VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNY PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Jemu patrí sláva a moc na večné veky!

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, ty si nám dnešného dňa Kristovým víťazstvom nad smrťou otvoril bránu do večnosti; preto s radosťou slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa, obnov nás Duchom Svätým, aby sme povstali k novému životu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,...

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov    10,3-4a.37-43

Peter otvoril ústa a povedal: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá naveky. – O.

Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. – O.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom   3,1-4

Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte sním v sláve.

Počuli sme Božie slovo.

 

SEKVENCIA

Obeť svoju veľkonočnú oslavujme kresťania, Pán za nás dal krv nevinnú; chváľme ho bez prestania.

Ovce našiel už Baránok, nás, ovečky stratené; zmieril nás so svojím Otcom, hriechy sú nám zhladené.

Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná; Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná.

Povedzže nám, ó, Mária, čos’ videla na ceste? „Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Videla som svedkov z neba, na kameni sedeli; plachtu, v ktorej Pán bol v hrobe, skladali už anjeli.

Vstal Pán, Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj, ó, svete! Náhlite do Galiley, tam ho aj vy uzriete.”

Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kristus náš, aleluja. Milostivý buď, Kráľ Kristus! Sláva ti, aleluja.

 

O. – Aleluja.Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi. 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   20,1-9

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.” Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

Modlitby veriacich

V ROKU A

Bratia a sestry, v tento najväčší sviatok, keď slávime víťaz­stvo nášho Pána nad smrťou a pripomíname si svoje znovuzro­denie v krste, s dôverou prednesme svoje prosby.

(Volajme: Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslyš nás, Pane.)

·        Modlime sa za nášho pápeža M., za nášho biskupa M. a za všetkých kňazov: Otče, naplň ich silou Ducha Svätého, aby s radosťou ohlasovali zmŕtvychvstanie tvojho Syna.

·        Modlime sa za všetkých pokrstených: Bože, zveľaďuj v nich nadprirodzený život, ktorý si im daroval v krste.

·        Modlime sa za všetky národy a ich predstavených: Pane, daj, nech všetci ľudia spoznajú, že ich Kristus svojou veľkonočnou obetou zmieril s Otcom.

·        Modlime sa za všetkých trpiacich a chorých: Otče, pomôž im z biedy a premeň ich utrpenie na radosť, ktorú im nik nevezme.

·        Modlime sa za naše (farské) spoločenstvo: Bože, upevňuj našu vieru v zmŕtvychvstanie a prenikni nás duchom bratskej lásky.

·        Modlime sa za našich zosnulých (M.): Pane, daj, aby Kristovo víťazstvo nad smrťou bolo pre nich zárukou spásy.

Všemohúci večný Bože, pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslyš naše prosby a pomáhaj nám vnášať veľkonočnú radosť do sŕdc všetkých ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

V ROKU B

Bratia a sestry, v radostnom svetle zmŕtvychvstania mysľou i srdcom predstúpme pred nášho nebeského Otca a prednesme mu svoje prosby.

·        Modlime sa za Cirkev na celom svete: aby sa Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou stalo jej silou v boji so zlom.

·        Modlime sa za našu vlasť: aby jej Vykupiteľovo zmŕtvychvstanie prinieslo plnosť pokoja.

·        Modlime sa za pokrstených počas týchto veľkonočných sviatkov: aby verne nasledovali Krista, v ktorého uverili.

·        Modlime sa za nás tu prítomných: aby viera v zmŕtvychvstalého Krista bola našou silou a nádejou.

·        Modlime sa za našich zosnulých (M.): aby im Kristus dal účasť na veľkonočnom víťazstve.

Bože Otče, oslavujeme zmŕtvychvstanie tvojho Syna a prosíme ťa, aby si v nás obnovil milosť, ktorú sme získali vo sviatosti krstu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

V ROKU C

Bratia a sestry, zhromaždili sme sa vo sviatok Pánovho vzkriesenia, aby sme ako učeníci z Emauz dosvedčili prítom­nosť Zmŕtvychvstalého a zúčastnili sa na lámaní chleba. S po­korou prednesme svoje prosby.

·        Prosme za Svätého Otca M., za nášho biskupa M., za všetkých pastierov Cirkvi a za celý vykúpený ľud, aby posilnení Duchom Svätým zvestovali svetu veľkonočnú radosť z Kristovho víťazstva nad smrťou.

·        Prosme za tých, ktorí v týchto dňoch prijímajú krst, birmovanie a Eucharistiu, aby sa stali vernými učeníkmi Ježiša Krista.

·        Prosme o pokoj, ktorý dáva zmŕtvychvstalý Ježiš, aby neboli vo svete vojny, prenasledovanie a nenávisť a aby ľudia žili navzájom zmierení v pravde a láske.

·        Prosme za tých, ktorí sú na sklonku života, aby dokázali zjednocovať svoje utrpenie s ukrižovaným Ježišom a mali neochvejnú vieru v moc kríža.

·        Prosme za našich zosnulých (M.), aby mali účasť na novom živote, ktorý nám Kristus vydobyl svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Buď zvelebený, Pán neba i zeme, za veľkonočné dielo svojho Syna, skrze ktoré vraciaš ľuďom život; zahrň svojou milosťou nás a všetkých, ktorých ti zverujeme v tejto našej modlitbe. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milostivý Bože, s veľkonočnou radosťou prinášame ti dary na obetu, ktorou sa tvoja Cirkev podivuhodne obrodzuje a zveľaďuje. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Náš veľkonočný baránok Kristus bol obetovaný; preto slávme túto veľkonočnú hostinu s úprimnou radosťou.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Otče, ochraňuj svoju Cirkev s otcovskou priazňou, aby obnovená veľkonočnými sviatosťami dosiahla slávu zmŕtvychvstania. Skrze Krista, nášho Pána

 

VEĽKONOČNY PONDELOK

 

Pán vás priviedol do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, preto majte stále v srdci jeho zákon. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty zveľaďuješ svoju Cirkev stále novým potomstvom; * pomáhaj všetkým kresťanom, – aby dôsledne plnili záväzky krstu, ktorý s vierou prijali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    2,14.22-32

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal:

„Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.

Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Veď Dávid o ňom hovorí:

‚Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.‘

Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.

Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.   Alebo: Aleluja.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. * Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. * v tvojich rukách je môj osud. – O.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; * v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

Pána mám vždy pred očami; * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – O.

Preto sa raduje moje srdce + a moja duša plesá * aj moje telo odpočíva v nádeji.

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí * a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – O.

Ukážeš mi cestu života. + U teba je plnosť radosti, * po tvojej pravici večná slasť. – O.

 

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    28,8-15

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, skrze Ježiša Krista, nepoškvrneného Barán­ka, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, pokorne prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

·        Nebeský Otče, daj, aby Cirkev po celom svete mohla slobodne a bez prekážok svedčiť o zmŕtvychvstaní svojho Pána.

·        Všemohúci Bože, daj, aby sa všetky národy sveta tešili z pokoja, spravodlivosti a blahobytu.

·        Nevýslovný Bože, prosíme ťa za ľudí, ktorí ešte nepoznajú evanjelium, aby mohli dôjsť k poznaniu jedinej pravdy.

·        Láskavý Otče, daj, aby ľudia, ktorí stratili zmysel života, dokázali otvoriť svoje srdcia pre tvoje životodarné Slovo.

·        Dobrý Bože, daj, aby ženy a dievčatá (našej farnosti) mali v srdci horlivosť za Pána a pomáhali šíriť a zveľaďovať Kristovo kráľovstvo.

·        Milosrdný Bože, prosíme ťa za nás samých, aby sme celým svojím životom dokázali vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi.

Bože, všemohúci Otče, ty vypočuješ prosby tých, ktorí sa s dôverou obracajú k tebe; prosíme ťa, prijmi naše modlitby a udeľ nám Ducha pravdy, aby sme mohli svedčiť o zmŕtvychvstaní tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, * prijmi obetné dary nášho spoločenstva – a daj, aby sme vyznávaním pravej viery a vernosťou krstným záväzkom dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac neumiera; smrť nad nim už nepanuje. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, nech naše duše prekypujú milosťou veľkonočných sviatostí, * a keďže si nás priviedol na cestu večnej spásy, urob nás hodnými tvojich darov. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

VEĽKONOČNÝ UTOROK

 

Pán vás napájal z prameňa múdrosti; jeho milosť vás posilní a nezakolíšete sa; a povýši vás naveky. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty si nás veľkonočnými tajomstvami oslobodil a vnútorne obnovil; * prosíme ťa, sprevádzaj nás svojou milosťou a veď nás k dokonalej slobode, – aby naša radosť z Kristovho zmŕtvychvstania vyvrcholila v nebeskej blaženosti. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov   2,36-41

V deň Turíc povedal Peter Židom:

„Nech s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.“

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“

Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Milosti Pánovej plná je zem.   Alebo: Aleluja.

Pánovo slovo je pravdivé * a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a pravo; * milosti Pánovej plná je zem. – O.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou * a v čase hladu nakŕmil. – O.

Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. – O.

 

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    20,11-18

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Kristus, poslušný vôli nebeského Otca, trpel a zomrel za naše hriechy, aby nám zaslúžil spásu a ukázal cestu do slávy. Preto s dôverou a pokorou prosme o potrebné milosti.

·        S dôverou prosme za svätú Cirkev, aby posilnená Kristovým zmŕtvychvstaním odvážne ohlasovala víťazstvo života nad smrťou.

·        S dôverou prosme za spoločenstvá kresťanských cirkví, aby ich prežívanie veľkonočného tajomstva viedlo k vzájomnej úcte a jednote vo viere.

·        S dôverou prosme za tých, ktorí sa hriechom vzdialili od viery, aby Kristus vzbudil v ich srdciach nádej a túžbu po kresťanskom živote.

·        S dôverou prosme za nás tu prítomných, aby v nás bola neustále živá nádej na stretnutie s Kristom v nebeskej sláve.  

·        S dôverou prosme za tých, ktorí s nádejou na zmŕtvychvstanie prešli prahom večnosti, aby dosiahli odpustenie hriechov a večnú radosť spasených.

Bože, osvieť naše srdcia svetlom svojej pravdy, prijmi naše prosby a daj, aby naše životy boli svedectvom pre tých, ktorí ťa hľadajú. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi naše obetné dary a pomáhaj nám, – aby sme si uchovali veľkonočné milosti a dosiahli večnú radosť, ktorú si nám pripravil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

S Kristom ste vstali z mŕtvych, preto hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha; myslíte na to, čo je hore. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, ty si nám udelil vzácnu milosť krstu; * prosíme ťa, ustavične stvárňuj naše srdcia, – aby sme si zaslúžili večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

VEĽKONOČNÁ STREDA

 

Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, z tvojej láskavosti každoročne prežívame radosť zo slávnosti Kristovho zmŕtvychvstania. * daj, prosíme, – aby nás slávenie pominuteľných sviatkov priviedlo do večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    3,1-10

Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu.

Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal:

„Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho.

Vtom mu spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.

Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha, a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho.   Alebo: Aleluja.

 

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, * rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

Spievajte mu a hrajte, * rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. – O.

Jeho svätým menom sa honoste; * nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

Hľadajte Pána a jeho moc, * hľadajte vždy jeho tvár, – O.

vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, * synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.

On, Pán, je náš Boh; * jeho rozhodnutia platia po celej zemi. – O.

Večne pamätá na svoju zmluvu, * na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,

na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, * na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. – O.

 

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   24,13-35

V prvý deň týždňa išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“

Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal:

„Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“

On im povedal: „A čo?“

Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“

On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi.

A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“

Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, aj my sme niekedy smutní a bezradní ako učeníci na ceste do Emauz. Obráťme sa so svojimi prosbami na Ježiša, ktorý nás sprevádza a posilňuje, a spoločne volajme:

(Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.)

·        Modlime sa za Cirkev, ktorá ohlasuje radostnú zvesť evanjelia, aby sa nepoddala žiadnemu strachu z násilia páchaného vo svete.

·        Modlime sa za Svätého Otca M., aby ho Pán posilňoval v jeho službe pre dobro Cirkvi a sveta.

·        Modlime sa za mladých ľudí, aby im Pán odhalil krásu života v zhode s vlastným svedomím a morálnymi zásadami.

·        Modlime sa za prenasledovaných pre Kristovo meno, aby nepodľahli mocným tohto sveta, ale statočne vytrvali až do konca.

·        Modlime sa za veriacich (našej farnosti), aby čím viacerí pravidelne pristupovali k eucharistickému stolu.

·        Modlime sa za naše eucharistické zhromaždenie, aby vedelo rozpoznať Krista, ktorý je prítomný uprostred svojho ľudu.

Pane Ježišu, veríme, že si s nami na našej pozemskej púti; zostaň s nami a daj nám v čase pochybností a slabostí pocítiť tvoju prítomnosť, ktorá nás posilní. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, * prijmi dary na slávenie obety nášho vykúpenia – a daruj nám zdravie duše i tela. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

SPEV NA PRIJÍMANIE

Učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, nekonečný Bože, * nech nás dôstojné prijatie sviatosti tvojho Syna očistí od všetkých chýb minulosti – a pretvorí na nových ľudí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Pane, všetci si pochvaľujú tvoju mocnú ruku, lebo múdrosť otvorila ústa nemým a rozviazala jazyk maličkých. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Bože a Otče náš, ty si zjednotil rozmanité národy vo vyznávaní tvojho mena; * prosíme ťa, – daj, aby všetkých, čo sa znovuzrodili v krstnom prameni, spájala živá viera a činorodá láska. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    3,11-26

Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu:

„Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.

A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.

A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.

Veď Mojžiš povedal: ‚Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.‘ A všetci proroci, čo, počnúc Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni.

Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: ‚A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.‘ Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš.   Alebo: Aleluja.

Pane, náš Vládca, * aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Čože je človek, že naň pamätáš, * a syn človeka, že sa ho ujímaš? – O.

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, * slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. * Všetko si mu položil pod nohy: – O.

ovce a všetok domáci statok * aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori * i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. – O.

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   24,35-48

Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im:

„Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi.

Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, vždy, keď slávime pamiatku Pánovej Posled­nej večere, je s nami on sám, Zmŕtvychvstalý, ktorý sa za nás obe­tuje a prihovára u Otca. S dôverou mu prednesme svoje prosby.

(Volajme: Pane, daruj nám svoj pokoj.)

·        Prosme Pána za slobodu a pokoj pre Božiu Cirkev.

·        Prosme Pána za posilnenie viery neistých, pochybujúcich a ustráchaných.

·        Prosme Pána za oslobodenie nespravodlivo väznených a za potešenie zarmútených.

·        Prosme Pána za ohlasovateľov obrátenia, pokánia a odpustenia hriechov.

·        Prosme Pána za obete zemetrasení, povodní, požiarov a iných živelných pohrôm.

·        Prosme Pána za všetkých členov nášho (farského) spoločenstva.

·        Prosme Pána za našich zosnulých príbuzných, priateľov a dobrodincov.

Pane Ježišu Kriste, prijmi naše prosby, nech je pre nás tvoje zmŕtvychvstanie nádejou vo všednosti a v sklamaniach každodenného života, aby sme ti zostali verní naveky. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, * prijmi naše obetné dary, ktoré ti prinášame na znak vďaky za novopokrstených, – a sprevádzaj nás všetkých otcovskou priazňou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

SPEV NA PRIJÍMANIE

Vykúpený ľud, ohlasuj slávne skutky Pána, ktorý ťa z temnôt povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, * aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote – a priviedla do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

VEĽKONOČNÝ PIATOK

 

Pán vyviedol svoj ľud bezpečne a posilnil ho v nádeji, jeho nepriateľov však pokrylo more. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, * umučením a zmŕtvychvstaním tvojho Syna uzavrel si s ľudstvom zmluvu zmierenia; – daj, aby sme svojím životom dosvedčovali vieru, ktorú vyznávame slávením veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    4,1-12

Kým Peter a Ján po uzdravení chromého hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili; a vzrástol počet mužov na päťtisíc.

Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu, postavili ich do stredu a pýtali sa: „Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?“

Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Počuli sme Božie slovo.

O.– Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.  

Alebo: Aleluja.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. - O.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným.

To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná.

Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho. – O.

Pane, spas ma;. * Pane, daj mi úspech.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. + Požehnávame vás z domu Pánovho. * Boh, Pán, je naším svetlom. – O.

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    21,1-14

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori.

A zjavil sa takto:

Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“

Odpovedali mu: „Nemáme.“

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.

Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.

To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, pri každom stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom môžeme vnímať, že sa naďalej stará o chlieb a istotu pre svojich učeníkov a aj nás chce posilňovať v ťažkostiach kaž­dodenného života. Prosme ho teda s dôverou.

(Volajme: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.)

·        Prosíme ťa, Kriste, za duchovných pastierov tvojej Cirkvi: nech lámu bratom a sestrám chlieb života a nech sa ním aj sami živia a posilňujú.

·        Prosíme ťa za všetok kresťanský ľud: aby žil dôstojne podľa svojho povolania a zachovával jednotu ducha vo zväzku pokoja.

·        Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú: nech plnia svoje úlohy spravodlivo a zodpovedne, aby medzi národmi zavládla svornosť a pokoj.

·        Prosíme ťa za nás všetkých: aby sme si veľmi vážili svoje znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého, pamätali na svoj krst a žili z neho.

Zmŕtvychvstalý Ježišu, základný kameň Cirkvi, ukáž svoju moc a slávu na ľuďoch, za ktorých si obetoval seba samého ako Baránok bez poškvrny; vyslyš naše prosby a daj, aby každý mohol pocítiť silu tvojej lásky a mať účasť na ovocí Veľkej noci. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, dobrotivý Bože, * premeň tieto obetné dary na sviatosť života a pretvor aj naše srdcia, – aby sme sa odpútali od pozemských náklonnosti a zahoreli túžbou po veciach nebeských. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: Poďte a jedzte! I vzal chlieb a dával im. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * ochraňuj ustavičnou láskou svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou tvojho Syna, – a daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmŕtvychvstania. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

 

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

 
Pán vyviedol svoj ľud a naplnil ho radosťou a svojich vyvolených plesaním. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Otče, svojou hojnou milosťou rozmnožuješ počet veriacich v teba; * láskavo ochraňuj svojich vyvolených, ktorých si znovuzrodil vo sviatosti krstu, – a zaodej ich raz rúchom blaženej nesmrteľnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    4,13-21

Keď starší ľudu videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať.

Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady, a radili sa: „Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie, a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene.“

Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, že sme videli a počuli.“

Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný.    Alebo: Aleluja.

 

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom.

Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých. – O.

„Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla. „

Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas. – O.

Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú.

Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil. – O.

 

O. – Aleluja.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka   16,9-15

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, spojení s naším zmŕtvychvstalým Pánom, ktorý chce obdariť svojím pokojom všetkých veriacich, prednes­me Bohu svoje prosby.

(Volajme: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.)

·        Prosme, aby Cirkev mocou Kristovej pravdy a lásky priviedla ľudí na cestu spásy.

·        Prosme, aby Kristove slová, ktoré ohlasujú misionári a kazatelia boli pre veriacich svetlom života.

·        Prosme, aby Boh otvoril srdcia všetkých ľudí pre nadprirodzené hodnoty zjavenia.

·        Prosme za všetkých, ktorí pristupujú k Pánovmu stolu, aby s odvahou ohlasovali Kristovu pravdu a lásku.

·        Prosme, aby sme sa účasťou na tejto svätej omši učili obetovať Bohu naše utrpenia za spásu sveta.

·        Prosme za tých, ktorých sme odprevadili do večnosti, aby ich Boh obdaril večným životom v jeho sláve.

Otče, vypočuj naše prosby, a vlej do našich sŕdc veľkonočnú radosť, aby sme boli schopní potešovať utrápených. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, * nech nás ustavične sprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, a daj, aby sa nám stali prameňom večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Všetci, ktorí ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, * láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, – a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.