PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

PONDELOK po Prvej pôstnej nedeli

Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami.

 

MODLITBA DŇA  

Milosrdný Bože a Záchranca náš, * obráť k sebe naše srdcia a pouč naše mysle ne­beskou náukou,aby sme sa pôstnym pokáním zdokonalili v kresťanskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Levitikus   19,1-2.11-18

Pán povedal Mojžišovi:

„Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.

Nekradnite. Neluhajte a nepodvádzajte svojho blížneho.

Nebudeš falošne prisahať na moje meno ani hanobiť meno svojho Boha. Ja som Pán.

Nebudeš potupovať svojho blížneho, ani ho nebudeš okrádať. Mzda nádenníka neostane u teba do rána.

Hluchému nebudeš zlorečiť a slepému nenastavíš prekážku, ale báť sa budeš svojho Boha. Ja som Pán.

Na súde nebuďte nespravodliví. Ani chudobnému nadŕžať nebudeš, ani sa nebudeš skláňať pred mocnými. Spravodlivo súď svojho blížneho.

Nebudeš osočovať ani ohovárať svojich súkmeňovcov. Nebudeš číhať na krv svojho blížneho. Ja som Pán.

Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi; napomeň ho, aby si sa neobťažil jeho hriechom.

Nepomsti sa a neprechovávaj hnev k synom svojho ľudu. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

 

 

O. — Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Zákon Pánov je dokonalý, * osviežuje dušu.

Svedectvo Pánovo je hodnoverné, * dáva múdrosť maličkým. — O.

Rozhodnutia Pánove sú správne, * potešujú srdce.

Prikázania Pánove sú jasné, * osvecujú oči. — O.

Bázeň pred Pánom je úprimná, * trvá naveky.

Výroky Pánove sú pravdivé * a všetky spravodlivé. — O.

Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. * Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   25, 31-46

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?’

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.’

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?’

Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.’

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva konať skutky milosrd­nej lásky a tak posväcovať svoj život a zjavovať jeho lásku vo svete. Obráťme sa k nemu so svojimi prosbami.

·         Modlime sa za biskupov a kňazov, aby boli viditeľnými znakmi Kristovej prítomnosti vo svete.

·         Modlime sa za hladujúcich ľudí, aby našli pomocnú ruku, ktorá im podá potrebný pokrm.

·         Modlime sa za odsúdených a väznených, aby nestrácali nádej v konečné víťazstvo dobra, ktoré zmení ich život.

·         Modlime sa za postihnutých ľudí, aby v kríži, ktorý nesú, našli Božiu vôľu a prostriedok spásy.

·         Modlime sa za seba samých, aby sme vďaka sviatostnému životu viery dosiahli večnú spásu.

Pane Ježišu, ty si na začiatku svojho verejného účinkovania odišiel na púšť a postil si sa; ukázal si nám silu modlitby a pôstu; vypočuj naše prosby, posilni nás v našich slabostiach a požehnaj pôstne úsilie každého človeka. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Otče, prijmi tieto dary ako prejav našej oddanosti * a daj, aby sme pre záslu­hy eucharistickej obety získali milosť odpusteniaa v každodennom živote čoraz vernejšie nasledovali príklad Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Veru, hovorím vám, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripra­vené od stvorenia sveta.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Bože, nech je nám sviatosť, ktorú sme prijali, duchovnou i telesnou posilou, * aby sme sa mohli tešiť z večnej slávy,ku ktorej nám dopomáha tento nebeský pokrm. Skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK po Prvej pôstnej nedeli

Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie; ty, Bože, si od vekov až na veky.

 

MODLITBA DŇA   

Láskavý Otče * zhliadni na svoju rodinu a pomáhaj nám,aby sme sa striedmym užívaním hmotných vecí zbavovali sebectva a zahoreli vrúcnou túžbou po tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša    55,10-11

Toto hovorí Pán:

„Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. — O.

Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. — O.

Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. — O.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    6,7-15

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh ukazuje svoje milosrdenstvo všetkým, ktorí sa k nemu úprimne obracajú. Kristom povzbudení k mod­litbe prednesme teraz svoje prosby.

·         Modlime sa za svätú Cirkev, aby bola pre všetky národy viditeľným znamením vykúpenia ľudstva.

·         Modlime sa za tých, ktorí riadia spoločnosť, aby vždy rešpektovali náboženské cítenie občanov.

·         Modlime sa za tých, ktorí ešte nekonajú pokánie, aby sa obrátili a s čistým srdcom očakávali Kristovo konečné víťazstvo.

·         Modlime sa za seba samých, aby sme v našich blížnych, ktorí potrebujú pomoc, videli Krista.

Chválime ťa a skladáme ti vďaku, dobrý Bože, ktorý nám dovoľuješ volať ťa naším Otcom, že vypočúvaš naše prosby. Príď tvoje kráľovstvo teraz i na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože a Stvoriteľ náš, * prijmi dary, ktoré ti prinášame z toho, čo si nám veľkodušne uštedril,a premeň tento časný pokrm na zdroj života večného. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Bože, spravodlivosť moja, ty si ma vyslyšal, keď som volal o pomoc; v súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, * nech nám prijatá sviatosť dá silu mierniť pozemské žiadosti,aby sme sa oduševnili za veci nebeské. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Prvej pôstnej nedeli

Rozpomeň sa, Pane, na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nech naši nepria­telia nezvíťazia nad nami. Bože, vysloboď svoj ľud zo všetkých súžení.

 

MODLITBA DŇA   

Milosrdný Bože, láskavo zhliadni na oddanosť svojho ľudu * a pomáhaj nám,aby sme zdržanlivosťou ovládali svoje telo a dobrými skutkami sa vzmáhali na duchu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Jonáša    3,1-10

Pán prehovoril k Jonášovi:

„Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“

Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive.

Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“

Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Zvesť sa dostala až k ninivskému kráľovi. Vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive rozhodnutie kráľa a jeho veľmožov: „Nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Ktovie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme.“

A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. — O.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého. — O.

Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    11,29-32

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť:

„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosťa tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázaniea tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh sa zmiloval nad obyvateľmi Ninive, le­bo s ľútosťou volali k nemu a robili pokánie. Veríme, že aj nám preukáže svoje milosrdenstvo, keď pred ním skrúšene stojíme a prosíme.

(Volajme: Bože Otče, vyslyš nás.)

·         Prosme za tých, ktorí hlásajú Božie slovo, aby ho svojím životom premieňali na skutky.

·         Prosme za politikov a štátnikov, aby hľadali vždy také riešenia, ktoré budú na prospech všetkých národov.

·         Prosme za všetkých, ktorí nepristupujú k sviatosti zmierenia a Eucharistie, aby odpovedali na láskavé pozvanie Pána.

·         Prosme za mládež, aby jej príťažlivosť sveta nebola prekážkou v túžbe poznávať Krista.

·         Prosme za zosnulých (M.), aby za vytrvalú dôveru v Pána dosiahli účasť na nebeskej hostine.

Dobrý Otče, vyslyš naše prosby, ktoré ti predkladáme, spln naše skryté túžby, ktoré poznáš len ty sám a príď nám na pomoc v našej slabosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, * predkladáme ti dary, ktoré si nám dal, aby sme ti ich mohli obeto­vať;prosíme ťa, premeň ich na sviatosť, ktorú prijmeme ako pokrm pre večný život. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pane, nech sa tešia všetci, čo majú V teba dôveru, a naveky nech jasajú, lebo ty si s nimi.

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Bože, neprestajne nás živíš svojím slovom a sviatostným pokrmom; * daj, prosíme,aby nás tieto sväté dary priviedli k večnej spáse. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Prvej pôstnej nedeli

Pane, počuj moje slová, povšimni si moje vzlykanie, vypočuj moju hlasitú prosbu, môj Kráľ a môj Boh.

 

MODLITBA DŇA  

Všemohúci Bože, prosíme ťa, vnukaj nám správne myšlienky a predsavzatia a daj nám ochotu podľa nich aj konať; * a pretože nemôžeme jestvovať bez teba,pomáhaj nám žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Ester    4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Kráľovná Ester v smrteľnom nebezpečenstve, ktoré hrozilo jej národu, hľadala útočište u Pána. Padla na zem so svojimi služobnicami a od rána až do večera sa modlila:

„Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba. Pomôž mne opustenej, ktorá nemá ochrancu okrem teba, Pane, a nebezpečenstvo sa mi priblížilo na dosah ruky.

Počula som čítať z kníh mojich predkov, Pane, že ty až do konca zachraňuješ všetkých, čo sa ti páčia, Pane.

Teraz pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá nikoho okrem teba, Pane, Bože môj.

Teraz pomáhaj mne, sirote, vlož mi do úst príhodné slovo pred levom, urob ma milou v jeho očiach a obráť jeho srdce na nenávisť k tomu, ktorý nás napáda, na záhubu jeho a tých, čo s ním súhlasia.

Ale nás vysloboď z rúk našich nepriateľov, náš zármutok obráť na radosť a naše bôle na zdravie.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, * že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. — O.

Tvoje meno budem oslavovať, * pretože si milosrdný a verný.

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu. — O.

Zachráni ma tvoja pravica. * Pán za mňa dielo dokončí.

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; * neopusť dielo svojich rúk. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   7,7-12

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Pán nás vyzýva: Proste a dostanete, a uisťuje nás, že naše prosby vyslyší. Preto sa s dôverou modlime.

·         Modlime sa za svätú Cirkev, aby vytrvalo hlásala evanjelium a privádzala ľudí k živej viere.

·         Modlime sa za Svätého Otca M., aby jeho apoštolské úsilie prispelo k trvalému pokoju vo svete.

·         Modlime sa za našu vlasť, aby sa všetky napätia a nedorozumenia vyriešili v láske a pravde.

·         Modlime sa za seba samých, aby sme sa účasťou na najsvätejšej obete pripravili na stretnutie s Kristom.

·         Modlime sa za zosnulých z našej farnosti (z nášho spoločenstva), aby im Boh preukázal svoje milosrdenstvo.

Ježišu, ty poznáš naše srdcia i naše slabosti; vypočuj modlitby svojho ľudu a tvoja milosť nech posilní našu vieru. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, vypočuj našu pokornú prosbu: * láskavo prijmi obetné dary a mod­litby, ktoré ti prednášame,a pritiahni naše srdcia k sebe. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Každý, kto prosí, dostane. kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, * daroval si nám túto sviatosť, aby nám bola posilou na ceste spásy;daj, nech nám sväté prijímanie slúži ako duchovný liek v každej chvíli nášho života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Prvej pôstnej nedeli

Vytrhni na, Pane, z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky.

 

MODLITBA DŇA  

Všemohúci Bože, pomáhaj nám náležite sa pripraviť na veľkonočné sviatky, * aby telesné odriekanie, na ktoré sme sa spoločne podujali, všetkým slúžilo na duchovné posvä­tenie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela    18,21-28

Toto hovorí Pán, Boh:

„Ak sa hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, a zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Nepripomenie sa mu ani jeden z hriechov, ktoré popáchal. Bude žiť pre spravodlivosť, ktorú konal.

Azda môžem chcieť smrť bezbožného, — hovorí Pán, Boh, — a nie aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?

Ale ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, podobný ohavnostiam, aké páchajú hriešnici, môže potom žiť? Nepripomenie sa ani jeden zo spravodlivých skutkov, ktoré robil. Zomrie pre svoju vierolomnosť, ktorej sa dopustil, a pre svoj hriech, ktorý spáchal.

Vravíte: ‚Nie je správne, ako koná Pán.’ Počujte teda, vy z izraelského domu! Ja že nekonám správne? A nekonáte skôr vy nesprávne?

Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie: zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal.

Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť

 

Z hĺbin volám k tebe, Pane; * Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe. — O.

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, * Pane, kto obstojí?

Ale ty si milostivý * a my ti chceme v bázni slúžiť. — O.

Spolieham sa na teba, Pane; * moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

moja duša očakáva Pána * väčšmi ako strážcovia dennicu. — O.

Väčšmi ako strážcovia dennicu * nech očakáva Izrael Pána.

Lebo u Pána je milosrdenstvo * a hojné vykúpenie.

On sám vykúpi Izraela * zo všetkých jeho neprávostí. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   5,20-26

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!’ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,’ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,’ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. Povzbudení týmito Ježišovými slovami sa modlime a spoločne volajme:

Prosíme ťa, Pane.

·         Za svätosť Cirkvi.

·         Za zdravie Svätého Otca.

·         Za chlieb pre hladných.

·         Za domov pre bezdomovcov.

·         Za pokoj vo svete.

·         Za lásku v rodinách.

·         Za zdravie pre chorých.

·         Za radosť pre ponorených v smútku.

·         Za hlboké prežitie Pôstneho obdobia pre našu farnosť (naše spoločenstvo).

Ježišu, ty si náš Pán; prosíme, vyslyš naše prosby, ktoré ti s dôverou predkladáme. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, prijmi tieto obetné dary * a daj, aby nás presvätá obeta, ktorú z tvo­jej vôle slávime,uzmierila s tebou a obnovila v nás dielo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán hovorí: Ako je pravda, že žijem, nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, nech nás nábožné prijatie tvojej sviatosti vnútorne obnoví, * očistí od škvŕn minulosti a privedie do blaženého spoločenstva s tebou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA po Prvej pôstnej nedeli

 

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu; svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

 

MODLITBA DŇA  

Večný Otče, obráť k sebe naše srdcia, * aby sme vždy hľadali to jedine potrebnéa činorodou láskou sa venovali tvojej službe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Deuteronomium    26,16-19

Mojžiš povedal ľudu: „Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše.

Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy.

A Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, ako ti povedal, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Blažený, kto kráča podľa zákona Pánovho.

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, * čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy * a celým srdcom ho vyhľadávajú. — O.

Ty si dal príkazy, * aby sa verne plnili.

Kiež by ma moje cesty viedli tak, * žeby som zachovával tvoje ustanovenia. — O.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, * že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

Tvoje ustanovenia chcem zachovať, * len ty ma nikdy neopusť. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša    5,43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.’

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, vzdávajme chválu nášmu Spasiteľovi, ktorý nám dal Pannu Máriu za matku, a prednesme mu svoje prosby plné dôvery:

(Volajme: Nech tvoja Matka oroduje za nás.)

·         Pane, žehnaj biskupov a kňazov i všetkých, ktorí sa ti celkom zasvätili svätými sľubmi.

·         Ježišu, daruj pokoj našej vlasti i všetkým ľuďom na svete.

·         Náš Spasiteľ, tvoja prebolestná Matka stála pod krížom; prosíme ťa, poteš všetkých, ktorí pociťujú žiaľ a smútok.

·         Ježišu, daj nám silu, aby sme napĺňali tvoj príkaz lásky aj voči svojim nepriateľom.

·         Všemohúci Kráľ, daj nám milosť, aby sme statočne zachovávali Božie prikázania.

Pane Ježišu, tvoja milosť nepozná hraníc; vypočuj naše prosby a zostaň s nami so svojou milosťou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, láskavý Bože, * nech nás duchovne obnoví táto sviatostná obeta,aby sme boli hodní večnej odmeny. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

 

PO PRIJÍMANÍ

Bože a Otče náš, nasýtil si nás svojím slovom a eucharistickým chlebom; * prosíme ťa,ustavične nás sprevádzaj svojou priazňou a povzbudzuj nás nádejou na spásu. Skrze Krista, nášho Pána.