PONDELOK po Piatej veľkonočnej nedeli

UTOROK po Piatej veľkonočnej nedeli

STREDA po Piatej veľkonočnej nedeli

ŠTVRTOK po Piatej veľkonočnej nedeli

PIATOK po Piatej veľkonočnej nedeli

SOBOTA po Piatej veľkonočnej nedeli

 

PONDELOK po Piatej veľkonočnej nedeli

 

Vstal z mŕtvych dobrý Pastier. On dal život za svoje ovce, ochotne umrel za svoje stádo. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Nebeský Otče, ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro; * pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, – aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    14,5-18

Keď sa v Ikóniu pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať Pavla a Barnabáša a oni sa to dozvedeli, utiekli do lykaonských miest, do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich a tam hlásali evanjelium.

V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť, a on sa naňho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom: „Postav sa rovno na nohy!“ A on vyskočil a chodil.

Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po lykaonsky kričali: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe.“ Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč.

A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali:

„Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.“

Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im neobetovali.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno.    Alebo: Aleluja.

 

Nie nás, Pane, nie nás, + ale svoje meno osláv * pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

Prečo majú hovoriť pohania: * „Kdeže je ten ich Boh?“ – O.

Veď náš Boh je v nebi * a stvoril všetko, čo chcel.

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk. – O.

Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem.

Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka. – O.

 

O. – Aleluja.Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    14,21-26

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, spoločne velebme Boha za dar Ducha Sväté­ho a prosme.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za svätú katolícku Cirkev: aby bola živým a svätým príbytkom trojjediného Boha, prosme Pána.

·        Za služobníkov oltára: aby nadovšetko milovali Boha, ktorý ich povolal, a verne slúžili svojim bratom a sestrám, prosme Pána.

·        Za všetkých pokrstených: aby ich život bol odpoveďou na Božiu lásku, prosme Pána.

·        Za ľudí v sektách a za tápajúcich v tmách: aby poznali pravého Boha, prosme Pána.

·        Za všetkých, ktorí sa starajú o našu farnosť: aby získali Božie požehnanie, prosme Pána.

Všemohúci Bože, ty sa zjavuješ tým, ktorí majú čisté srdce; vyslyš naše prosby a daj nám silu žiť podľa tvojich prikázaní. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Nebeský Otče, prijmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary, * a láskavo očisti naše srdcia, – aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie taký pokoj vám dávam, aký dáva svet, hovorí Pán. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života; * zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva – a naplň nás silou sviatostného pokrmu, ktorý sme prijali. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

UTOROK po Piatej veľkonočnej nedeli

 

 Vzdajte chválu nášmu Bohu všetci, čo sa ho bojíte, mali i veľkí, lebo prišla spása, moc a vláda jeho pomazaného. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, Kristovým zmŕtvychvstaním urobil si nás novým stvorením pre život večný; * prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, – aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia tvoje prisľúbenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    14,19-28

Z Antiochie a Ikónia prišli Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.

Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie.

Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.

Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili.

Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery.

A zostali dlhší čas s učeníkmi.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.   Alebo: Aleluja.

 

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria; – O.

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. – O.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu + a všetko živé nech jeho sväté meno velebí * navždy a naveky. – O.

 

O. – Aleluja.Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    14,27-31a

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, náš vzkriesený Pán nám daroval pokoj, kto­rý svet nemôže dať, ani vziať. Buďme vďační za tento dar a vrúc­ne ho prosme.

·        Pane Ježišu, ty si obdaroval apoštolov pokojom; daj, nech je Cirkev znamením pokoja pre všetky národy.

·        Dobrý pastier, ty si nám prejavil svoju lásku; daj, nech ťa milujeme s veľkou dôverou a neochvejnou nádejou.

·        Pokorný Ježišu, ty si bol poslušný svojmu Otcovi; udeľ nám milosť, aby sme boli verní vnuknutiam tvojho Ducha.

·        Milosrdný Spasiteľ, tvoje srdce je bohaté pre tých, ktorí ťa vzývajú; zhliadni na všetky siroty a deti, ktoré nepoznali lásku a zjav im dobrotu Otca.

·        Boží Syn, ty si prišiel na našu zem a opäť si sa vrátil k svojmu Otcovi; otvor brány neba dušiam trpiacim v očistci.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby, a daj, aby sme ťa milovali nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, * prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, – a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Veríme, že keď sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, * láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, – a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Piatej veľkonočnej nedeli

 

Nech sú moje ústa plné tvojej chvály a nech ťa velebím deň čo deň; jasať budú moje pery, keď ti zaspievam. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; * prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, – aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z temnôt nevery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    15,1-6

Prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“

Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema.

Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania, a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.

Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: „Treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon.“

Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.

Počuli sme Božie slovo.

 

 

O. –  S radosťou pôjdeme do domu Pánovho    Alebo: Aleluja.

Zaradoval som sa, keď mi povedali: * „Pôjdeme do domu Pánovho:“

Naše nohy už stoja * v tvojich bránach, Jeruzalem. – O.

Jeruzalem je vystavaný ako mesto * spojené v jeden celok.

Tam prichádzajú kmene, * kmene Pánove, – O.

aby podľa obyčaje Izraela * velebili meno Pánovo.

Lebo sú tam súdne stolice * stolice domu Dávidovho. – O.

 

O. – Aleluja.Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, zostaňme v Kristovej láske. Len tak budeme môcť prosiť o čokoľvek a dostaneme to. S touto vierou sa vrúc­ne modlime.

·        Pane Ježišu, ty si pravý vinič; daj, aby boli všetci členovia Cirkvi živými ratolesťami a prinášali hojnú úrodu.

·        Ježišu, bez teba nemôžeme nič urobiť; daj, nech zostávame v tebe a ty v nás, aby sme žili podľa tvojej vôle.

·        Kriste, ty si pravý lekár; poteš chorých a opustených, aby v tebe nachádzali silu pri nesení kríža.

·        Ježišu, ty si pravé svetlo; naplň kresťanov poznaním tvojich tajomstiev, aby sa nedali oklamať nástrahami diabla.

·        Ježišu, ty si chlieb života; roznecuj lásku v našom farskom spoločenstve, ktoré sa zjednocuje pri slávení Eucharistie.

Ježišu Kriste, ty si pravý vinič a tvoj Otec je vinohradník; daj, nech sa s láskou odovzdávame do rúk Otca, aby nás formoval podľa svojej vôle. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, * nech nás ustavične sprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, – a daj, aby sa nám stali prameňom večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán vstal z mŕtvych a stal sa naším svetlom, vykúpil nás svojou krvou. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, * aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote – a priviedla do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Piatej veľkonočnej nedeli

 

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Pán je moja sila a moja chvála; on ma zachránil. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Svätý Bože, tvoja láska nás prenáša z hriechu do milosti a z biedy do blaženosti; * prosíme ťa, upevni v nás dielo tvojej lásky, – aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou, vytrvali v dobrom až do konca. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    15,7-21

Keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia.

Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia ani my?! A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.“

Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.

Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: „Bratia, vypočujte ma! Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová Prorokov, ako je napísané:

‚Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, známe od vekov.‘

Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.   Alebo: Aleluja.

 

Spievajte Pánovi pieseň novú; + spievaj Pánovi, celá zem! * Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. – O.

Zvestujte jeho spásu deň čo deň. + Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom. – O.

Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ + Upevnil zemekruh, nepohne sa; * a spravodlivo súdi národy. – O.

 

O. – Aleluja.Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   15,9-11

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, ďakujme nášmu Bohu za jeho veľké dobro­denia a s úprimným srdcom ho prosme za Cirkev a celý svet.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Aby biskupi, kňazi a diakoni čerpali silu a múdrosť z Božieho slova, a tak posväcovali seba a tých, ktorí sú im zverení, prosme Pána.

·        Aby misionári prinášali posolstvo o Božej láske do všetkých končín zeme, prosme Pána.

·        Aby sa snúbenci v čistote pripravovali na prijatie sviatosti manželstva, prosme Pána.

·        Aby všetci veriaci chápali, že pravá láska je neodlučiteľné spojená s obetou, prosme Pána.

·        Aby sme zostávali v Kristovej láske a prežívali plnosť radosti, ktorú nám on dáva, prosme Pána.

Všemohúci Bože, prameň lásky, vypočuj naše prosby a daj, aby sme s ochotou a radosťou plnili tvoje prikázania. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, * a prosíme ťa, – pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, * dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, – a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Piatej veľkonočnej nedeli

 

Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc a bohatstvo, múdrosť a silu, česť, slávu a chválu. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, dobrotivý Bože, * pomôž nám dôsledne stvárňovať náš život podľa veľkonočného tajomstva, ktoré s radosťou slávime, – aby nás sila Kristovho zmŕtvychvstania ochraňovala a viedla k spáse. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    15,22-31

Apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list:

„Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.

Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté.

Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdržať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“

Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi.   Alebo: Aleluja.

 

Ochotné je moje srdce, Bože, + ochotné je moje srdce; * budem ti spievať a hrať.

Prebuď sa, duša moja, + prebuď sa, harfa a citara, * chcem zobudiť zornicu. – O.

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi * a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo * a tvoja vernosť až po oblaky.

Bože, vznes sa nad nebesia * a tvoja sláva nech je nad celou zemou. – O.

 

O. – Aleluja.Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.  

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   15,12-17

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, vrúcne milujme svojho Boha a s pevnou vie­rou prosme Ježiša.

·        Pane, ty si verným obrazom lásky Otca; pripodobni sebe nášho biskupa M.

·        Pane, ty si nám zveril príkaz lásky; nauč nás milovať tak, ako si nás ty miloval.

·        Pane, ty si nazval svojimi priateľmi tých, ktorí plnia tvoje slovo; daj, aby sme ho aj my verne uskutočňovali.

·        Pane, ty si nám oznámil všetko, čo si počul od svojho Otca; daj, aby sme si plne uvedomovali veľkosť tohto daru.

·        Pane, ty si nás vyvolil, aby sme prinášali bohaté ovocie; udeľ nám milosť vytrvať v dobrom až do konca.

Pane Ježišu, ty si nám na kríži zjavil nekonečnú lásku Otca; vypočuj naše prosby a daj, nech nám dary Ducha Svätého pomáhajú uskutočňovať tvoj príkaz lásky. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, – a urob aj z nás večný dar pre teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš bol pre nás ukrižovaný, vstal z mŕtvych, a tak nás vykúpil. Aleluja.

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, – rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA po Piatej veľkonočnej nedeli

 

S Kristom ste boli v krste pochovaní a s ním aj vzkriesení, pretože ste uverili v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, vo sviatosti krstu si nám dal účasť na svojom živote a uschopnil si nás pre blaženú nesmrteľnosť; * prosíme ťa, dopraj, – aby sme s tvojou pomocou dosiahli plnosť života v tvojej sláve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    16,1-10

Pavol prišiel aj do Derbe a Lystry.

Tam bol istý učeník, menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydali svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.

Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom.

Prešli cez Frýgiu a galatský kraj‚ lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil.

Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Boh je náš Pán a my sme jeho ľud.    Alebo: Aleluja.

 

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, + s radosťou slúžte Pánovi.* S plesaním vstupujte pred jeho tvár. – O.

Vedzte, že náš Pán je Boh; + on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. – O.

Lebo Pán je dobrý; + jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. – O.

 

O. – Aleluja.Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    15,18-21

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, v tomto veľkonočnom období, keď náš Pán Ježiš Kristus zlomil moc diabla, prednášajme plní nádeje po­korné prosby Bohu.

·        Prosme za nášho biskupa M.: aby bol starostlivým otcom svojich kňazov a veriacich.

·        Prosme za všetkých veriacich: aby si plne uvedomovali, že nepatria svetu, ale Bohu.

·        Prosme za prenasledovaných kresťanov: aby trpezlivo nasledovali Krista na ceste kríža.

·        Prosme za nás všetkých: aby sme uprostred utrpení upierali zrak na vzkrieseného Spasiteľa.

·        Prosme za zosnulých (M.): aby dosiahli večné šťastie v dome nebeského Otca.

Ježišu Kriste, náš vykupiteľ, nech sa tvoja sila prejavuje v našej slabosti, aby sme neohrozene vydávali svedectvo o pravde evanjelia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi naše obetné dary a pomáhaj nám, – aby sme si uchovali veľkonočné milosti a dosiahli večnú radosť, ktorú si nám pripravil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš sa modlil: Otče, prosím ťa za tých, ktorí uveria vo mňa, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, – a daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmŕtvychvstania. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.