1. januára SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Zdravas, svätá Matka. Ty si porodila Kráľa, ktorý večne riadi nebo i zem.

 

MODLITBA DŇA

Večný Otče, narodením tvojho Syna z Panny Márie poskytol si ľuďom večnú spásu; prosíme ťa, daj, aby sme vždy pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života, Ježiša Krista...

 

Čítanie z Knihy Numeri   6,22-27

Pán hovoril Mojžišovi takto:

„Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im:

Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!

Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;* a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. - O.

Nech sa tešia a jasajú národy, + že spravodlivo súdiš ľudí * a spravuješ národy na zemi. - O.

Bože, nech ťa velebia národy,* nech ťa velebia všetky národy.

Nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme. - O.

 

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom   4,4-7

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!”

A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Aleluja. - Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    2,16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Ježiš, Syn Panny Márie, je náš pokoj. Preto ho dnes s dôverou prosme za Boží ľud a za pokoj vo svete. (Volajme: Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami.)

·        Ježišu, Syn Márie Panny, žehnaj nášho Svätého Otca M., nášho biskupa M. a všetkých biskupov a kňazov, aby v neporušenej viere viedli tvoj ľud po ceste spásy.

·        Ježišu, Boh pokoja, daj, nech sa vo svete upevňuje pokoj, založený na spravodlivosti, slobode a láske.

·        Ježišu, Spasiteľ sveta, priveď na cestu spásy všetkých, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom.

·        Ježišu, náš život, žehnaj a ochraňuj všetkých členov nášho spoločenstva, aby sme celý rok žili v tvojej milosti.

Pane Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby; daj, aby sme pod ochranou Panny Márie, Matky Cirkvi, premáhali pokušenia, vzmáhali sa v čnostiach a všade šírili tvoju lásku a pokoj. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Všemohúci Bože, ty láskavo začínaš a dovršuješ každé dobré dielo; na tento radostný sviatok Božej Matky oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, aby sa v nás zavŕšila v plnej miere. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, a teba pre materstvo preblahoslavenej Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať.

Veď ona počala tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatônená, a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista, nášho Pána.

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky.

 

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Bože, nadšene vyznávame, že blahoslavená Panna Mária je Rodičkou tvojho Syna a Matkou Cirkvi, a prosíme, aby nám nebeský pokrm, ktorý sme s radosťou prijali, slúžil pre večný život. Skrze Krista, nášho Pána.