POPOLCOVÁ STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

POPOLCOVÁ STREDA

 

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si stvoril; zatváraš oči nad hriechmi ľudí, aby sa kajali, a si k nim láskavý, lebo si Boh a náš Pán.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Joela    2, 12-18

Pán hovorí:

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roz­trhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“

Kto vie? Možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť! Zhromaždite ľud, posväťte zástup, zvolajte starcov, zhromaždite deti i tie, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej komôrky. Kňazi, Pánovi služobníci, nech plačú medzi predsieňou a oltárom a nech hovoria: „Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom a nevystavuj potupe svoje dedičstvo; nech nepanujú nad ním národy.“ Prečo by sa malo vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich boh?“

A Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. — O.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. — O.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého. — O.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. — O.

 

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom   5,20-6,2

Bratia, sme Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí:

„V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   6,1-6.16-18

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

POŽEHNANIE POPOLA

Drahí bratia a sestry, (alebo iné vhodné oslo­venie ) pokorne prosme Boha Otca, aby hojnou mi­losťou požehnal tento popol, ktorým budeme po­značení na znak kajúcnosti.

(chvíľu v tichej modlitbe)

Dobrotivý Bože, ty sa skláňaš k poníženým a zmilúvaš sa nad kajúcimi; dobrotivé vypočuj naše prosby a láskavo nás * požehnaj, keď bu­deme poznačení týmto popolom, aby sme v nastá­vajúcom pôstnom období konali skutky pokánia a s očisteným srdcom mohli sláviť veľkonočné tajom­stvo tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje po všetky veky vekov.

Ľud: Amen.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, na začiatku štyridsaťdňového Pôstneho ob­dobia vrúcne sa modlime k milosrdnému Bohu Otcovi.

(Volajme: Bože, obnov nás a vyslyš naše prosby.)

·         Dobrý a milosrdný Bože, daj svojej Cirkvi milosť obnovy života, zvlášť v tomto pôstnom čase, aby cez skutky milosrdenstva svedčila o tvojej veľkej láske.

·         Dobrý a milosrdný Bože, obdaruj duchovnou a morálnou silou tých, ktorí žijú len pre materiálne veci; daj im milosť obrátenia, aby dokázali žiť v tvojej prítomnosti a láske.

·         Dobrý a milosrdný Bože, zhliadni na bezdomovcov, opustených a chudobných a obdaruj ich praktickou pomocou zo strany blížnych.

·         Dobrý a milosrdný Bože, zošli svojho Ducha všetkým, ktorí pristupujú k sviatosti zmierenia, aby sa, preniknutí ľútosťou nad hriechmi, vyliečili zo svojich slabostí.

·         Dobrý a milosrdný Bože, daj nám svoju milosť v začínajúcom svätom čase pôstu, vzbuď v nás ducha vnútornej obnovy a návratu k tebe.

Milosrdný Bože, ty si vždy pripravený vypočuť nás, keď k tebe voláme s pokorou a dôverou; zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, prijmi túto obetu, ktorou slávnostne začíname pôstne obdobie; prosíme ťa, nech nám pokánie a skutky lásky pomáhajú krotiť škodlivé náruži­vosti a očistiť sa od hriechov, aby sme mohli ná­božne sláviť tajomstvo umučenia tvojho Syna, kto­rý s tebou žije a kraľuje po všetky veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kto o zákone Pánovom rozjíma dňom i nocou, prináša ovocie v pravý čas.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, prosíme ťa, nech nám prijatá sviatosť pomáha, aby sme sa ti zapáčili svojím pôstom a vyliečili sa zo všetkých slabostí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Popolcovej strede

Volal som k Pánovi, a on ma vyslyšal. Ochránil ma od tých, čo na mňa útočia. Zlož svoju starosť na Pána, a on ťa zachová.

 

MODLITBA DŇA  

Všemohúci Bože, predchádzaj naše konanie svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svo­jou pomocou, * aby sme všetky podujatia s tebou začínalia s tvojou pomocou i dokončili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Deuteronomium   30,15-20

Mojžiš prehovoril k ľudu:

„Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie. Ak budeš poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam, ak budeš milovať Pána, svojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho nariadenia, prikázania a ustanovenia, budeš žiť: Pán ťa rozmnoží a požehná v krajine, do ktorej vojdeš a prevezmeš ju do vlastníctva.

Ale ak sa tvoje srdce odvráti a nebudeš počúvať, ak sa dáš zviesť a budeš sa klaňať cudzím bohom a budeš im slúžiť, tak vám už dnes hovorím, že zahyniete a nepobudnete dlho v krajine, do ktorej vojdeš, keď prejdeš cez Jordán, aby si ju vzal do vlastníctva.

Nebo i zem volám dnes za svedkov proti vám, že som vám predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu: vyvoľ si život, aby si žil ty aj tvoje potomstvo; miluj Pána, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a viň sa k nemu — lebo on je tvoj život a dlhý vek — a budeš bývať v krajine, o ktorej Pán prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, * ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

ale v zákone Pánovom má záľubu * a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. — O.

Je ako strom zasadený pri vode, * čo prináša ovocie v pravý čas,

a jeho lístie nikdy nevädne; * darí sa mu všetko, čo podniká. — O.

No nie tak bezbožní, veru nie; * tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, * ale cesta bezbožných vedie do záhuby. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    9,22-25

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, prednesme všemohúcemu Bohu svoje osob­né prosby i prosby celého ľudstva a prosme ho, aby ich vypočul.

(Volajme: Pane, zmiluj sa nad nami a vyslyš nás.)

·         Modlime sa za svätosť a vytrvalosť v hlásaní dobrej zvesti pre Kristovu Cirkev.

·         Modlime sa za národy, ktoré trápia vojnové konflikty, aby ľudia, ktorí sa navzájom nenávidia, počuli vo svojom svedomí Boží hlas a zmierili sa.

·         Modlime sa za tých, ktorí žijú v ťažkých hriechoch, aby toto Pôstne obdobie bolo pre nich príležitosťou zmieriť sa s Bohom.

·         Modlime sa za kňazov vysluhujúcich sviatosť zmierenia, aby ich neustále sprevádzalo a osvecovalo svetlo Ducha Svätého.

·         Modlime sa za seba samých, aby čas pokánia a návratu k Bohu priniesol konkrétne zmeny v našom živote.

Pane, Bože náš, veríme, že vyslyšíš naše prosby; z celého srdca ti za to ďakujeme. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, milostivo pozri na obetné dary, ktoré kladieme na tvoj oltár; * daj, aby svätá obeta, ktorú slávime, nám získala odpustenie hriechova tvojmu menu slú­žila na slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože pokorne ťa prosíme, * aby nám nebeský pokrm, ktorým si nás na­sýtil, bol nevyčerpateľným prameňom odpustenia a spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po popolcovej strede

Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou; Pane, buď mi na pomoci.

 

MODLITBA DŇA  

Dobrotivý Otče, sprevádzaj svojou pomocou naše prvé kroky na ceste pokánia * aby vonkajšie úkony kajúcnosti vychádzali z úprimného srdca. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša    58,1-9b

Toto hovorí Pán, Boh:

„Krič mocne, neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy.

Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho Boha sa nespúšťa.

Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, keď to nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?’ A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov!

Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne.

Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, vrecovinou a popolom si ustieľať? Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu?

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj.

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí.

Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.'“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké  zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. — O.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. — O.

Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Milujte dobro a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   9,14-15

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, ak budeme hľadať dobro, Boh bude s nami. Prosme ho, aby vyslyšal naše prosby.

·         Prosíme ťa, Bože, za svätú Cirkev, aby jej deti počúvali tvoj hlas a podľa neho žili.

·         Prosíme ťa, Bože, za tých, ktorí riadia spoločnosť, aby nikomu neprekážali vo vyznávaní a prežívaní kresťanského náboženstva.

·         Prosíme ťa, Bože, za ľudí, ktorí v teba neveria, aby vďaka dobrému svedectvu nás kresťanov našli cestu k tebe - najlepšiemu Otcovi.

·         Prosíme ťa, Bože, za tých, ktorí sa postia, aby sa nielen zriekali pokrmu, ale aby tým, čo ušetria, pomáhali blížnym v ich núdzi.

·         Prosíme ťa, Bože, za nás samých, aby sme nepremárnili čas na obrátenie, ale odpovedali na výzvy na premenu života.

·         Prosíme ťa, Bože, za (zosnulého M. a) našich blízkych zosnulých, aby mohli hľadieť na tvoju tvár.

Bože, ty nám cez pôst, modlitbu a almužnu ukazuješ cestu nápravy a chceš, aby sme konali skutky milosrdnej lásky; vypočuj naše prosby a daj nám viesť život hodný tvojich detí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, eucharistická obeta, ktorú slávime v tejto pôstnej dobe, * nech zmení naše zmýšľanie, aby sme sa ti páčili, a nech nám dá silu, aby sme sa ochotnejšie premáhali. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ukáž nám, Pane, svoje cesty a pouč nás o svojich chodníkoch.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * nech nás účasť na sviatostnej hostine očistí od všet­kých previnení,aby náš život zodpovedal výzvam tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA po Popolcovej strede

Vyslyš nás, Pane, veď si dobrotivý a láskavý, pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na nás.

 

MODLITBA DŇA  

Všemohúci a večný Bože, milosrdne zhliadni na našu krehkosť * a vystri nad nás svoju ochrannú ruku,aby sme zvíťazili v boji proti zlu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša   58,9c-14

Toto hovorí Pán:

„Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.

Pán ťa bude neprestajne sprevádzať i na miestach vyprahnutých ťa nasýti a tvoje kosti upevní; a budeš ako polievaná záhrada a ako prameň, ktorého voda nevysychá.

Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská, stavať budeš na základoch dávnych pokolení a budú ťa volať opravovateľom ruín a obnoviteľom ulíc, aby sa v nich dalo bývať.

Ak zdržíš v sobotu svoju nohu a v môj svätý deň nebudeš pracovať a volať budeš sobotu  rozkošou, Pánov svätý deň slávnym a osláviš ho tým, že nebudeš cestovať, obchodovať ani rokovať, budeš sa kochať v Pánovi. Budem ťa vodiť po výšinách zeme a nasýtim ťa dedičstvom Jakuba, tvojho otca; lebo prehovorili Pánove ústa.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. - O.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň.

Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu. — O.

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    5,27-32

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika, menom Léviho, a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním.

Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.

Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh preniká naše srdcia a pozná túžby kaž­dého človeka, preto mu prednesme svoje prosby:

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·         Za Kristovu Cirkev: aby bola viditeľným znakom jednoty, prosme Pána.

·         Za Svätého Otca: aby s vierou, láskou i radosťou hlásal Božie slovo, prosme Pána.

·         Za pokoj vo svete: aby sa ukončili všetky vojny a zavládol vytúžený mier, prosme Pána.

·         Za tých, ktorí sú povolaní kráčať za Kristom: aby ochotne prijali toto vzácne pozvanie, prosme Pána.

·         Za seba samých: aby toto Pôstne obdobie bolo pre nás príležitosťou k návratu a obráteniu, prosme Pána.

·         Za zosnulých (M.): aby mohli dosiahnuť večnú radosť, prosme Pána.

Všemohúci Bože, ty svojím Duchom obnovuješ všetko; obnov aj nás v tomto čase milosti a láskavo vyslyš naše prosby. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, Bože, prijmi túto obetu zmierenia a chvály * a daj, nech nás očistí,aby sme ti mohli slúžiť s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu; neprišiel som volať spravodli­vých, ale hriešnikov.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, posilnení sviatostným pokrmom vrúcne ťa prosíme, * aby nám eucha­ristické tajomstvo, ktoré slávime v pozemskom živote,pomohlo dosiahnuť ži­vot večný. Skrze Krista, nášho Pána.