PONDELOK po Druhej veľkonočnej nedeli

UTOROK po Druhej veľkonočnej nedeli

STREDA po Druhej veľkonočnej nedeli

ŠTVRTOK po Druhej veľkonočnej nedeli

PIATOK po Druhej veľkonočnej nedeli

SOBOTA po Druhej veľkonočnej nedeli

 

PONDELOK po Druhej veľkonočnej nedeli

 

Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, smieme ťa volať Otcom, lebo si nás prijal za svoje deti; * dopraj aj nám stále rásť v synovskej láske, – aby sme mohli dosiahnuť prisľúbené dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    4,23-31

Keď Petra a Jána prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili:

„Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal:

‚Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.‘

V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať.

A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“

A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána.    Alebo: Aleluja.

 

Prečo sa búria pohania? * Prečo národy snujú plány daromné?

Povstávajú pozemskí králi + a vladári sa spolčujú * proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

„Rozbime ich okovy * a ich jarmo zhoďme zo seba!“ – O.

Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; * Pán ich privedie na posmech.

Raz na nich rozhorčene zavolá * a svojím hnevom ich vydesí:

„Veď ja som ustanovil svojho kráľa * na svojom svätom vrchu Sione!“ - O.

Zvestujem Pánovo rozhodnutie: + Pán mi povedal: „Ty si môj syn. * Ja som ťa dnes splodil.

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy * a do vlastníctva celú zem.

Budeš nad nimi panovať žezlom železným * a rozbiješ ich jak hrnce hlinené. – O.

 

O. – Aleluja.Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    3,1-8

Medzi farizejmi bol človek, menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“

Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás poučil, že ak chceme vidieť Bo­žie kráľovstvo, musíme sa znova narodiť. Prednesme mu po­korne svoje modlitby a prosby.

(Volajme: Pane, zošli na nás svojho Ducha.)

·        Pane, ty si preslávil svoju Cirkev prostredníctvom zástupu svätých a obdivuhodných učiteľov viery; daj, aby boli kresťania hrdí na svätosť ich života a sami sa ju usilovali dosiahnuť.

·        Pane, ty si odpustil hriechy ľudu, keď sa svätí pastieri ako Mojžiš modlili k tebe; na ich príhovor neustále očisťuj a posväcuj svoju Cirkev.

·        Pane, ty si ustráchaným apoštolom poslal Ducha Tešiteľa; posilni prenasledovaných kresťanov tým istým Duchom, a daj im možnosť čerpať silu z účasti na Eucharistii.

·        Pane, ty si sa po svojom zmŕtvychvstaní ukázal najprv apoštolom;

·        daj, aby sme boli tvojimi svedkami až po samý kraj zeme.

·        Pane, ty si potešil Martu, keď oplakávala svojho brata Lazára; naplň nádejou vo večný život tých, ktorí smútia nad smrťou svojich blízkych.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a upevni naše spojenie s tebou, aby si nám nebol sudcom, ale Spasiteľom. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, * prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, – a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ježiš si stal do stredu a povedal učeníkom: Pokoj vám. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, * láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, – a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK po Druhej veľkonočnej nedeli

 

Radujme sa, veseľme sa a oslavujme Boha, lebo náš Pán, Boh všemohúci, sa ujal kráľovstva. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, vo veľkonočnom tajomstve dal si nám záruku nášho vzkriesenia; * prosíme ťa, pomáhaj nám ohlasovať víťazstvo zmŕtvychvstalého Pána – a dosiahnuť večný život v jeho spoločenstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    4, 32-37

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána; Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Aj Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn Útechy, levita, rodom Cyperčan, mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.

Počuli sme Božie slovo.

 

 O. – Pán kraľuje, oslavujme ho.   Alebo: Aleluja.

Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. – O.

Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. * Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. – O.

Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy. – O.

 

O. – Aleluja.Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    3,7b-15

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“

Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Boh nám dal mnohé dobrodenia, predovšet­kým dar viery. Prosme ho, aby nás urobil schopnými vydávať svojím životom svedectvo o tomto neoceniteľnom dare.

·        Prosme za všetkých veriacich v Krista: aby podľa vzoru prvých kresťanov boli všetci jedno srdce a jedna duša.

·        Prosme za novopokrstených: aby plní Ducha Svätého neustále pracovali na svojom duchovnom rozvoji.

·        Prosme za kresťanské rodiny: aby boli naplnené vzájomnou úctou a Kristovým pokojom.

·        Prosme za nás tu zhromaždených: aby sme z uvažovania nad dnešným Božím slovom načerpali svetlo a silu k premene nášho života.

·        Prosme za zosnulých (M.): aby dosiahli večné šťastie a mali účasť na víťazstve zmŕtvychvstalého Krista.

Veríme v teba, Bože, a prosíme ťa, vyslyš naše prosby, ukáž nám svoje milosrdenstvo a obdaruj nás večným životom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, * nech nás ustavične sprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, – a daj‚ aby sa nám stali prameňom večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, * aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote – a priviedla do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

STREDA po Druhej veľkonočnej nedeli

 

 Pane, budem ťa velebiť medzi národmi; tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Bože, tajomstvom umučenia a zmŕtvychvstania tvojho Syna obnovil si pôvodnú dôstojnosť človeka a dal si nám nádej na slávne vzkriesenie * prosíme ťa, pomáhaj nám, – aby sme činorodou láskou dosvedčovali tajomstvo, ktoré každoročne s vierou slávime. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    5,17-26

Vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním – teda sekta saducejov –‚ a plní žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia.

Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal:

„Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!“ Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili.

Keď prišiel veľkňaz a ti, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli. Ale keď ta sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili:

„Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách; no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho.“

Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo.

Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud.“

Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich – ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.    Alebo: Aleluja.

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – O.

Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. – O.

Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. -O.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. – O.

 

O. – Aleluja.Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    3,16-21

Ježiš povedal Nikodémovi:

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, veríme v meno jednorodeného Božieho Syna, preto v tomto mene prosme nášho nebeského Otca.

·        Prosme za Cirkev, aby bola svedkom veľkej Božej lásky k svetu.

·        Prosme za tých, ktorí spravujú národy, aby mali ducha spravodlivosti a lásky a vedeli premáhať lož pravdou.

·        Prosme, aby Božia láska zvíťazila nad nenávisťou, a dobro nad každým zlom.

·        Prosme, aby všetci ľudia uverili, že Ježiš je ich jediným záchrancom a Spasiteľom.

·        Prosme za tých, ktorí neveria v Krista, aby žili podľa prirodzeného zákona vpísaného do ich sŕdc.

·        Prosme za našich zosnulých (M.), aby uzreli Boha z tváre do tváre.

Všemohúci Bože, tvoj Syn nás vyslobodil z temnoty hriechu; prosíme ťa, vyslyš naše prosby a daj nám milosť žiť v jeho svetle. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, * a prosíme ťa, – pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Ja som si vás vyvolil zo sveta a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, * dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, – a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Druhej veľkonočnej nedeli

 

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu, kliesnil si mu cestu a býval si s ním; zem sa chvela a nebesia rosili. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, * daj‚ aby sa v skutkoch nášho každodenného života prejavovala milosť, – ktorú si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    5,27-33

Keď apoštolov priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“

Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“

Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.   Alebo: Aleluja.

 

Pána chcem velebiť v každom čase * moje ústa budú ho vždy chváliť.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. – O.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. – O.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, *  a zachraňuje zlomených na duchu.

Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. – O.

 

O. – Aleluja.Tomáš, uveril si, pretože si ma videl; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    3,31-36

 Ježiš povedal Nikodémovi:

 „Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý.

 Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, vďaka veľkonočnej viere v Ježiša Krista má­me prístup k nebeskému Otcovi, ktorý vždy vypočuje prosby svojich detí. S dôverou v túto pravdu mu prednesme svoje prosby:

(Volajme: Pre Kristovo zmŕtvychvstanie vyslyš nás, Bože.)

·        Otče, prosíme ťa za svätú Cirkev, aby v slobode mohla verne ohlasovať svetu radostnú zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní.

·        Otče, prosíme ťa za ľudí uzavretých pred tvojím slovom, aby pochopili, že bez prijatia evanjelia nie je možné dosiahnuť spásu.

·        Otče, prosíme ťa za chudobných, chorých a trpiacich, aby nikdy neupadali na duchu, ale našli oporu vo viere v teba.

·        Otče, prosíme ťa za nás zhromaždených pri tvojom oltári, aby veľkonočná viera v zmŕtvychvstalého Krista dávala zmysel nášmu pozemskému životu a upevňovala v nás nádej na večný život.

·        Otče, prosíme ťa za našich zosnulých (M.), aby dosiahli slávu vzkriesenia.

Prosíme ťa, Bože, prijmi našu modlitbu a upevňuj v nás veľkonočnú vieru v Ježiša Krista, aby sme v ňom všetci dosiahli odpustenie a milosrdenstvo. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebesky Otče, prijmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary, * a láskavo očisti naše srdcia, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť tvojej lásky. skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života; * zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň nás silou sviatostného pokrmu, ktorý sme prijali. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Druhej veľkonočnej nedeli

Vykúpil si nás svojou krvou, Pane, z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si nás nášmu Bohu kráľovským kňazstvom. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Svätý Bože‚ ty si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa; * prosíme ťa, – daj nám aj účasť na jeho slávnom vzkriesení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,...

Čítanie zo Skutkov apoštolov    5,34-42

Vo veľrade vstal istý farizej, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von a im povedal:

„Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo pred nedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli.

Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“

I súhlasili s ním. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.

A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista. Ježiša.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Pán je moje svetlo a moja spása.   Alebo: Aleluja.

Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať? – O.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života,

aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám. – O.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; * srdce maj silné a drž sa Pána. – O.

 

O. – Aleluja.Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    6,1-15

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých.

Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.

Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“

Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.

Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“

Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“

Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.

Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten  prorok, ktorý má prísť na svet.“

Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, vďaka Kristovej obete sa môžeme sýtiť jeho najsvätejším telom, ktoré je životodarnej šie než každodenný chlieb. Prosme nášho Vykupiteľa.

(Volajme: Pane, daj nám chlieb z neba.)

·        Pane Ježišu, posilňuj vieru Cirkvi v tvoju eucharistickú prítomnosť medzi nami.

·        Pane Ježišu, vzbudzuj v srdciach veriacich neustály hlad po eucharistickom chlebe.

·        Pane Ježišu, prelom pochybnosti alebo strach, ktorý mnohých odrádza od pristupovania k svätému prijímaniu.

·        Pane Ježišu, daruj nám úprimnú radosť z toho, že ťa môžeme prijímať v Oltárnej sviatosti.

·        Pane Ježišu, priveď zosnulých (M.), ktorí prijímali tvoje telo, záloh večnej spásy, do slávy nebeského kráľovstva.

Pane Ježišu, živý chlieb, nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a nasýť nás svojím telom, aby sme raz mohli s radosťou prísť k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi naše obetné dary a pomáhaj nám, – aby sme si uchovali veľkonočné milosti a dosiahli večnú radosť, ktorú si nám pripravil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus, náš Pán, bol vydaný na smrť pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, – a daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmŕtvychvstania. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

SOBOTA po Druhej veľkonočnej nedeli

 

Vykúpený ľud, ohlasuj slávne skutky Pána, ktorý ťa z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; * sprevádzaj s otcovskou láskou všetkých, čo veria v Krista, – aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    6,1-7

V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.

Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“

Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.

Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Alebo: Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * statočným sluší spievať pieseň chvály.

Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne. – O.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé * a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; * milosti Pánovej plná je zem. – O.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou * a v čase hladu nakŕmil. – O.

O. – Aleluja.Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    6,16-21

Keď sa zvečerilo, Ježišovi učeníci zišli k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené.

Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, spoločne s Pannou Máriou obráťme svoje srd­cia i mysle k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý poslal svojho Sy­na, aby každého z nás viedol po ceste spásy. S dôverou prosme.

·        Milosrdný Otče, daruj Cirkvi dostatok duchovných povolaní.

·        Požehnaj všetkých, ktorí slúžia v charitnom diele Cirkvi.

·        Pomôž opovrhnutým a trestaným ľuďom nájsť silu vrátiť sa k tebe.

·        Daj, aby nám svätá omša bola vždy tou najposvätnejšou chvíľou dňa.

·        Daj, aby nás nikdy nepremáhal strach, ale aby nás posilňovalo vedomie tvojej blízkosti.

Všemohúci Otče, tebe nič nie je nemožné; upevňuj nás vo vernosti tebe, aby sme stále mohli spoznávať, aký si veľký a svätý. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, a urob aj z nás večný dar pre teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Otče, chcem, aby aj ti, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby uzreli moju slávu, ktorú si mi dal. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, * aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku – rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.