera a túžba po svätosti.

·        Daj, aby všetci úradníci konali vždy spravodlivo a nezištne.

·        Bože, daj, aby sa aj počas tohto Pôstneho obdobia čím viacerí zriekli závislosti od alkoholu.

·        Daj, aby sme si vážili hodnotu a slobodu svedomia každého človeka.

·        Zmiluj sa nad svojimi vernými zosnulými (M.), ktorých si pozval do večnosti a voveď ich do svojej slávy.

Bože, milosrdný Otče, vyslyš naše prosby a naplň nás pokorou, aby sme láskou a modlitbou napomáhali obrátenie svojich bratov a sestier. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, vo svojej otcovskej láske priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery; prosíme ťa, očisti nás touto obetou od všetkých hriechov a pretvor nás na nových ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Žena, nik ťa neodsúdil? Nikto, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy boli živými údmi Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

KVETNÁ NEDEĽA

Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži; láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení, a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 50,4-7

Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.” – O.

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. – O.

Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. – O.

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2,6-11

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. – Kristus sa stal pre nás poslušným na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

 

Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Lukáša 23,1-49

Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali naňho žalovať: “Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.” Pilát sa ho spýtal: “Si židovský kráľ?” On odpovedal: “Sám to hovoríš.” Pilát povedal veľkňazom a zástupom: “Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.” Ale oni naliehali: “Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.”

 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.

 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im: “Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrescem ho teda a prepustím.” (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)

 Tu celý dav skríkol: “Preč s ním a prepusť nám Barabáša!” Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.

 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: “Ukrižuj! Ukrižuj ho!” On k nim tretí raz prehovoril: “A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.” Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.

 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.

 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: “Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: “Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!” Vtedy začnú hovoriť vrchom: “Padnite na nás! a kopcom: “Prikryte nás!” Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?”

 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.”

 Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: “Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.” Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: “Zachráň sa, ak si židovský kráľ!” Nad ním bol nápis: “Toto je židovský kráľ.”

 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: “Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: “Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.” Potom povedal: “Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” On mu odpovedal: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.”

 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: “Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.” Po tých slovách vydýchol.

 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: “Tento človek bol naozaj spravodlivý.” A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.

 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. S hlbokou pokorou a kajúcim srdcom mu prednesme svo­je prosby.

(Volajme: Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš nás.)

·        Modlime sa za Cirkev: aby sa neustále očisťovala a obnovovala.

·        Modlime sa za hlásateľov evanjelia: aby vhodným spôsobom približovali poslucháčom tajomstvo Božej lásky.

·        Modlime sa za hriešnikov: aby opustili cestu hriechu a nastúpili cestu čistoty srdca.

·        Modlime sa za tých, ktorí ohovárajú a osočujú iných: aby zmenili svoje správanie, lebo ním spôsobujú veľkú krivdu.

·        Modlime sa za nás samých: aby sme sa vyhýbali každému zlu.

Bože Otče, v tebe má svoj pôvod a základ celý vesmír; skloň sa nad každým človekom, vypočuj hlas nášho spoločenstva, aby sa vždy uskutočňovala tvoja vôľa. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milostivý Otče, pre umučenie tvojho Syna preukáž nám svoje zľutovanie, ktoré si nezasluhujeme svojimi skutkami, ale očakávame ho od tvojho milosrdenstva ako ovocie tejto vznešenej obety. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svä­tý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov a nechal sa nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. Svojou smrťou zotrel naše hriechy a svojím zmŕtvychvstaním zís­kal nám nový život. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš sa modlil: Otče môj, ak ma nemôže minúť tento kalich bez toho, že by som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnil si nás presvätým chlebom z neba upevnil si nás vo viere a nádeji, že pre smrť tvojho Syna získame večný život; prosíme ťa, daj, aby sme skrze jeho zmŕtvychvstanie dosiahli cieľ nášho putovania. Skrze Krista, nášho Pána.