PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

PONDELOK po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Aleluja

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty si pozdvihol padnuté ľudstvo uponížením sa tvojho Syna; * daruj svätú radosť svojim verným, ktorých si vymanil z otroctva hriechu, – a priveď ich do večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    11,1-18

Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: „Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!“

Peter im začal rad-radom vysvetľovať: „Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo.

A počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ No ja som povedal: Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.‘ To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba.

Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey. A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý stál a hovoril: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter; on ti povie slová, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom.‘

Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás. Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.‘ Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu?“

Keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.    Alebo: Aleluja.

 

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, * tak moja duša, Bože, túži za tebou.

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; * kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? – O.

Zošli svoje svetlo a svoj u pravdu; + ony nech ma sprevádzajú * a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. – O.

I pristúpim k Božiemu oltáru, + k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním, * a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím. – O.

 

O. – Aleluja.Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   10,1-10

Ježiš povedal:

„Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“

Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

V roku A:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    10,11-18

Ježiš povedal:

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, zhromaždení okolo Krista, Dobrého pastie­ra, vrúcne prosme, aby naplnil naše srdcia veľkou túžbou po zjednotení s ním.

(Volajme: Ježišu, Dobrý pastier, vyslyš nás.)

·        Prosme za svätú Cirkev, aby bola vždy verná svojmu Pastierovi a zjednocovala sa s ním v modlitbe a obetavej láske.

·        Prosme za Svätého Otca M. a za nášho biskupa M., aby, povzbudení príkladom apoštolov, boli ochotní položiť aj život za veriacich.

·        Prosme za povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu, aby v Kristovej Cirkvi nechýbali dobrí duchovní pastieri a Bohu zasvätené osoby.

·        Prosme za tých, ktorí ešte nepoznajú Krista, aby sa Božie slovo aj cez nás dostalo k všetkým, ktorí hľadajú Boha.

·        Prosme za ľudí oklamaných sektami, aby stretli na svojej životnej ceste skutočných svedkov evanjelia.

Pane Ježišu, Dobrý pastier, vypočuj naše prosby; daj, aby sme verní náuke Cirkvi neustále svedčili o tvojej láske, a tak posväcovali svet. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, * prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, – a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ježiš si stal do stredu a povedal učeníkom: Pokoj vám. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, * láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, – a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

UTOROK po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Radujme sa, veseľme sa a oslavujme Boha, lebo náš Pán, Boh všemohúci, ujal sa kráľovstva. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, v tomto veľkonočnom čase s vďačným srdcom oslavujeme tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania; * prosíme ťa, – daj, aby sme plne prežívali radosť z našej spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    11,19-26

Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.

Zvesť o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi; a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup.

Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup.

V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chváľte Pána, všetky národy.    Alebo: Aleluja.

 

Základy má na posvätných vrchoch; + brány Siona miluje Pán * nad všetky stany Jakuba.

Slávne veci sa hovoria o tebe, * mesto Božie, – O.

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; + Filištínci, Týrčania a Etiópčania: * tí všetci sa tam zrodili.

A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil * a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“ – O.

Pán zaznačí do knihy národov: * „Títo sa tam zrodili.“

A spievajú ako pri tanci: * „V tebe sú všetky moje pramene.“ – O.

 

O. – Aleluja.Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    10,22-30

V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“

Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.

Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Boh je naším stvoriteľom. On nás obdaroval pozemským životom a pripravil pre nás aj večný život v nebi. S dôverou k nemu volajme.

·        Modlime sa, aby výzvy Svätého Otca, ktoré adresuje mladým, priniesli ovocie a aby sa mnohí odhodlali pre prácu v Pánovej vinici.

·        Modlime sa za všetkých, ktorí sa nachádzajú v temnotách hriechu, aby sa zblížili so vzkrieseným Kristom.

·        Modlime sa za národy celého sveta, aby Kristova radostná zvesť priniesla všetkým sociálnu spravodlivosť.

·        Modlime sa za naše spoločenstvo, aby každý z nás rozdával veľkonočnú radosť.

·        Modlime sa za zosnulých (M.), aby mohli v nebi zvelebovať Boha naveky.

Bože Otče, ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna priniesol ľuďom pokoj a odpustenie; prosíme ťa, vyslyš svoj ľud, ktorý ti prednáša tieto prosby. Skrze Krista, nášho Pána

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, * nech nás ustavične sprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, – a daj‚ aby sa nám stali prameňom večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, * aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posiľňovala v tomto živote – a priviedla do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Pane, budem ťa velebiť medzi národmi; tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Nekonečný Bože, ty si život veriacich, sláva ponížených a blaženosť spravodlivých; * vypočuj naše pokorné prosby a vyplň našu vrúcnu túžbu po tvojich daroch, ktoré si nám vo svojej štedrosti prisľúbil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    12,24-13,5a

Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.

V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš a Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.

A oni, vyslaní Duchom Svätým, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salaminy, hlásali Božie slovo v židovských synagógach.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Velebte Pána, všetky národy.   Alebo: Aleluja.

 

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi * a tvoja spása medzi všetkými národmi. – O.

Nech sa tešia a jasajú národy, + že spravodlivo súdiš ľudí * a spravuješ národy na zemi. – O.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme. – O.

 

O. – Aleluja.Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    12,44-50

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.

Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, veríme, že Boh Otec preto poslal na svet svojho Syna, aby bol naším svetlom, pastierom a vykupiteľom. Obráťme sa s vďačnosťou a dôverou k nášmu nebeskému Ot­covi a prosme ho.

·        Modlime sa za svätú Cirkev: aby jej nikdy nechýbali svätí a horliví biskupi a kňazi.

·        Modlime sa za ľudí, ktorí konajú zlo a spôsobujú krivdu: aby sa spamätali a našli záchranu v Kristovi.

·        Modlime sa za misijné krajiny: aby ich obyvatelia našli cestu k Ježišovi Kristovi.

·        Modlime sa za tých, ktorí trpia v temnotách zúfalstva: aby prijali Sväté písmo ako svetlo a pravdu.

·        Modlime sa za zosnulých (M.): aby večne žili v radosti z Kristovej prítomnosti.

Bože, naše srdce horí, keď počúvame tvojho jednorodeného Syna; prijmi modlitby nás všetkých, ktorí ho chceme úprimne nasledovať. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, * a prosíme ťa, – pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Ja som si vás vyvolil za sveta a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, * dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, – a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

ŠTVRTOK po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu, kliesnil si mu cestu a býval si s ním; zem sa chvela a nebesia rosili. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Bože a Otče náš, vykúpením dávaš človekovi vyššiu dôstojnosť, ako mal pri stvorení; * pre toto nevýslovné tajomstvo tvojej lásky prosíme ťa za všetkých, ktorých si znovuzrodil sviatosťou krstu: – zachovaj ich vo svojej milosti a sprevádzaj ich svojím požehnaním. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    13,13-25

Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema.

Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: „Bratia, ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte!“

Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby bolo ticho, a povedal:

„Mužovia, Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte! Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti. Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu asi na štyristopäťdesiat rokov.

Potom im dával sudcov až po proroka Samuela.

Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, na štyridsať rokov. Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.‘

Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.‘

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Tvoje milosrdenstvo Pane, ospevovať budem naveky. Alebo: Aleluja.

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ * Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach – O.

„Našiel som svojho služobníka Dávida, * pomazal som ho svojím svätým olejom.

Pevne ho bude držať moja ruka * a posilňovať moje rameno. – O.

S ním bude moja vernosť a milosť * a v mojom mene povznesie sa jeho moc.

On bude volať ku mne: ‚Ty si môj Otec, * môj Boh a útočište mojej spá-sy.“ – O.

 

O. – Aleluja.Ježišu Kriste, ty si verný svedok, prvorodený z mŕtvych; miloval si nás a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   13,16-20

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.

Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.

Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Kristus nás učí pokore, preto so skrúšeným srdcom prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

·        Prosme za svätú Cirkev: aby zostala verná svojmu poslaniu a neustále pozývala všetkých veriacich na oslavu Boha.

·        Prosme za nášho pápeža M.: aby jeho život bol povzbudením pre všetkých ľudí.

·        Prosme za tých, ktorí neprijímajú Krista: aby pochopili jeho slová: Kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

·        Prosme za pochybujúcich vo viere: aby sa vo svojom živote stretli s dobrým príkladom veriacich kresťanov.

·        Prosme za seba samých: aby sme dokázali naplno žiť svoju vieru.

·        Prosme za zosnulých (M.): aby oslobodení z očistca získali čím skôr účasť na nebeskej radosti.

Všemohúci a večný Bože, tebe sú milé aj najmenšie prejavy viery a lásky; vypočuj naše prosby a daj, aby sme boli vždy vernými nasledovníkmi Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebeský Otče, prijmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary, * a láskavo očisti naše srdcia, – aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života * zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň nás silou sviatostného pokrmu, ktorý sme prijali. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Vykúpil si nás svojou krvou, Pane, z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si nás nášmu Bohu kráľovským kňazstvom. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Bože, pôvodca našej slobody a spásy, ty si nás vykúpil predrahou krvou svojho Syna; * vrúcne ťa prosíme, – buď zdrojom nášho života, aby sme v tebe vždy nachádzali trvalú radosť a istotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    13,26-33

Keď prišiel Pavol do Pizídskej Antiochie, povedal v synagóge:

„Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.

Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia Ježiša nepoznali, odsúdili ho, a tak splnili slová Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť. A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu.

Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema, a teraz sú jeho svedkami pred ľudom.

A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané:

‚Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.‘

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Oslávil si, Otče, svojho Syna.   Alebo: Aleluja.

„Ja som ustanovil svojho kráľa * na svojom svätom vrchu Sione!“

Zvestujem Pánovo rozhodnutie: + Pán mi povedal: „Ty si môj syn. * Ja som ťa dnes splodil. – O.

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy * a do vlastníctva celú zem.

Budeš nad nimi panovať žezlom železným * a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“ – O.

A teraz, králi, pochopte; * dajte si povedať, pozemskí vladári.

V bázni slúžte Pánovi * a s chvením sa mu klaňajte. – O.

 

O. – Aleluja.Ja som cesta, pravda i život, hovorí Pán nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    14,1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa!“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, skrze Krista, ktorý je cesta, pravda a život, prednesme svoje prosby všemohúcemu Bohu.

(Volajme: Bože, vyslyš nás.)

·        Prosme za dar múdrosti a svetla Ducha Svätého pre biskupov, kňazov a diakonov.

·        Prosme za nové kňazské a rehoľné povolania pre celú Cirkev.

·        Prosme za múdrosť a pokoru pre všetkých učiteľov a ohlasovateľov Božieho slova.

·        Prosme za dar viery pre tých, ktorí hľadajú Boha a túžia ho spoznať.

·        Prosme za upevnenie povolania pre tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva.

·        Prosme za večnú spásu pre zosnulých kňazov, ktorí slúžili v našej diecéze.

Bože, večný Otče, prosíme ťa, spln túžby modliacej sa Cirkvi zhromaždenej okolo tvojho oltára. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi naše obetné dary a pomáhaj nám, – aby sme si uchovali veľkonočné milosti, a dosiahli večnú radosť, ktorú si nám pripravil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus, náš Pán, bol vydaný na smrť pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, – a daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmŕtvychvstania. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

SOBOTA po Štvrtej veľkonočnej nedeli

 

Vykúpený ľud, ohlasuj slávne skutky Pána, ktorý ťa z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, vo svätom krste si nám dal nový život; * prosíme ťa, neprestajne v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, – aby sme pod tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

Čítanie zo Skutkov apoštolov    13,44-52

V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.

Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán:

‚Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.‘“

Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji.

Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.    Alebo: Aleluja

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračne.

Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena. – O.

Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. – O.

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte. – O.

 

O. – Aleluja.Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    14,7-14

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Pán Ježiš povedal: Urobím všetko, o čo bu­dete prosiť v mojom mene. Preto s dôverou volajme.

·        Prosme za Cirkev: aby v nej žiarila láska, svornosť a jednota.

·        Prosme za všetkých kresťanov: aby svojím morálnym postojom zjavovali svetu dobrotivú Božiu tvár.

·        Prosme za trpiacich a bezradných: aby našli oporu a istotu vo viere.

·        Prosme za mládež: aby prijala Kristovo svedectvo, a tak našla cestu svojho povolania.

·        Prosme za seba samých: aby sme s horlivosťou svedčili o zmŕtvychvstalom Kristovi.

·        Prosme za zosnulých (M.): aby dosiahli večné kráľovstvo, ktoré Ježiš sľúbil svojim verným.

Ježišu, ty nás napĺňaš radosťou zo svojho zmŕtvychvstania; vypočuj naše modlitby a daj, aby sa všetci ľudia mohli tešiť z ovocia tvojej vykupiteľskej smrti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, – a urob aj z nás večný dar pre teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Otče, chcem, aby aj ti, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby uzreli moju slávu, ktorú si mi dal. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, * aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, – rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.