VEĽKÁ NOC – NEDELE V ROKU A

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Ako novorodeniatka túžia po mlieku, tak aj vy si žiadajte zdravý pokrm Božieho slova, aby ste rástli a dosiahli spasenie. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu; prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme vždy hlbšie chápali nesmiernu hodnotu krstu, ktorým sme boli očistení, nevýslovnú lásku Ducha, ktorým sme boli znovuzrodení, a nekonečnú cenu krvi, ktorou sme boli vykúpení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 2,42-47

Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky. – O.

Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol. Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých . – O.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 1,3-9

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Tomáš, uveril si, pretože si ma videl; blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 20,19-31

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!” Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.” Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.” O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!” Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!” Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!” Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.” Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš nám priniesol vzácny veľkonočný dar - sviatosť zmierenia. Ako Božie deti znovuzrodené v krste s dôverou prosme nebeského Otca.

(Volajme: Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslyš nás, Pane.)

·         Prosíme ťa, Pane, za všetok kresťanský ľud, ktorý slávi pamiatku Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, aby s radosťou svedčil o vzkriesenom Kristovi.

·         Prosíme ťa, Pane, za všetky národy, aby spoznali Kristov pokoj, ktorý nám získal svojou obetou na kríži.

·         Prosíme ťa, Pane, za kresťanov, ktorí pochybujú a za neveriacich, ktorí by chceli veriť, aby boli otvorení pre veľkonočný dar viery a nádeje.

·         Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí vytrvalo hľadajú pravdu, aby osvietení veľkonočnou milosťou poznali, že iba v Kristovi možno získať spásu.

·         Prosíme ťa, Pane, za nás tu prítomných, aby sme boli spoločenstvom živej viery a bratskej lásky.

Bože, nebeský Otče, v krste si nás prijal za svoje deti; preto s dôverou voláme: vyslyš naše prosby a zachovaj nás v pevnej viere a oddanej láske. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, prijmi obetné dary od svojho ľudu (i od všetkých tých, ktorí sa krstom zrodili k novému životu), a daj, aby sme vyznávaním pravej viery a vernosťou krstným záväzkom dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal Tomášovi: Dotkni sa rán po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby veľkonočná sviatosť, ktorú sme prijali, neprestajne pôsobila v našich dušiach a prejavovala sa v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Jasaj v Bohu celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, nech sa tvoj ľud, duchovne obnovený, stále raduje a nech s pevnou nádejou očakáva túžený deň svojho vzkriesenia, ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 2,14.22-28

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: ,Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.’”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Ukáž mi, Pane, cestu života.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.” Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. – O.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – O.

Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – O.

Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 1,17-21

Drahí bratia, keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 24,13-35

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?” Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?” On im povedal: „A čo?” Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.” On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?” A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!” Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písmo?” A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.” Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, sme vykúpení drahou krvou nepoškvrneného Baránka Ježiša Krista. S dôverou prosme nášho Spasiteľa. (Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·         Prosíme ťa, Pane, za biskupov, kňazov a diakonov, aby horlivo konali svoju službu a pripravovali ti ľud ochotný vykonať každé dobré dielo.

·         Udeľ štátnikom ducha spravodlivosti a pokoja, aby sme mohli svorne žiť v ľudskej rodine.

·         Ukáž svoje milosrdenstvo chorým, unaveným a umierajúcim, posilňuj a upevňuj ich svojou láskou.

·         Prosíme ťa za mládež, ktorá prežíva rozličné krízy, strach, nepokoje a ťažkosti: aby v tvojom zmŕtvychvstaní hľadala pomoc a nádej na ich vyriešenie.

·         Prosíme ťa za nás tu prítomných, aby sme ťa čoraz lepšie poznávali v tvojom slove a pri lámaní chleba.

Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby; nech nám vždy horí srdce, keď počúvame tvoje slovo. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Učeníci poznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Milosti Pánovej plná je zem; Pánovým slovom povstali nebesia. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, veď nás stále po ceste spásy, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti, kam nás predišiel náš vznešený Pastier Ježiš Kristus,...

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 2,14a.36-41

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom povedal: „Nech s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mesiášom.” Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?” Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.” A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!” Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 2, 20b-25

Drahí bratia, ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 10,1-10

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.” Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš, Dobrý pastier, dal život za našu spásu. Pokorne ho prosme, aby nám daroval kňazov podľa svojho srdca.

(Volajme: Ježišu, Dobrý pastier, vyslyš naše prosby.)

·         Pane Ježišu, daj, aby všetci ľudia v pastieroch Cirkvi čoraz lepšie spoznávali teba, Dobrého pastiera.

·         Ukáž svetu, že jeho šťastná budúcnosť môže byť postavená len na základoch tvojho učenia.

·         Udeľ predstaveným národov a štátov milosť, aby sa starali o tých, ktorí sú im zverení, a aby ich viedli po ceste pravdy, spravodlivosti a lásky.

·         Daruj svojej Cirkvi kňazov, ktorí by aj život položili za svojich veriacich.

·         Vnukni kresťanským rodinám túžbu vychovať zo svojich synov služobníkov tvojho oltára.

·         Vlož do našich sŕdc lásku ku kňazskému a rehoľnému stavu a úctu voči našim duchovným pastierom.

Dobrý pastier, Ježišu Kriste, vyslyš naše prosby: daj nám svätých kňazov a zachovaj ich vo svojej láske; veď ty, ktorý si raz obetoval seba samého na kríži, obetuješ sa teraz prostredníctvom kňazov a žiješ i kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, Bože, dopraj nám trvalú radosť z veľkonočných tajomstiev, a daj, aby v nás stále účinkovala milosť vykúpenia a priviedla nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovečky a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych! Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, láskavo sa ujmi rodiny svojich verných a priveď na nivy večného blaha ovečky, vykúpené drahocennou krvou tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Spievajte Pánovi novú pieseň, lebo vykonal skutky zázračné; pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 6,1-7

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.” Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály. Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na desaťstrunovej lutne. – O.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem. – O.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 2,4-9

Drahí bratia, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.” Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným,” „kameňom úrazu a skalou pohoršenia”. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 14,1-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.” Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!” Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.” Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca, a to nám postačí.” Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ,Ukáž nám Otca’?! Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás uisťuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou len ten, kto zotrvá v spojení s ním. Vypro­sujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom.

(Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·         Prosíme ťa, Kriste, za tvoju Cirkev, aby sa všetkým javila ako svätý národ a Boží ľud.

·         Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú, aby svoj úrad vykonávali spravodlivo a s láskou.

·         Prosíme ťa za všetkých diakonov, aby boli mužmi plnými viery a Ducha Svätého.

·         Prosíme ťa za všetkých, ktorých trápia úzkosti a pochybnosti, aby v tebe našli pravdu a istotu.

·         Prosíme ťa za seba samých, aby sme si lepšie uvedomovali úlohy vyplývajúce z nášho všeobecného kňazstva.

·         (Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby mali svoj domov v nebeskom príbytku.

Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali tvoje veľké skutky, že si nás z tmy povolal do svojho svetla. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, a prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal: Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, a pomáhaj mu, aby prišiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Nadšene ohlasujte veľkú zvesť, zaneste ju do všetkých končín zeme, nech sa všetci dozvedia, že Boh oslobodil svoj ľud. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 8,5-8.14-17

Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Jasaj Bohu, celá zem.

Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. – O.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno.” Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. – O.

More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; preto sa tešíme z neho. Svojou mocou panuje naveky. – O.

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 3,15-18

Drahí bratia, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 14,15-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Kristus pri svojej rozlúčke s apoštolmi naj­viac zdôrazňoval lásku. V tejto spoločnej modlitbe ho prosme, aby všade vo svete zavládla pravá láska.

(Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·         Prosíme ťa, Kriste, za tvoju Cirkev, aby ju tvoj Duch zjednocoval v láske.

·         Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby sa mali radi ako bratia a sestry.

·         Prosíme ťa za všetky siroty na svete, aby našli teplo rodinnej lásky v srdciach veriacich.

·         Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, aby ťa čoraz lepšie poznali a vrúcne milovali.

·         Prosíme ťa aj za nás tu zhromaždených, aby sme si s radosťou uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý.

Pane Ježišu, zostaň s nami a vyslyš naše prosby; a daj, nech Duch Svätý, ktorý pri birmovaní rozhojnil naše krstné zasvätenie, urobí z nás neohrozených svedkov tvojho evanjelia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebeský Otče, prijmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary, a láskavo očisti naše srdcia, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Zástancu, aby zostal s vami naveky. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života; naplň nás silou sviatostného pokrmu, ktorý sme prijali, a zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.” Pane, ja hľadám tvoju tvár; neodvracaj svoju tvár odo mňa. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, pevne vyznávame, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva s tebou v sláve; vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 1,12-14

Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? – O.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. – O.

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!” – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra 4,13-16

Drahí bratia, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 17,1-11a

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, dnes sme počuli, ako sa Pán Ježiš za nás mod­lí. Pozdvihnime aj my svoj zrak k nebu a modlime sa.

(Volajme: Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby.)

·         Naplň duchom sily a múdrosti všetkých biskupov a kňazov.

·         Pane, zviaž putom lásky a jednoty všetkých svojich veriacich.

·         Osvieť svetlom svojho Ducha všetkých, ktorí sa usilujú o dobro a pozdvihnutie človeka.

·         Naplň útechou Ducha Svätého všetky siroty a opustených.

·         Vyzbroj silou svojho Ducha všetkých, ktorí musia prinášať obete pre lásku k tebe.

·         Spravuj naše (farské) spoločenstvo a obdaruj nás duchom pravej nábožnosti.

Otče, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby; daj, nech spoločná viera a vzájomná láska spája tých, ktorých posvätil jeden krst. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, prijmi naše modlitby a dary a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš sa modlil: Prosím ťa, Otče, nech sú aj oni jedno, ako sme my jedno. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Vyslyš nás, Bože, pôvodca našej spásy, a upevni nás v nádeji, že pôsobením tejto sviatosti osláviš celé telo Cirkvi, ako si oslávil jej Hlavu, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.