FAKULTATÍVNE ČÍTANIE

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

PIATY PÔSTNY TÝŽDENFAKULTATÍVNE ČÍTANIE

 

Čítanie z Druhej knihy Kráľov   4.18b-21.32-37

V ktorýsi deň išiel Sunamitkin syn za svojím otcom k žencom. Tu povedal svojmu otcovi: „Moja hlava, moja hlava!“ Ten rozkázal slu­hovi: „Vezmi ho a zaveď k jeho matke.“ On ho vzal a zaviedol k mat­ke. Tá ho až do poludnia držala na kolenách, no potom zomrel. Vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela dvere a odišla.

Keď Elizeus prišiel domov, videl, že na jeho posteli leží mŕtvy chla­pec. Vošiel dnu, zavrel za sebou a chlapcom dvere a modlil sa k Pánovi. Vystúpil a ľahol si na chlapca: ústa si priložil k jeho ústam, oči oproti jeho očiam a ruky na jeho ruky. Keď sa tak na neho rozpre­strel, chlapcovo telo sa rozohrialo. Potom vstal, prešiel raz po dome sem i tam, znova vystúpil, ľahol si naň a chlapec sedem ráz kýchol a otvoru oči.

Elizeus zavolal Gieziho a povedal mu: „Zavolaj Sunamitku!“ Keď ju zavolal, prišla k nemu a on jej povedal: „Vezmi si syna!“ Vtedy pristúpila, padla mu k nohám a poklo­nila sa až po zem. Vzala si syna a vyšla von.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, * všimni si moju prosbu pokornú.

Nakloň sluch k mojej modlitbe, * čo plynie z perí úprimných. — O.

K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. * Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, * ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dô­verujúcich v teba. — O.

Skry ma v tôni svojich perutí. Ja však v spravodlivosti užnem tvoju tvar, * a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Rola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“

Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“

Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.

Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol.

Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“

Učeníci mu vraveli: „Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňo­vať a zasa ta ideš?!“

Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla.“

Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“

Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“ Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“

Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s nim.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.

Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zo­stala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno. Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa.“ Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu.“

Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“

Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“

Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia pove­dali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoru oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“

Ježíš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.

Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“

Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“

Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slá­vu?“

Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PONDELOK po Piatej pôstnej nedeli

 

Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ľudia ma prenasledujú, deň čo deň ma napádajú a utláčajú.

 

MODLITBA DŇA  

Milosrdný Bože, vo svojej nevýslovnej láske nás zahrnuješ hojným požehnaním; * prosíme ťa, pomáhaj nám zanechať hriešne návyky a začať čnostný život,aby sme sa pripravili na slávu nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Daniela   13, 41c-62 (kurzívu možno vynechať)

V Babylone býval muž, menom Joakim. Za manželku si vzal veľmi peknú a bohabojnú Helkiášovu dcéru Zuzanu. Jej rodičia boli spra­vodliví a svoju dcéru vychovávali podľa Mojžišovho zákona. Joa­kim bol veľmi bohatý a pri dome mal ovocnú záhradu. A pretože si ho veľmi vážili, schádzali sa uňho Židia.

V tom roku ustanovili z ľudu za sudcov dvoch starcov, o ktorých povedal Pán, že neprávosť vyšla z Babylonu od starších sudcov, ktorí len zdanlivo spravovali ľud. Oni často chodievali do Joakimovho domu a ta k nim prichádzali všetci, čo mali spory. Keď okolo poludnia ľud odišiel, vchádzala Zuzana a prechádzala sa v záhrade svojho muža. Obaja starci ju deň čo deň videli vchádzať a prechádzať sa. Zahoreli žiadostivosťou po nej, rozvrátili si myseľ a odvrátili oči, že nevideli nebo, a nepamätali na spravodlivé súdy.

A keď striehli na vhodnú príležitosť, vošla raz — ako včera a pred­včerom — len s dvoma slúžkami a chcela sa v záhrade kúpať, lebo bolo horúco. Nebolo tam nikoho okrem dvoch starcov, ktorí sa scho­vali a pozorovali ju. Ona povedala slúžkam: „Doneste mi olej a masti a zatvorte dvere záhrady, okú­pem sa.“

A keď slúžky odišli, obaja starci vstali, pribehli k nej a povedali:

„Pozri, dvere záhrady sú zatvorené, nik nás nevidí a my túžime po tebe; pristaň teda a oddaj sa nám! Ak by si nechcela, budeme svedčiť proti tebe, že bol s tebou akýsi mladík, a preto si poslala slúžky preč.“

Zuzana zakvílila a povedala: „Úzkosť ma zviera z oboch strán: ak to urobím, bude to pre mňa smrť, ak neurobím, neuniknem vašim rukám. No lepšie bude pre mňa, keď to neurobím a padnem do vašich rúk, ako zhrešiť pred Pánovou tvárou.“

A Zuzana mocne vykríkla. Ale skríkli aj starci proti nej. A jeden bežal otvoriť dvere záhrady.

Keď domáci sluhovia počuli krik v záhrade, vtrhli cez zadný vchod pozrieť, čo sa jej stalo. A keď im starci rozpovedali svoje výmysly, sluhovia sa veľmi hanbili, lebo sa nikdy nič podobné o Zuzane neho­vorilo.

Keď na druhý deň prišiel ľud k jej manželovi Joakimovi, prišli aj dvaja starci, plní zločinného zá­meru proti Zuzane, že ju zabijú. Pove­dali pred ľudom: „Pošlite pre Helkiášovu dcéru Zuzanu, Joakimovu manželku!“ A hneď poslali.

Prišla s rodičmi, deťmi a so svojimi príbuznými. Jej príbuzní a všet­ci, čo ju videli, plakali.

Vtedy uprostred ľudu povstali obaja starci a položili ruky na jej hla­vu. Ona s plačom pozdvihla oči k nebu, lebo srdce mala plné dôvery v Pána. Starci povedali: „Keď sme sa my dvaja prechádzali po záhra­de, vošla táto s dvoma slúžkami, zatvorila dvere záhrady a slúžky poslala preč. Prišiel k nej mla­dík, ktorý bol skrytý, a zhrešil s ňou. Ale my sme boli v rohu záhrady a keď sme videli zločin, bežali sme k nim a videli sme ich spolu hrešiť. Jeho sme nemohli chytiť, pretože bol mocnejší ako my, otvoril dvere a vyskočil von. Ju sme však chytili a pýtali sme sa, kto bol ten mladík, no nechcela nám prezra­diť. Toto môžeme dosvedčiť.“

Zástup im ako starším ľudu a sudcom uveril a odsúdili ju na smrť.

[Zástup odsúdil Zuzanu na smrť.]

Ale Zuzana mocne vykríkla: „Bože večný, ty poznáš skryté veci, ty vieš všetko skôr, ako sa stane, ty vieš, že krivo proti mne svedčili; pozri, umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo títo zločinne osno­vali proti mne.“

A Pán vyslyšal jej hlas. Keď ju viedli na smrť, Pán vzbudil svätého ducha v mladom chlapcovi, ktorý sa volal Daniel, a on vykríkol: „Ja nemám vinu na krvi tejto ženy.“

Všetok ľud sa obrátil k nemu a povedal: „Čo je to za reč, čo hovo­ríš?“ On si stal do­prostred nich a povedal: „Takí hlúpi ste, synovia Izraela? Bez súdu, bez skúmania pravdy ste odsúdili dcéru Izraela. Obnovte súd, pretože krivo proti nej svedčili.“

Ľud sa rýchlo vrátil a starší mu povedali: „Poď, sadni si medzi nás a hovor, pretože ti Boh dal vážnosť starca.“

Daniel im povedal: „Oddeľte ich ďaleko od seba a ja ich rozsúdim.“ Keď ich oddelili jedného od druhého, zavolal jedného z nich a povedal mu: „Ty, čo si zostarel v zlobe, teraz vyšli najavo tvoje hriechy, ktoré si doteraz páchal, keď si vynášal nespravodlivé rozsudky, nevinných utláčal a prepúšťal vinných, hoci Pán riekol: ‚Nevinného a spra­vodli­vého nezabiješ.‘ Nuž teraz, ak si ju naozaj videl, povedz, pod akým stromom sa zhovárali?“ On odpovedal: „Pod lentyškom.“ Daniel povedal: „Pekne si luhal proti vlastnej hlave. Hľa, Boží anjel dostal‚ od Boha príkaz a rozsekne ťa na dvoje.“

Keď ho odviedli, rozkázal priviesť druhého a povedal mu: „Semä kanaánske, a nie judejské, krása ťa zviedla a žiadostivosť ti rozvrátila srdce. Takto ste robievali dcéram Izraela a ony sa zo strachu dávali s vami do reči. No Júdova dcéra nestrpela vašu neprá­vosť. Teraz mi povedz, pod akým stromom si ich prichytil zhovárať sa?“ Ten pove­dal: „Pod dubom.“ A Daniel mu povedal: „Pekne si luhal aj ty proti vlastnej hlave; lebo Boží anjel čaká s mečom, aby ťa preťal napoly a usmrtil vás.“

Celý zástup mocne vykríkol a dobrorečil Bohu, ktorý zachraňuje tých, čo v neho dú­fajú.

I povstali proti dvom starcom, lebo ich Daniel z vlastných úst usvedčil, že krivo svedčili, a urobili im, ako oni zločinne robili svojim blíž­nym, aby splnili Mojžišov zá­kon; usmrtili ich a v ten deň sa nevinná krv zachránila.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu menu. — O.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, * lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, * tie sú mi útechou. — O.

Prestieraš mi stôl * pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu * a kalich mi napĺňaš až po okraj. — O.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom * mnoho a mnoho dní. — O.

 

O. — Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy.

Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   8,1-11

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hr­nul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježíš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpria­mil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znova sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom — počnúc staršími — sa vy­trácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehneš!“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

V roku C:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   8,12-20

Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé.“

Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichá­dzam, ani kam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napí­sa­né, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal.“

Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?“

Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“

Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, Lebo ešte neprišla jeho hodina.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh posilňuje tých, ktorí vkladajú do neho svoju nádej. Prednesme mu svoje pokorné prosby:

·        Modlime sa za spovedníkov, aby boli milosrdnými vysluhovateľmi sviatosti zmierenia.

·        Modlime sa za mužov a ženy, ktorí nemôžu prijať sviatostné manželstvo, aby sa necítili odlúčení od spoločenstva veriacich a Cirkvi.

·        Modlime sa za hriešnikov, aby uverili, že aj ich Boh miluje.

·        Modlime sa za tých, ktorí robia pokánie, aby im Boh preukázal svoje milosrdenstvo.

·        Modlime sa za nás tu prítomných, aby z našich úst nevychádzali nespravodlivé výroky o iných ľuďoch.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), aby sa v nebeskej sláve stretli so svojím Vykupiteľom.

Nekonečný Bože, pred tebou niet nijakej tajnosti a vo svojej prozreteľnosti vieš všetko, čo sa stane; vypočuj naše modlitby a daj nám viesť tichý a pokorný život. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, s radosťou prinášame dary na najsvätejšiu obetu; * prosíme ťa, pomôž nám,aby sme ti ochotne obetovali aj svoje srdcia, očistené telesným poká­ním. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ak sa číta evanjelium o cudzoložnej žene:

Žena, nik ťa neodsúdil? Nikto, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už ne­hreš.

 

Ak sa číta iné evanjelium

Pán Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, * nech nás milosť prijatej sviatosti ustavične očisťuje od hriešnych náklonností,aby sme ochotne nasledovali Krista a čoraz horlivejšie napredovali na ceste k tebe. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK po Piatej pôstnej nedeli

Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.

 

MODLITBA DŇA   

Nekonečný Bože, * pomáhaj nám vytrvalo plniť tvoju vôľu a ochotne ti slúžiť,aby tvoja Cirkev aj v dnešných časoch rástla počtom a obohacovala sa dobrými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Numeri   21,4-9

Izraeliti tiahli od vrchu Hor po ceste, ktorá vedie k Červenému moru, aby obišli kra­jinu Edomčanov.

Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa nám už protiví.“

Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov.“

Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive.“

Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzení pozreli, ozdraveli.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Pane, vyslyš moju modlitbu * a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia * nakloň ku mne svoj sluch.

Kedykoľvek ťa budem vzývať, * čím skôr ma vypočuj. — O.

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania * a tvojej slávy všetci zemskí králi;

lebo Pán vystaví Sion * a zjaví sa vo svojej sláve.

Zhliadne na modlitbu núdznych * a nepohrdne ich prosbami. — O.

Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce, * a obnovený ľud oslávi Pána.

Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne * a z nebies pozerá na zem;

čuje nárek zajatých * a odsúdeným na smrť vracia slobodu. — O.

 

O. — Sláva  ti Kriste, ty Božie Slovo.

Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    8,21-30

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zo­mriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemô­žete‘?“

On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hrie­choch.“

Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“

Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“

Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh sa neodvracia od ľudí, ktorí volajú k ne­mu o pomoc. S dôverou sa modlime.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za všetok kresťanský ľud: aby sa v tomto posvätnom čase častejšie živil slovom, ktoré vychádza z Božích úst, prosme Pána.

·        Za hriešnikov, aby našli cestu návratu ku Kristovi, ktorý za nich zomrel na kríži, prosme Pána.

·        Za tých, ktorým prekáža znamenie kríža, aby neurážali cítenie veriacich ľudí, prosme Pána.

·        Za chorých, aby ochotne prijali utrpenie svojho života, prosme Pána.

·        Za nás samých, aby sme vždy robili len to, čo sa páči Bohu, prosme Pána.

·        Za zosnulých (M.), aby ich milosrdný Boh prijal k sebe, prosme Pána.

Bože, veríme, že si láskavý a milosrdný; prijmi prosby svojej Cirkvi, zhliadni na nás hriešnych a slabých a daj nám v kríži svojho Syna objaviť silu pravého kresťanského života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * pre zásluhy zmiernej obety, ktorú slávime,odpusť nám viny a usmerňuj k sebe naše nestále srdcia. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Otče, * pomáhaj nám vždy nábožnejšie slávil tieto sväté ta­jomstvá,aby sme boli čoraz hodnejší nebeskej odmeny. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Piatej Pôstnej nedeli

 

Pane, ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov, povýšil si ma nad mojich odpor­cov a vytrhol si ma z rúk násilníka.

 

MODLITBA DŇA   

Milosrdný Bože, posväť naše srdcia očistené pokáním * a pomáhaj nám oddane ti slúžil,aby sme dosiahli milosti, o ktoré ťa pokorne prosíme. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Daniela   3,14-20.91-92.95

Kráľ Nabuchodonozor povedal: „Je to pravda, Sidrach, Mizach a Abdenago, že neuc­tievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Ste ochotní teraz, hneď ako počujete zvuk trúby, píšťaly, citary, sambuky, harfy, symfónie a iných hudob­ných nástro­jov, padnúť na zem a klaňať sa soche, ktorú som urobil? Ak sa nebu­dete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece; a ktorý boh vás vyslobodí z mojej ruky?“

Sidrach, Mizach a Abdenago odpovedali Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme odpovedať; totiž či nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť z rozpálenej pece a či nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Aj keby to neurobil, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame.“

Vtedy Nabuchodonozor vzkypel zlosťou a tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Preto rozkázal, aby pec rozpálili sedemkrát viac ako zvyčajne, a najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidnacha, Mizacha a Abdenaga zviazali a hodili do roz­pálenej pece.

Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, rýchle vstal a povedal svojim dvoranom: „Nehodili sme do ohňa troch poviazaných mužov?“ Oni kráľovi odpovedali: „Tak je, kráľ.“ A on povedal: „Ja vidím šty­roch mužov bez pút; chodia uprostred ohňa bez ujmy a štvrtý sa výzorom podobá synovi bohov.“

A Nabuchodonozor vykríkol: „Nech je zvelebený Boh Sidracha, Mizacha a Abdenaga, ktorý poslal svojho anjela a vyslobodil svojich služobníkov, čo v neho dôve­rovali, prestúpili kráľov rozkaz a obeto­vali svoje telá, aby nemuseli slúžiť a klaňať sa inému bohu okrem svojho Boha.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Chvála ti a sláva naveky.

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, * hoden chvály a vyvýšený naveky. — O.

Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté, * hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. — O.

Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, * hoden chvály a slávy nad všetky veky. O.

Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, * hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. — O.

Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi, * hoden chvály a vyvýšený naveky. — O.

Zvelebený si na nebeskej oblohe; * hoden chvály a slávy naveky. — O.

 

O. — Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. 

Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vy­trvalosťou prinášajú úrodu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   8,31-42

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslo­bodí.“

Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní‘?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abra­hámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neují­ma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“

Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“

Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť — človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“

Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“

Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za všetkých ľudí. Preto ho s dôverou prosme.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za Svätého Otca M.: aby s neochvejnou vierou hlásal svetu pravdu, ktorá vyslobodzuje, prosme Pána.

·        Za všetkých kresťanov: aby vydávali dobré svedectvo svojho života, prosme Pána.

·        Za tých, ktorí páchajú zlo: aby sa v tomto čase milosti vrátili k Bohu, prosme Pána.

·        Za nás samých: aby sme vytrvali v nasledovaní Krista a boli jeho opravdivými učeníkmi, prosme Pána.

·        Za zosnulých (M.): aby im Boh odpustil hriechy, ktorých sa dopustili z ľudskej krehkosti a prijal ich k sebe do neba, prosme Pána.

Ježišu, ty zdroj pravdy a milosrdenstva, pomôž svojmu ľudu obrátiť sa k tebe celým srdcom a vo svojom milosrdenstve mu udeľ to, o čo sa odvažuje prosiť úprimnou modlitbou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Otče, od teba sme dostali dary, ktoré prinášame na česť tvojho mena; * prosíme ťa,premeň ich na sviatosť našej spásy, aby nám boli posilou pre večný život. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Boh nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.

 

PO PRIJÍMANÍ

Bože a Otče náš, prosíme ťa, nech v nás blahodarne pôsobí prijatá sviatosť, * aby nám očistila srdcia od previnenía chránila nás pred každým nebezpečenstvom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Piatej pôstnej nedeli

Kristus je prostredníkom novej zmluvy; skrze jeho smrť všetci, čo sú povolaní, dostali prisľúbené dedičstvo.

 

MODLITBA DŇA  

Všemohúci Bože, vypočuj naše prosby a ochraňuj nás, veď všetku nádej skladáme iba do tvojho milosrdenstva; * očisti nás od poškvrny hriechu a pomáhaj nám vytrvať v čnostnom živote,aby sme dosiahli večné dedičstvo, ktoré si nám prisľúbil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy Genezis    17,3-9

Abram padol na tvár a Boh mu povedal:

„Hľa, moja zmluva s tebou. Budeš otcom mnohých národov a už sa nebudeš volať Abram; budeš sa volať Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, urobím z teba národy, aj králi z teba vzídu. A uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou i medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach, zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím i tvojho potomstva po tebe. Tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú zem Kanaán do večného vlastníctva a budem ich Bohom.“

Potom Boh povedal Abrahámovi: „Ale aj ty zachováš moju zmluvu, aj tvoje potom­stvo po tebe vo všetkých pokoleniach.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Hľadajte Pána a jeho moc, * hľadajte vždy jeho tvár.

Pamätajte na divy, čo učinil, * na jeho znamenia a na výroky jeho úst, - O.

vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, * synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

On, Pán, je náš Boh; * jeho rozhodnutia platia po celej zemi. — O.

Večne pamätá na svoju zmluvu, * na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, * na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. — O.

 

O. — Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.

Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    8,51-59

Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“

Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“

Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh‘, a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho‚ bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam.

Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ Židia mu vra­veli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abra­háma?“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abra­hám, Ja Som.“

Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Kristus je naším učiteľom a bratom. Preto mu s vierou prednesme svoje modlitby.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za pápeža M.: aby bol viditeľným základom jednoty viery, prosme Pána.

·        Za predstaviteľov štátu: aby dokázali svojmu ľudu zabezpečiť hmotné i duchovné blaho, prosme Pána.

·        Za katechumenov, ktorí sa pripravujú na prijatie veľkonočných sviatostí: aby sám Boh v nich dokončil dobré dielo, ktoré začal, prosme Pána.

·        Za nás tu prítomných: aby sme boli verní Božím prikázaniam, prosme Pána.

·        Za zosnulých (M.): aby mali účasť na večnom šťastí, ktoré Boh pripravil svojim verným, prosme Pána.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a upevni našu vieru, aby sme s odvahou kráčali po kráľovskej ceste kríža. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Otče, * láskavo zhliadni na obetu, ktorú slávime,aby nám slúžila na obrátenie a celému svetu na spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých; a s ním nám daroval aj všetko ostatné.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Otče, pri eucharistickom stole posilnil si nás pokrmom spásy; * prosíme ťa,daj, aby nám sviatosť, ktorou nás živíš na pozemskej púti, zaistila účasť na več­nom živote v nebeskej vlasti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Piatej pôstnej nedeli

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Pane, nech nie som zahanbený, veď teba vzývam.

 

MODLITBA DŇA  

Láskavý Bože, odpusť nám naše viny * a pre svoju dobrotu vysloboď nás z osídel hriechu,do ktorých sme upadli pre svoju krehkosť. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša    20,10-13

Jeremiáš povedal:

„Počul som potupy mnohých:

Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘ Aj tí, čo žili so mnou v priateľ­stve, striehnu na môj pád:

‚Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.‘

Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník; preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu, budú zahanbení, lebo nič nedosiahnu: bude to hanba večná, nezabudnuteľná.

Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma.

Milujem ťa, Pane, moja sila; * Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. — O.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; * ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, * a budem zachránený pred nepriateľmi. — O.

Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie * a vydesili zlostné prívaly.

Ovinuli ma povrazy záhrobia, * zovreli ma osídla smrti. — O.

V úzkosti som vzýval Pána * a volal som ku svojmu Bohu.

Zo svojho chrámu počul môj hlas * a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho slu­chu. — O.

 

O. — Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   10,31-42

Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal:

„Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“

Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“

Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som pove­dal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovoa Písmo nemožno zrušiť! —‚ prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to, že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“

Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.

Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“

A mnohí tam uverili v neho.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, odovzdajme Bohu svoj život so všetkým, čo ho napĺňa, a prednesme mu svoje prosby:

·        Modlime sa za kresťanov, aby svet, vďaka ich svedectvu, uveril v Božieho Syna.

·        Modlime sa za všetkých, ktorí konajú dielo milosrdnej lásky, aby našli ochotných nasledovníkov.

·        Modlime sa za spovedníkov, aby mali radosť z každého hriešnika, ktorý sa zmieruje s Bohom.

·        Modlime sa za prenasledovaných, aby neprestali dôverovať v Božiu spravodlivosť.

·        Modlime sa za seba samých, aby sme sa dobre pripravili na veľkonočné sviatky.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), aby mohli v nebi z tváre do tváre vidieť toho, ktorého na zemi poznali prostredníctvom viery.

Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby a napĺňaj naše srdcia vierou a láskou, aby sme cez kríž a umučenie tvojho Syna dosiahli spásu. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * daj, aby sme vždy s úprimným srdcom slúžili pri tvojom oltária vytrvalou účasťou na obete tvojho Syna dosiahli večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ježíš vzal naše hriechy na svojom tele na kríž, aby sme odumreli hriechu a žili spra­vodlivo; jeho krvavé rany nás uzdravili.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, * daj, aby nám sviatosť, ktorú sme prijali, poskytovala ustavičnú ochranua odvrátila od nás všetko škodlivé. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA po Piatej pôstnej nedeli

 

Pane, nevzďaľuj sa odo mňa; ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

 

MODLITBA DŇA  

Milosrdný Bože, ty privádzaš ľudí k spáse v každom čase, ale v týchto dňoch nás zahŕňaš mimoriadnymi milosťami; * prosíme, zhliadni na svoj vyvolený ľud: s otcov­skou láskou ochraňuj všetkých pokrstenýcha posilňuj tých, čo sa pripravujú na sviatosť krstu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela   37,21-28

Toto hovorí Pán, Boh:

„Hľa, ja vezmem synov Izraela spomedzi národov, medzi ktoré išli, zhromaždím ich zovšadiaľ a privediem ich do vlastnej krajiny a uro­bím z nich jeden národ v krajine, na vrchoch Izraela. Všetkým bude vládnuť jeden kráľ a už nebudú viac dva národy, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá.

Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi neprávosťami. Vyslobodím ich zo všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.

Môj služobník Dávid bude ich kráľom a všetci budú mať jedného pastiera. Budú krá­čať podľa mojich ustanovení, budú zachovávať a uskutočňovať moje nariadenia. Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakubovi a v ktorej bývali vaši otcovia. Budú v nej bývať oni, ich deti a deti ich detí navždy a môj služobník Dávid bude ich kráľom naveky.

Uzavriem s nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s nimi, že ich usadím a roz­množím a uprostred nich navždy umiestim svoju svä­tyňu. Budem bývať s nimi, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izraela; veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. —  Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Čujte, národy, slovo Pánovo, * ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách

a hovorte: „Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil, * bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ — O.

Lebo Pán vykúpil Jakuba * a vyslobodí ho z ruky mocnejšieho.

Prídu a budú jasať na vrchu Sion, * budú sa hrnúť k darom Pánovým. — O.

Vtedy sa panna radosťou roztančí, * mládenci i starci zároveň.

„Ich smútok zmením na radosť, * poteším ich a rozveselím po žiali.“ — O.

 

O. — Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   11,45-57

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo Ježiš urobil, uverili v neho. No nie­ktorí Z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento člo­vek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“

Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im pove­dal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“

Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka proro­koval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli roz­hodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s uče­níkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vra­veli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“

Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je Ježiš, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh nás chráni ako pastier svoje stádo. Ob­ráťme sa k nemu v spoločnej modlitbe.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za rozdelených kresťanov: aby sa zjednotili vo vyznávaní tej istej viery, prosme Pána.

·        Za všetkých ľudí dobrej vôle: aby poznali všemohúceho Boha, zjaveného v Ježišovi Kristovi, prosme Pána.

·        Za národy, ktoré trápia vojnové konflikty: aby už viac nezabíjal brat brata, prosme Pána.

·        Za ľudí bez domova: aby čím skôr našli nový domov, prosme Pána.

·        Za nás tu prítomných: aby sme všetkým trpiacim a umierajúcim prejavili milosrdnú lásku, prosme Pána.

·        Za zosnulých (M.): aby mohli hľadieť na Božiu tvár, prosme Pána.

Pane, zmiluj sa nad Cirkvou, ktorá sa vrúcne modlí, a láskavo zhliadni na srdcia oddané tebe; nikdy nenechaj bez pomoci tých, ktorým dávaš účasť na svojom tajomstve. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci a večný Bože, ty dávaš večný život všetkým, čo vyznávajú vieru v teba a prijímajú sviatosť krstu; * s dôverou ťa prosíme, prijmi naše modlitby a obetné dary,splň naše túžby a očisti nás od každého hriechu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus zomrel, aby zhromaždil roztratené Božie deti.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, pri obetnej hostine nás živíš telom a krvou svojho Syna; * prosíme ťa,daj nám touto sviatosťou spásy stále plnšiu účasť na svojom božskom živote. Skrze Krista, nášho Pána.