VEĽKONOČNÉ NEDELE B

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Ako novonarodeniatka túžia po mlieku, tak aj vy si žiadajte zdravý pokrm Božieho slova, aby ste rástli a dosiahli spasenie. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu; prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme vždy hlbšie chápali nesmiernu hodnotu krstu, ktorým sme boli očistení, nevýslovnú lásku Ducha, ktorým sme boli znovuzrodení, a nekonečnú cenu krvi, ktorou sme boli vykúpení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 32-35

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí dom Áronov: jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní: jeho milosrdenstvo trvá naveky. – O.

Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas. – O.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 5, 1-6

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 20, 19-31

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!” Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.” Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.” O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!” Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!” Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!” Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.” Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, je Pánovým veľkonočným darom, že sme sa krstom stali Božími deťmi. Prednesme s dôverou svoje prosby Bohu, nášmu Otcovi.

(Volajme: Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami.)

·        Daj svojej Cirkvi prežívať plnú radosť z Kristovho zmŕtvychvstania.

·        Všetkým, ktorí k tebe prichádzajú s ľútosťou, daruj odpustenie a naplň ich svojím pokojom.

·        Daj, aby vo svete nerozhodovali záujmy ekonomiky, ale životné potreby každého človeka.

·        Daj, aby naše (farské) spoločenstvo bolo jedno srdce a jedna duša.

·        Daj umierajúcim svoju milosť, aby mohli odísť z tohto sveta zaopatrení sviatosťami.

Bože Otče, hoci sme hriešni, predsa nás napĺňa radosť zo spásy; vrúcne ťa prosíme: vyslyš naše prosby, keď s dôverou vzývame tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, prijmi obetné dary od svojho ľudu (i od všetkých tých, ktorí sa krstom zrodili k novému životu), a daj, aby sme vyznávaním pravej viery a vernosťou krstným záväzkom dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal Tomášovi: Dotkni sa rán po klincoch a nebuď neveriaci, ale veriaci. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby veľkonočná sviatosť, ktorú sme prijali, neprestajne pôsobila v našich dušiach a prejavovala sa v našich skutkoch. Skrze Krista, nášho Pána.

 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Jasaj v Bohu celá zem, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, nech sa tvoj ľud duchovne obnovený, stále raduje a nech s pevnou nádejou očakáva túžený deň svojho vzkriesenia, ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 3,13-15.17-19

Peter prehovoril k ľudu: „Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. – O.

Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. – O.

Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?” Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. – O.

V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 2, 1-5a

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,” a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 24, 35-48

Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.” Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.” Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?” Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.” Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Kristus je zmiernou obetou nielen za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta. Preto sa modlime za spá­su všetkých ľudí.

(Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·        Prosíme ťa, Kriste, za duchovných pastierov tvojej Cirkvi: nech lámu bratom a sestrám chlieb života a nech sa ním aj sami živia a posilňujú.

·        Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú: nech plnia svoje úlohy spravodlivo a zodpovedne, aby medzi národmi zavládla svornosť a istota.

·        Prosíme ťa za tých, ktorí žijú v neistote a úzkostiach: nech v tebe nájdu cestu, pravdu, pravý život a pokoj.

·        Prosíme ťa za chorých, trpiacich a prenasledovaných: aby sa počas týchto sviatkov posilnili novou nádejou.

·        Prosíme ťa za nás tu prítomných: nech nám horí srdce radosťou, keď počúvame tvoje slovo, a nech sme jedno srdce a jedna duša.

Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby; daj nám odvahu s radosťou svedčiť o tvojom zmŕtvychvstaní. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristovi bolo treba trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych; v jeho mene sa bude všetkým národom ohlasovať pokánie na odpustenie hriechov. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Milosti Pánovej plná je zem; Pánovým slovom povstali nebesia. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, veď nás stále po ceste spásy, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti, kam nás predišiel náš vznešený Pastier Ježiš Kristus,...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 4, 8-12

Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov. – O.

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. – O.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho. Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 1-2

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 10, 11-18

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Kristus, náš veľkonočný baránok, neváhal pre nás obetovať svoj život. Ako Dobrý pastier nám nielen uka­zuje cestu života, ale zbavuje nás hriechov. Vrúcne ho prosme.

(Volajme: Ježišu, Dobrý pastier, vyslyš nás.)

·        Pane, daj, aby duchovní pastieri tvojej Cirkvi mali vždy v tebe svoj vzor.

·        Pane, daj, nech všetci predstavitelia štátu podporujú rodinu ako základ zdravej spoločnosti.

·        Pane, daj, aby sa tí, ktorých voláš ku kňazstvu, veľkodušne rozhodli nasledovať ťa vo všetkom.

·        Pane, daj mladým ľuďom túžbu zasvätiť sa ti v rehoľnom živote.

·        Pane, daj Cirkvi zdravé rodiny, v ktorých vyrastú aj duchovné povolania.

Pane Ježišu, pastier svojho ľudu, prijmi prosby svojich detí, ktoré volajú k tebe s dôverou; pre svoju veľkú lásku nás vyslyš a daj nám dobrých kňazov. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa Bože, dopraj nám trvalú radosť z veľkonočných tajomstiev, a daj, aby v nás stále účinkovala milosť vykúpenia a priviedla nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovečky a neváhal za ne podstúpiť smrť na kríži, vstal z mŕtvych! Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, láskavo sa ujmi rodiny svojich verných a priveď na nivy večného blaha ovečky, vykúpené drahocennou krvou tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Spievajte Pánovi novú pieseň, lebo vykonal skutky zázračné; pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 9, 26-31

Keď Šavol prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich.

Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: „Naveky nech žijú ich srdcia!” – O.

Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov. Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou; pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. – O.

Aj moja duša bude preňho žiť a jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí: „Toto urobil Pán.” – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 3, 18-24

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Pán Ježiš je pravý vinič a my sme jeho rato­lesti. Prosme ho, aby sme natrvalo ostali v jeho láske.

(Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·        Prosíme ťa, Kriste, za tvoju Cirkev, aby žila v pokoji a rástla v sile Ducha Svätého.

·        Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú, aby svoj úrad vykonávali múdro, spravodlivo a milosrdne.

·        Prosíme ťa za misionárov, aby neohrozene ohlasovali tvoje evanjelium.

·        Prosíme ťa za suché ratolesti na strome Cirkvi, aby sa nechali oživiť tvojím Duchom a prinášali ovocie.

·        Prosíme ťa za naše (farské) spoločenstvo, aby sme dôsledne zachovávali tvoj príkaz o láske k bratom a sestrám.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme stále ostávali v tebe a prinášali veľa ovocia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, a prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal: Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Nadšene ohlasujte veľkú zvesť, zaneste ju do všetkých končín zeme, nech sa všetci dozvedia, že Boh oslobodil svoj ľud. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 10,25-26. 34-35. 44-48

Keď Peter prišiel do Cézarey, vyšiel mu v ústrety Kornélius, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: „Vstaň, aj ja som len človek.” Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.” Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: „Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?” A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. – O.

Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. – O.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7-10

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, Ježiš Kristus nás nazval svojimi priateľmi. Preto sa k nemu obráťme s dôverou.

(Volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·        Prosíme ťa, Kriste, za Cirkev po celej zemi, aby vzrastala počtom svojich detí.

·        Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby sa mali radi ako bratia a sestry.

·        Prosíme ťa za všetkých novopokrstených, aby sa s radosťou a láskou prehlbovali vo viere.

·        Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, aby sa ti natrvalo zasvätili.

·        Prosíme ťa za seba samých, aby sme boli vďační za milosť svätého krstu.

Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme zachovávaním tvojich prikázaní dokazovali svoju lásku k tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebeský Otče, prijmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary, a láskavo očisti naše srdcia, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Zástancu, aby zostal s vami naveky. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života; naplň nás silou sviatostného pokrmu, ktorý sme prijali, a zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.” Pane, ja hľadám tvoju tvár; neodvracaj svoju tvár odo mňa. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, pevne vyznávame, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva s tebou v sláve; vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 1, 15-17. 20a. 20c-26

V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Lebo v Knihe žalmov je napísané: ,Jeho úrad nech prevezme iný.’ Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.” A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.” Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – O.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. – O.

Pán si pripravil trón v nebesiach; kraľuje a panuje nad všetkými. Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo plníte jeho príkazy. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 11-16

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,” ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 17, 11b-19

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, veľkonočná zvesť o Kristovom vykúpení je nám veľkou nádejou. Ježiš vystúpil na nebesia, ale stále zostá­va s nami. Preto mu s dôverou prednesme svoje prosby:

·        Pane, daj Cirkvi vytrvalosť v modlitbe.

·        Pane, daj všetkým veriacim svojho Ducha, aby ich utvrdzoval vo viere a vernosti evanjeliu.

·        Pane, daj všetkým prenasledovaným silu a útechu v súženiach.

·        Pane, daj, nech sa celým životom usilujeme o dokonalosť, na ktorú nás vyzývaš príkladom svojho života.

·        Pane, daj všetkým, ktorí majú (v tomto roku) prijať sviatosť birmovania, stále väčšiu túžbu po tebe.

·        Pane, daj našim zosnulým (M.) vstúpiť do príbytku, ktorý si pre nich od večnosti pripravil.

Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby; prosíme ťa, daj, nech všetkých, ktorých spojil jeden krst, spája aj jedna viera a láska. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, prijmi naše modlitby a dary a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš sa modlil: Prosím ťa, Otče, nech sú aj oni jedno, ako sme my jedno. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Vyslyš nás, Bože, pôvodca našej spásy, a upevni nás v nádeji, že pôsobením tejto sviatosti osláviš celé telo Cirkvi, ako si oslávil jej Hlavu, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.