PONDELOK po Šiestej veľkonočnej nedeli

UTOROK po Šiestej veľkonočnej nedeli

STREDA po Šiestej veľkonočnej nedeli

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

PIATOK po Šiestej veľkonočnej nedeli

SOBOTA po Šiestej veľkonočnej nedeli

 

PONDELOK po Šiestej veľkonočnej nedeli

 

Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, * daj, aby sa v skutkoch nášho každodenného života prejavovali milosti, – ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    16,11-15

Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filíp. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia.

V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli.

Počúvala aj istá žena, menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: „Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“ A prinútila nás.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán, Boh, miluje svoj ľud.   Alebo: Aleluja.

 

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
* synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. – O.

Nech oslavujú jeho meno tancom ‚ * nech mu hrajú na bubne a na citare.

Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. – O.

Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach.

Oslavu Boha nech majú na perách. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu. – O.

O. – Aleluja.Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    15,26-16,4a

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.

A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, modlime sa k Bohu Otcovi, ktorý dáva dobré dary tým, ktorí ho prosia.

·        Láskavý Otče, daj, nech Duch Svätý vedie veriacich k jednomyseľnej a vytrvalej modlitbe.

·        Pomáhaj všetkým prenasledovaným pre vieru znášať ťažkosti v nádeji na večnú odmenu.

·        Daj, nech tvoje slovo, zasievané do nášho srdca, prinesie ovocie dobrého života.

·        Nech Duch Svätý riadi a vychováva národy k vzájomnej pomoci a spolupráci.

·        Požehnaj všetkých, ktorí sa starajú o novú úrodu a obrábajú naše polia a sady.

·        Udeľ našim zosnulým (M.), ktorých si živil chlebom z neba, radosť večného života.

Večný Otče, zverili sme ti svoje prosby; daj, nech pre umučenie a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, dosiahneme tvoje milosrdenstvo. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, * prijmi dary plesajúcej Cirkvi, ktorej si pripravil svätú veľkonočnú radosť, – a priveď ju do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ježiš si stal do stredu a povedal učeníkom: Pokoj vám. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, večný Bože, * láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatosťami, – a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

UTOROK po Šiestej veľkonočnej nedeli

 

Radujme sa, veseľme sa a oslavujme Boha, lebo náš Pán, Boh všemohúci, sa ujal kráľovstva. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, tvoj ľud sa teší z prijatia do Božej rodiny; * daj, nech sa, duchovne obnovený, stále raduje – a s pevnou nádejou očakáva deň svojho vzkriesenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov   16,22-34

Vo Filipách sa proti Pavlovi a Sílasovi zhŕkol dav a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvolnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: „Neubližuj si, lebo sme tu všetci!“

Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa.

Vyviedol ich von a vravel: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome.

V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj.    Alebo:Aleluja.

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, * že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. – O.

Tvoje meno budem oslavovať, * pretože si milosrdný a verný.

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu. – O.

Zachráni ma tvoja pravica. * Pán za mňa dielo dokončí.

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; * neopusť dielo svojich rúk. – O.

 

O. – Aleluja.Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    16,5-11

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta:

‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Duch Svätý nás učí, ako sa máme modliť. Preto prednesme Bohu Otcovi svoje prosby.

·        Otče, posilňuj nášho Svätého Otca M. i všetkých biskupov Cirkvi, aby v každom čase vyznávali a bránili pravdy evanjelia.

·        Utvrdzuj všetkých kresťanov vo viere, že Kristus je skutočne prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

·        Roznecuj srdcia kňazov a zasvätených osôb svätou horlivosťou, aby neúnavne pracovali na spáse nesmrteľných duší.

·        Daj, nech v Cirkvi nikdy nechýbajú ľudia, ktorí sa s láskou ujmú tých, ktorí sa ocitli v sociálnej a mravnej biede.

·        Daruj nám priaznivé počasie, aby zem priniesla hojnú úrodu.

Milosrdný Otče, pre lásku, ktorou nás miluješ, vyslyš naše prosby, ktoré sme ti predniesli. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, * nech nás ustavične sprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša spása, – a daj, aby sa nám stali prameňom večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, * aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote – a priviedla do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Šiestej veľkonočnej nedeli

Pane, budem ťa velebiť medzi národmi tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Bože a Otče náš, * dožič, aby sme raz so všetkými svätými radostne privítali príchod tvojho Syna v sláve, – ako teraz slávime tajomstvo jeho zmŕtvychvstania. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

Čítanie zo Skutkov apoštolov   17,15.22-18,1

Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. Tam dostali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čím skôr prišli za ním; a vrátili sa.

Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: ‚Neznámemu bohu.‘ Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali:

‚Veď aj jeho pokolenie sme.‘

Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu.

Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“

Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: „Vypočujeme ťa o tom inokedy.“ Tak Pavol spomedzi nich odišiel.

No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita, žena, menom Damaris, a iní s nimi.

Pavol potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Plné sú nebo i zem tvojej slávy.   Alebo: Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. - O.

Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

mládenci a panny, + starci a junáci * nech chvália meno Pánovo, – O.

lebo iba jeho meno je vznešené. * Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia

a svojmu ľudu dáva veľkú moc. + Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. – O.

O. – Aleluja.Ja poprosím Otca, hovorí Pán; a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    16,12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, Boh dáva svojmu ľudu večný život. Mod­lime sa k nášmu Otcovi s vedomím, že nás nič nemôže odlúčiť od jeho lásky.

·        Nebeský Otče, daj, aby bol život kresťanov pre všetkých ľudí svedectvom viery a nádeje v teba.

·        Daj, nech si vážime svoje znovuzrodenie v krste a s pomocou tvojej milosti sa chránime každého hriechu.

·        Nedovoľ, aby nás spútali svetské túžby, ale nech celí patríme tebe.

·        Otváraj srdcia ľudí, aby ťa spoznali cez krásu stvorenstva.

·        Daj, aby sme si uvedomovali svoju zodpovednosť za prírodu a chránili ju ako tvoj vzácny dar.

·        Od teba pochádza všetko dobro, požehnaj nám tohtoročnú úrodu, aby sme pocítili tvoju starostlivosť o nás.

Dobrý Otče, spoznali sme, že všetko riadi tvoja otcovská dobrota; preto ti zverujeme svoje životy a s dôverou očakávame, že vyslyšíš naše prosby. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Vznešený Bože, z tvojej dobrotivosti slávime svätú obetu, ktorou nám dávaš účasť na svojom živote, * a prosíme ťa, – pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Ja som si vás vyvolil zo sveta a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, Bože, * dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, – a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Mužovia galilejskí, čo tak udivene hľadíte do neba? Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, príde raz tak, ako ste ho videli odchádzať. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, naplň nás svätou radosťou a vďačnosťou, lebo nanebovstúpenie tvojho Syna je aj naším víťazstvom; pevne dúfame, že aj my, ako údy jeho tela, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša Hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

Čítanie zo Skutkov apoštolov    1,1-11

Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a  učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im  poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a  hovoril o Božom kráľovstve.

A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema,  ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa,  že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom  Svätým.“

A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo  chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý  Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei  aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred  očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich  dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba,  príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Počuli sme Božie slovo.

O. – Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.    Alebo: Aleluja.

Tlieskajte rukami, všetky národy,*  jasajte Bohu hlasom radostným.

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, * nad celou zemou veľký kráľ. – O.

Za jasotu vystupuje Boh, * Pán vystupuje za hlaholu poľnice.  Spievajte Bohu, spievajte,* spievajte nášmu kráľovi, spievajte. – O.

Pretože Boh je kráľom celej zeme; * spievajte mu chválospev.

Boh kraľuje nad národmi, * Boh sedí na svojom svätom tróne. – O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom    1,17-23

Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá  Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho  povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká  nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho  mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a  v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu  a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto  veku, ale aj v budúcom.

Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu  Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo  všetkom.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja.Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

ROK A

ROK B

ROK C

ROK A

 

Zakončenie svätého evanjelia podľa Matúša   28,16-20

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im:

„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, pozdvihnime svoj duchovný zrak k Ježišovi, ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca.

(Volajme: Ježišu, Kráľ slávy, vyslyš naše prosby.)

·        Pane Ježišu, posilni svojím Duchom všetkých veriacich, aby slovom i životom svedčili o tebe.

·        Pane Ježišu, žehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú tvoje evanjelium a krstia tých, ktorí uverili.

·        Pane Ježišu, osvieť všetky národy, aby spoznali tvoju lásku a tvoj pokoj.

·        Pane Ježišu, naplň útechou a silou Ducha Svätého všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši.

·        Pane Ježišu, udeľ našim prvoprijímajúcim deťom milosť trvalej lásky a vernosti.

Ježišu, Kráľ slávy, ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš s nami až do skončenia sveta; vypočuj naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od teba. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

pokračuj

 

ROK B

 

Zakončenie svätého evanjelia podľa Marka   16,15-20 

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im:

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom

mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,  hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na  chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici  Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová  potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, keď Ježiš pred zrakom ľudí vystúpil do ne­ba, dostali prísľub, že sa takto v sláve opäť vráti. Nenecháva nás však opustených, preto ho môžeme s dôverou prosiť.

·        Ježišu, požehnaj Svätého Otca, biskupov a kňazov, keď slávia pamiatku tvojej veľkonočnej obety.

·        Ježišu, požehnaj všetkých, ktorí svojou miernosťou a trpezlivosťou vydávajú dobré svedectvo viery.

·        Ježišu, požehnaj všetkých, ktorí svoju politickú moc používajú pre blaho spoločnosti.

·        Ježišu, požehnaj všetkých, ktorí praktickou láskou k blížnym zvestujú tvoje zmŕtvychvstanie.

·        Ježišu, požehnaj všetkých uväznených, ktorí chcú konať pokánie a zmeniť svoj život.

·        Ježišu, požehnaj našu farnosť, aby sme verne plnili tvoj príkaz lásky.

Ježišu, Kráľ slávy, ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš s nami do konca sveta; vypočuj naše prosby a daj nám silu ohlasovať veľkonočnú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

pokračuj

 

ROK C

 

Zakončenie svätého evanjelia podľa Lukáša   24,46-53

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.

Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.

Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, dnes s úžasom prežívame Kristovo vystúpe­nie do slávy večného Otca. Obráťme svoj zrak k nebu, kde sedí po Božej pravici a volajme k nemu:

·        Ježišu, posilňuj biskupov a kňazov, aby boli skutočnými pastiermi Božieho ľudu, schopnými privádzať ľudské srdcia k tebe.

·        Ježišu, daj, nech vo viere a modlitbe, ako apoštoli a tvoja matka Mária, aj my očakávame sľúbené dary Ducha Svätého.

·        Ježišu, daj sa spoznať všetkým pochybujúcim a bezradným ako bezpečný ochranca a sprievodca životom.

·        Ježišu, ukáž všetkým, ktorí sú naviazaní na hmotné veci, pominuteľnosť sveta a jeho bohatstva.

·        Ježišu, upevňuj v nás vedomie, že aj naše premenené telo bude mať raz podiel na tvojej sláve.

·        Ježišu, prijmi k sebe našich zosnulých (M.).

Ježišu Kriste, Kráľ slávy, ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš s nami do konca sveta; prijmi naše prosby a daj, nech sme tvojimi vernými svedkami. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Večný Bože, na slávnosť nanebovstúpenia tvojho Syna pokorne ti prinášame túto obetu; dožič nám láskavo, aby sme sa týmto posvätným úkonom aj my povzniesli k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš povedal: Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci a večný Bože, vo svojej dobrote dávaš nám už na zemi prežívať nebeské tajomstvá; prosíme ťa, naplň naše srdcia vrúcnou túžbou žiť s osláveným Kristom, v ktorom naša ľudská prirodzenosť už prebýva u teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

PIATOK po Šiestej veľkonočnej nedeli

 

Vykúpil si nás svojou krvou, Pane, Z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si nás nášmu Bohu kráľovským kňazstvom. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Večný Bože, zmŕtvychvstaním tvojho Syna Ježiša Krista otvoril si nám cestu do večného života; * povznes naše srdcia k Pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po tvojej pravici, – a keď príde vo svojej sláve, zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovuzrodil svätým krstom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    18,9-18

Keď bol Pavol v Korinte, Pán mu povedal v noci vo videní: „Neboj sa, len hovor a nemlč; veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.“ Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.

Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: „Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha.“

Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: „Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom.“ A odohnal ich od súdnej stolice.

Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Gallio sa o to vôbec nestaral.

Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.

Počuli sme Božie slovo.

 

O.– Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev.  Alebo: Aleluja.

 

Tlieskajte rukami, všetky národy, * jasajte Bohu hlasom radostným.

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, * nad celou zemou veľký kráľ. – O.

Podmaňuje nám národy * a pohanov nám kladie pod nohy.

On pre nás vybral dedičstvo, * slávu Jakuba, ktorého má rád. – O.

Za jasotu vystupuje Boh, * Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Spievajte Bohu, spievajte, * spievajte nášmu kráľovi, spievajte. – O.

 

O. – Aleluja.Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   16,20-23a

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.

Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.

Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, s veľkou dôverou prosme Ježiša, aby vylial na nás Ducha lásky.

(Volajme: Zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky.)

·        Ježišu, daruj svojej Cirkvi Ducha jednoty, aby sme pod vedením svojich duchovných pastierov vždy hľadali to, čo nás spája.

·        Ježišu, daruj nám Ducha sily a odvahy, aby sme veľkodušne spolupracovali na spáse našich bratov a sestier.

·        Ježišu, obdaruj Duchom múdrosti predstaviteľov štátov, aby sa vytrvalo zasadzovali za pravé hodnoty.

·        Ježišu, nech tvoj Svätý Duch povzbudzuje všetkých kresťanov, aby s odvahou svedčili o hodnote pravej lásky a skutočného priateľstva.

·        Ježišu, nech nás tvoj Svätý Duch učí prežívať všetky udalosti nášho života v spojení s tebou.

Ježišu, s dôverou sme ti predniesli svoje prosby; zapáľ naše srdcia ohňom lásky, aby sme mohli milovať teba i našich bratov a sestry tak, ako nás ty miluješ. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi naše obetné dary a pomáhaj nám, – aby sme si uchovali veľkonočné milosti a dosiahli večnú radosť, ktorú si nám pripravil. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Kristus, náš Pán, bol vydaný na smrť pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše oslobodenie. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, * ustavičnou láskou ochraňuj svoj ľud, ktorý si vykúpil smrťou svojho Syna, – a daj, aby sme sa bez prestania tešili z jeho slávneho zmŕtvychvstania. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

 

SOBOTA po Šiestej veľkonočnej nedeli

 

Vykúpený ľud, ohlasuj slávne skutky Pána, ktorý ťa z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Bože a Otče náš, * tvoj Syn pred svojím nanebovstúpením prisľúbil apoštolom Ducha Svätého; – prosíme ťa, udeľ aj nám dary tvojho Ducha, ako oni dostali rozmanité dary nebeskej múdrosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    18,23-28

Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.

Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu.

A keď chcel odísť do Achájska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Mesiáš.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev  Alebo: Aleluja.

Tlieskajte rukami. všetky národy,* jasajte Bohu hlasom radostným.

Lebo Pán je Najvyšší a hrozný. * nad celou zemou veľký kráľ. – O.

Pretože Boh je kráľom celej zeme; * spievajte mu chválospev.

Boh kraľuje nad národmi. * Boh sedí na svojom svätom tróne. – O.

Kniežatá národov sa spolčujú * s národom Boha Abrahámovho.

Veď Bohu patria mocní zeme, * tak veľmi je vyvýšený. – O.

O. – Aleluja.Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    16,23b-28

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, otvorme srdcia Božej láske a s dôverou pros­me nášho Spasiteľa, ktorý sa za nás s láskou obetoval, a tak nám otvoril nebo a priniesol spásu:

·        Ježišu, svetlo sveta, ustavične obnovuj svoju Cirkev Duchom Svätým, aby bola tvojou vernou nevestou.

·        Ježišu, večný veľkňaz, naplň Duchom múdrosti Svätého Otca M., celý zbor biskupov, kňazov a diakonov.

·        Ježišu, prameň Otcovho milosrdenstva, posväcuj všetkých zasvätených tvojej službe, aby sa ti klaňali v Duchu a pravde.

·        Ježišu, obraz Otcovej lásky, daj, aby sme nikdy neochabli v dôvere v túto lásku.

·        Ježišu, naša nádej a radosť, daj, aby sa naši zosnulí (M.) mohli tešiť z pohľadu na tvoju tvár v nebeskom kráľovstve.

Pane Ježišu, ty chceš, aby naša radosť bola úplná; vypočuj naše prosby, ktoré ti predkladáme v Duchu Svätom na slávu Boha Otca a daj, aby sme vždy plnili Božiu vôľu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, – a urob aj z nás večný dar pre teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Otče, chcem, aby aj ti, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby uzreli moju slávu, ktorú si mi dal. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, * aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, – rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.