PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA - Ranná omša

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

PONDELOK po Siedmej veľkonočnej nedeli

 

 Dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpi; a budete mi svedkami až po kraj sveta. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, Pane a Bože náš, * nech zostúpi na nás sila Ducha Svätého, – aby sme sa vždy podriadili tvojej vôli a plnili ju so synovskou oddanosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    19,1-8

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“ On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“

Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“ Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.

Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným.    Alebo: Aleluja.

 

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia; * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; + ako sa vosk roztápa ohňom, * tak spred Božej tváre miznú hriešnici. – O.

Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou * a v radosti sa veseliť.

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte: * jeho meno je Pán. – O.

On je otec sirôt a záchranca vdov, * on je Boh vo svojom svätom príbytku.

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, * väzňov privádza k šťastiu. – O.

 

O. – Aleluja.Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    16,29-33

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“

Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe sa obráťme ku Kristovi, ktorý má slová večného života. Prosme v jeho mene nášho nebeského Otca.

·        Nebeský Otče, prosíme ťa za biskupov, kňazov a diakonov: aby svoje povolanie uskutočňovali v láske k eucharistickému Kristovi.

·        Prosíme ťa za osoby zasväteného života: aby bol Kristus pre nich jedinou cestou.

·        Prosíme ťa za kňazov, ktorí zanechali kňazskú službu: aby nestratili vieru a lásku k Cirkvi.

·        Prosíme ťa za našich nepriateľov: aby ich Kristus premohol svojou dobrotou a milosrdenstvom.

·        Prosíme ťa za chorých, trpiacich a opustených: aby v kresťanoch našli Kristovu lásku a pomoc.

·        Prosíme ťa za ľudí v pokročilom veku: aby ich blízkosť stretnutia s Kristom napĺňala nádejou a pokojom.

Bože, tvoj Syn a náš Pán, Ježiš Kristus, odovzdal z lásky k nám svoj život; preto vypočuj naše modlitby a daj, aby sme všetci obetavo ohlasovali ľuďom tvoju spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, svätý Bože, * nech nás táto nepoškvrnená obeta očistí od hriechu – a vleje nám do sŕdc silu nebeskej milosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Nenechám vás ako siroty; prídem k vám, a srdce sa vám zaraduje. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa Bože, * dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil sviatostným pokrmom, a pomáhaj mu, aby prešiel z temnoty hriechu do nového života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

UTOROK po Siedmej veľkonočnej nedeli

 

Ja som Prvý a Posledný a Žijúci. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Všemohúci a milosrdný Bože, * prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, – aby v nás prebýval svojou milosťou a urobil nás chrámom svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    20,17-27

Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. Keď k nemu prišli, povedal im:

„Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie, ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov; ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch; ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša.

A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.

A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným.   Alebo: Aleluja.

 

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď * a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

Prebývajú v nej tvoje tvory, * pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože. – O.

Nech je velebený Pán deň čo deň; * nesie nás Boh, naša spása.

Náš Boh je Boh spásy, * on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. – O.

O. – Aleluja.Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    17,1-11a

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril:

„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im.

A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, prednesme svoje prosby Otcovi, ktorý zahr­nul slávou svojho Syna Ježiša Krista.

(Volajme: Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby.)

·        Prosme za Svätého Otca M., aby, podporovaný modlitbami veriacich, vykonával svoj úrad múdro a s láskou.

·        Prosme za členov Božieho ľudu, aby vo všetkých udalostiach svojho života vedeli rozpoznať vôľu nebeského Otca.

·        Prosme za všetkých trpiacich, aby čerpali odvahu a silu z tajomstva Kristovho kríža.

·        Prosme za všetkých ľudí, aby uznávali právo na život a slobodu.

·        Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sme odvážne vyznávali svoju vieru.

·        Prosme za tých, ktorých Pán povolal z tohto sveta, aby získali prisľúbenú odmenu v nebi.

Všemohúci a večný Bože, pokorne ťa prosíme: vypočuj naše prosby, zošli Tešiteľa, Ducha pravdy, aby obnovil tvoju Cirkev a upevnil medzi všetkými ľuďmi puto pokoja a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Bože, * prijmi naše modlitby a dary – a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, posilnení sviatostným pokrmom pokorne prosíme, aby Eucharistia, ktorú nám tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, – rozmnožila v nás lásku k tebe a k blížnemu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA po Siedmej veľkonočnej nedeli

Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Milosrdný Bože, * pomáhaj svojej Cirkvi, ktorú zhromaždil Duch Svätý, – aby ti bola úplne oddaná a v úprimnej láske zachovala svornosť a jednotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna....

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    20,28-38

Pavol hovoril starším efezskej cirkvi:

„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.

Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás.

A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými.

Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou.

Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: ‚Blaženejšie je dávať ako prijímať.‘“

Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že už neuvidia jeho tvár.

A vyprevadili ho na loď.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným Alebo: Aleluja.

Prejav, Bože, svoju moc, * upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme * králi prinášajú dary. – O.

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, + na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu, * čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu;

hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas. * Uznajte Božiu moc. – O.

Nad Izraelom jeho veleba + a jeho moc až nad oblaky. * Zvelebený buď, Bože. – O.

O. – Aleluja.Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    17,11b-19

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril:

„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú.

Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.

Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, povzbudení Božím slovom prednášajme svoje prosby mocnému Bohu s dôverou, že ich láskavo vyslyší.

·        Bože, zhliadni na svoju Cirkev, ktorú si posvätil mocou svojho Ducha, aby prinášala spásu všetkým ľuďom.

·        Bože, dodaj odvahu všetkým duchovným pastierom, aby svojím životom odvážne vydávali svedectvo o tebe.

·        Bože, veď cestou evanjelia všetkých, ktorí sa pripravujú na sviatosť kňazstva, aby ich svetlo Ducha Svätého sprevádzalo na ceste povolania.

·        Bože, bdej nad tými, ktorí spravujú štáty a národy, aby sa vo svojej službe nechali viesť Duchom múdrosti.

·        Bože, chráň birmovancov od neúprimného prijatia sviatosti birmovania.

·        Bože, voveď zosnulých (M.) do spoločenstva s tebou, aby sa mohli tešiť z pohľadu na tvoju tvár.

Svätý Otče, ty nás zhromažďuješ v spoločenstve Cirkvi; prijmi prosby svojho ľudu a urob nás svedkami tvojej prítomnosti vo svete. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, Bože, prijmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia, * a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav úprimnej vďačnosti, – posväcuj svoj vykúpený ľud. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Keď príde Zástanca, ktorého vám pošlem, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on bude svedčiť o mne a aj vy budete svedčiť. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, milosrdný Bože, * najsvätejšou sviatosťou, ktorú prijímame, zveľaďuj v nás svoju milosť – a jej očisťujúcou silou pripravuj nás na ďalšie prijatie tohto veľkého daru. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK po Siedmej veľkonočnej nedeli

Predstupujme s dôverou pred trón milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť – pomoc v pravom čase. Aleluja.

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, – aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, a konali, ako nám prikazuješ. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov   22,30;23,6-11

Keďže veliteľ pevnosti Antonia chcel presne vedieť, z čoho Židia obviňujú Pavla, na druhý deň mu sňal putá, rozkázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich.

Ale Pavol vedel, že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade: „Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia.“

Ako to povedal, nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. Lebo saduceji tvrdia, že niet zmŕtvychvstania ani anjela ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali:

„Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!“

Keď hádka silnela, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dolu vojakov, aby im ho vyrvali a odviedli do pevnosti.

V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: „Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.   Alebo: Aleluja.

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. * Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, * v tvojich rukách je môj osud. – O.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; * v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

Pána mám vždy pred očami; * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. – O.

Preto sa raduje moje srdce + a moja duša plesá * aj moje telo odpočíva v nádeji.

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí * a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. – O.

Ukážeš mi cestu života. + U teba je plnosť radosti, * po tvojej pravici večná slasť. – O.

 

O. – Aleluja.Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    17,20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril:

„Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poznal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, prosme milosrdného Boha, aby každý človek v Duchu Svätom poznal Ježiša Krista, nášho Pána.

(Volajme: Nech sme jedno srdce a jedna duša na tvoju slávu, Pane.)

·        Modlime sa za svätú Cirkev: aby bola znakom jednoty a putom lásky.

·        Modlime sa za biskupov, kňazov a diakonov: aby naplnení Božou mocou oddane slúžili tým, ku ktorým boli poslaní.

·        Modlime sa za manželov: aby spoločne žili podľa príkladu lásky, akou obdaroval Kristus svoju nevestu Cirkev.

·        Modlime sa aj za nás samých: aby náš život viery bol príkladom pre našich blízkych.

·        Modlime sa za zosnulých (M.): aby sa im otvorila brána nebeského kráľovstva.

Bože, náš Otec, ty obnovuješ svet milosťou svojho Ducha; daj, nech dokážeme vyznávať svoju vieru a nasledovať ťa tam, kam nás vedieš. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * láskavo posväť tieto obetné dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, – a urob aj z nás večný dar pre teba. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ja vám vravím pravdu, hovorí Pán; bude pre vás osožné, ak odídem; lebo ak neodídem, nepríde k vám Zástanca. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, nech nás osvieti tvoje slovo, ktoré sme počuli, * a nech nás vnútorne obnoví sviatosť, ktorú sme prijali, – aby sme si otvorili srdcia pre dary Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK po Siedmej veľkonočnej nedeli

Kristus nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. Urobil z nás Kráľovstvo kňazov pre svojho Boha a Otca. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Nekonečný Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života; * prosíme ťa, – daj, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a oddane ti slúžiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    25,13-21

Do Cézarey prišli kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi:

„Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov.

Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili, ale nevzniesli nijaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije.

Ja v rozpakoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia Jeho Veličenstva. Tak som ho rozkázal strážiť, kým ho nepošlem k cisárovi.“

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán kraľuje nad všetkými, trón má v nebesiach. Alebo: Aleluja.

 

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému.

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – O.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. – O.

Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými.
Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,
* udatní hrdinovia, čo plníte jeho príkazy. – O.

 

O. – Aleluja.Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    21,15-19

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal:

„Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu:

„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“

To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, veríme, že Duch Svätý nám dáva nové srdce a vytvára z nás jednu Cirkev. V tejto viere spoločne prosme.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Aby pastierska služba nášho pápeža M. bola istotou viery pre všetkých veriacich, prosme Pána.

·        Aby predstavitelia nášho štátu pamätali na to, že všetka moc pochádza od Boha a starali sa o dobro všetkých ľudí, prosme Pána.

·        Aby matky prijali každé počaté dieťa s vierou a láskou, prosme Pána.

·        Aby kresťania verili v moc Boha, pre ktorého nič nie je nemožné, prosme Pána.

·        Aby všetky kresťanské vyznania túžili po jednote, prosme Pána.

·        Aby naši zosnulí (M.) boli prijatí do domu nebeského Otca, prosme Pána.

Bože, ty si zveril apoštolovi Petrovi starosť o Cirkev; prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj nám silu, aby sme ju verne milovali a pričinili sa o jej plnú slobodu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, zhliadni na obetné dary svojho ľudu * a očisti naše srdcia príchodom Ducha Svätého, – aby sa ti páčila naša obeta. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Keď príde on, Duch pravdy, bude vás viesť k plnej pravde. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Bože, sviatosť Eucharistie nás očisťuje od previnení a je nám duchovným pokrmom; * daj, prosíme, – aby nás stále posilňovala a priviedla do večného Života. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA po Siedmej veľkonočnej nedeli - Ranná omša

 

Učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * nech veľkonočné tajomstvo, ktoré sme päťdesiat dní slávili, – prenikne naše zmýšľanie a prejavuje sa v našom každodennom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    28,16-20.30-31

Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom, čo ho strážil.

O tri dni zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: „Bratia, ja som nič neurobil ani proti ľudu ani proti otcovským zvykom, a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov. Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť.

Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára; ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou.“

Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár.  Alebo:  Aleluja.

 

Pán prebýva vo svojom svätom chráme. * Pán tróni na nebesiach.

Jeho oči hľadia na úbožiaka. * jeho zrak skúma každého človeka. – O.

Pán skúma spravodlivého i hriešnika * a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; * statoční uvidia jeho tvár. – O.

 

O. – Aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    21,20-25

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“

Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?

Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“

A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, podľa vzoru spoločenstva apoštolov, zhro­maždeného vo večeradle s Máriou, žijeme v očakávaní daru Ducha Svätého pre Cirkev a pre celý svet. Prednesme Bohu jed­nomyseľne svoje prosby.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Aby kresťania, posilnení darmi Ducha Svätého, boli jedno podľa vzoru trojjediného Boha, prosme Pána.

·        Aby sa birmovanci dobre pripravili na prijatie darov Ducha Svätého, prosme Pána.

·        Aby Pán dal robotníkom prácu, hladujúcim chlieb a utrápeným útechu, prosme Pána.

·        Aby rodičia vedeli pomôcť svojim deťom pri hľadaní ich životného povolania, prosme Pána.

·        Aby deti z detských domovov našli starostlivých opatrovateľov, prosme Pána.

·        Aby naše (farské) spoločenstvo bolo poslušné vnuknutiam Ducha Svätého, prosme Pána.

·        Aby zosnulí (M.) dosiahli Božie milosrdenstvo a mohli vidieť Boha z tváre do tváre, prosme Pána.

Bože, ty si apoštolom, zhromaždeným s Pannou Máriou, udelil Ducha Svätého; prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa zasvätili službe evanjelia a všetkým ohlasovali veľké činy tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech príde Duch Svätý * a pripraví našu myseľ na eucharistickú obetu, – lebo v ňom máme odpustenie všetkých hriechov. Skrze Krista, nášho Pána.

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pán Ježiš hovorí: Duch Svätý ma oslávi, lebo vezme z môjho a zvestuje vám to. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, ty si viedol svoj ľud od starozákonných obradov k novozákonným sviatostiam; * vrúcne ťa prosíme, – pomáhal nám odložiť starý spôsob života a obnoviť si srdce láskou Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

OMŠA NA VIGÍLIU

CEZ DEŇ

OMŠA NA VIGÍLIU

 

V našich srdciach sa rozlieva Božia láska skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, v posvätnom okruhu päťdesiatich dní sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľkonočné tajomstvo; prosíme ťa, mocou Ducha Svätého zjednoť všetky národy, aby ľudia rozličných jazykov spoločne vyznávali tvoje meno. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,...

 

Čítanie z Knihy Genezis   11,1-9

Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč.

Keď sa ľudia pohli z východu, našli rovinu v krajine Sennaar a usadili sa na nej.

Povedali si: „Poďte, narobíme tehál a vypálime ich v ohni." Tehlu používali namiesto kameňa a namiesto malty asfalt.

Potom povedali: „Poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi."

Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia, a povedal: „Hľa, sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazykom. Toto je začiatok ich činov a už im nebude ťažko urobiť, čo si zaumienili. Poďte, zostúpime a pomätieme tam ich reč, aby nik nerozumel reči druhého."

A tak ich Pán odtiaľ rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto sa ono volá Bábel. Lebo tam bola pomätená reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.

Počuli sme Božie slovo.

 

Alebo:

Čítanie z Knihy proroka Joela    3,1-5

Toto hovorí Pán:

„Vylejem svojho ducha na každé telo; a vaši synovia i vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú snívať sny a vaši mladíci budú mať videnia. Aj na svojich služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. A urobím znamenia na nebi i na zemi: krv, oheň a stĺpy dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, prv, ako príde Pánov deň. veľký a hrozný.

Ale každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený,

lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude spása, ako hovorí Pán, a vo zvyškoch, ktoré Pán povolá."

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Dobroreč, duša moja, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. — O.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil.

Zem je plná tvojho stvorenstva. Dobroreč, duša moja, Pánovi. — O.

Všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.

Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. — O.

Odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, a obnovuješ tvárnosť zeme. — O.

 

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom    8, 22-27

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávanie adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nieje nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. — Aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    7,37-39

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."

To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

 

MODLITBY VERIACICH

Bratia a sestry, s dôverou prosme o dary prisľúbeného Du­cha Posvätiteľa a spoločne volajme:

Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

·        Duch múdrosti, obdaruj svoju Cirkev schopnosťou rozpoznávať znamenia čias; nech je pre súčasného človeka oporou na ceste vedúcej k výšinám svätosti a dokonalosti v Bohu.

·        Duch rozumu, napĺňaj hojnosťou svojich darov nášho pápeža M.; nech je jeho služba požehnaním pre každého človeka, ktorý sa vo svojom živote stretne s posolstvom Petra našich čias.

·        Duch rady, zostúp do sŕdc našich bratov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva; nech veriaci, ku ktorým raz budú poslaní, v ich pastierskej službe vidia dielo Božej moci.

·        Duch sily, neopúšťaj pochybujúcich a stratených; nech v spoločenstve veriacich pocítia tvoju lásku a milosrdenstvo.

·        Duch poznania, udeľ svoje bohatstvo všetkým ľuďom kultúry a umenia; nech talenty, ktoré si im zveril, rozvíjajú pre službu človekovi a napomáhajú rast Božieho kráľovstva v srdciach ľudí.

·        Duch nábožnosti, voveď našich zosnulých do kráľovstva večného šťastia; nech je svedectvo ich života predpokladom videnia tváre milosrdného Otca.

·        Duch bázne pred Bohom, zošli na nás tu zhromaždených dar lásky, radosti a pokoja; nech ony vyliečia naše srdcia zranené egoizmom a nepokojom.

Spravodlivý Otče, ďakujeme ti za lásku, ktorú v našich srdciach rozlieva Duch Svätý; prosíme ťa, vypočuj naše prosby a upevňuj naše spoločenstvo s tebou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Bože, posväť tieto obetné dary svojím Duchom a skrze ne udeľ Cirkvi pravú lásku, aby celému svetu horlivo ohlasovala spásu, ku ktorej povolávaš všetky národy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správe, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo na zavŕšenie veľkonočného tajomstva našej spásy zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si v Kristovi, svojom Synovi, prijal za svoje deti; ten Duch Svätý na počiatku Cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Bože, nech nám prijaté sviatostné dary pomáhajú, aby sme ustavične planuli tým Duchom Svätým, ktorým si zázračne naplnil svojich apoštolov. Skrze Krista, nášho Pána.

 

CEZ DEŇ

Duch Boží napĺňa celý svet; on všetko udržiava a pozná každú reč. Aleluja.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajinách a národoch; naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,...

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov    2,1-11

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z náš počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 

Dobroreč, duša moja, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Zem je plná tvojho stvorenstva. – O.

Odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. – O.

Pánova chvála nech trvá naveky; zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči; a ja sa budem tešiť v Pánovi. – O.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom   12,3b-7.12-13

Bratia, nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,” iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný účinok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Počuli sme Božie slovo.

 

SEKVENCIA

Duchu Svätý, príď z neba – a vyšli nám zo seba – žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných, – Darca darov sľúbených, – svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší, – ó, hosť duše najsladší, – ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie, – v sparne si ovlaženie, – v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce, – naplň myseľ aj srdce – ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti – človek žije v hriešnosti, – nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené, – zavlaž, čo je znavené, – uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté, – zohrej, čo je skrehnuté, – naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim, – s dôverou ťa prosiacim, – svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, – daj smrť dobrú, blaženú, – daj nám radosť trvalú.

 

O. – Aleluja.Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   20,19-23

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!” Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

MODLITBY VERIACICH

V ROKU A

V ROKU B

V ROKU C

 

V ROKU A

Bratia a sestry, Pánov Duch, ktorého sme očakávali a vzýva­li, zostupuje dnes na Cirkev, aby aj v našich časoch urobil veľké divy Turíc. Prosme Pána, aby uštedril Cirkvi i celému svetu dary svojho Ducha.

(Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.)

·        Bože, daruj Cirkvi misionárskeho ducha, ktorý posilňoval prvých kresťanov niesť evanjelium až do končín zeme.

·        Bože, zjednoť svojím Duchom všetkých pokrstených a daj, aby všetci veriaci boli jedno srdce a jedna duša.

·        Svetlom svojho Ducha osvieť všetkých ľudí, aby sa nenávisť zmenila na lásku, bolesť na radosť a vojny na vytúžený mier.

·        Svojím Duchom posilňuj všetkých, ktorí milujú pravdu, trpia pre spravodlivosť a bojujú za slobodu a pokoj.

·        Zošli na nás svojho Ducha, aby sme svojím kresťanským životom všade vydávali svedectvo o Kristovi.

Bože, ty si zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov a na udržanie a vzrast tvojho života v nás; naplň naše srdcia darmi svojho Ducha a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

 

V ROKU B

Bratia a sestry, dobrorečme Otcovi, ktorý vylial na všetky národy milosť Ducha Svätého, a pokorne ho prosme.

·        Otče, daj, aby Cirkev v sile Ducha Svätého vždy verne hlásala Božie kráľovstvo celému svetu.

·        Otče, udeľ svoje požehnanie a vytrvalosť v povolaní bohoslovcom a diakonom, ktorí sa pripravujú na kňazstvo.

·        Otče, daj, aby všetci veriaci boli otvorení pre pravdu a dary, ktoré udeľuje Duch Svätý.

·        Otče, zošli svojho Ducha, svetlo sŕdc, aby upevnil kolísavých vo viere.

·        Otče, splň nádej zosnulých (M.), aby pri druhom Kristovom príchode dosiahli slávu vzkriesenia.

Nekonečný Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života; vypočuj naše prosby a daj, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a oddane ti slúžiť. Skrze Krista, nášho Pána.

 

V ROKU C

Bratia a sestry, dnes, keď sa završuje päťdesiatdňové Veľ­konočné obdobie, nechajme sa viesť Božím Duchom a s dôve­rou prosme Pána.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za pápeža M. a zbor biskupov: odmeň ich vernosť apoštolskému učeniu.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za všetkých pokrstených: daruj im pevnú vieru, nádej a lásku.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za všetkých pobirmovaných: pomáhaj im svedčiť o zmŕtvychvstalom Kristovi.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za všetkých hľadajúcich: dávaj im odvahu nachádzať pravdu.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za celý svet: obnovuj a napĺňaj ho Duchom Svätým.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za našu farskú rodinu: posilňuj nás vo vernosti evanjeliu.

·        Bože, večná láska, prosíme ťa za našich zosnulých (M.): daruj im radosť vo svojom kráľovstve.

Bože, prameň všetkého dobra, prenikni milosťou Ducha Svätého každé ľudské srdce a obnov celú zem, aby všetko tvorstvo chválilo teba, nášho Stvoriteľa. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Prosíme ťa, nebeský Otče, daj, aby nám Duch Svätý pomáhal stále lepšie chápať tajomstvo tejto obety a priviedol nás k plnému poznaniu pravdy podľa prisľúbenia Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správe, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo na zavŕšenie veľkonočného tajomstva našej spásy zoslal si dnes Ducha Svätého na tých, ktorých si v Kristovi, svojom Synovi, prijal za svoje deti; ten Duch Svätý na počiatku Cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery.

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi  svätých  neprestajne  spievajú  na  tvoju  slávu:

 

KANON

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali ohlasovať veľké Božie skutky. Aleluja.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, ty štedro dávaš svojej Cirkvi nebeské dary; ochraňuj v nás svoju milosť, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach a sviatostný pokrm zveľaďoval v nás dielo večnej spásy. Skrze Krista, nášho Pána.