26. decembra SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

 

Svätému Štefanovi sa otvorili brány neba. Ako prvý z veľkého počtu mučeníkov dosiahol veniec slávy.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, pri oslave víťaznej smrti svätého Štefana, prvého mučeníka tvojej Cirkvi, ktorý sa modlil za svojich mučiteľov, vrúcne ťa prosíme, daj nám silu, aby sme podľa jeho príkladu milovali aj svojich nepriateľov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ...

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov    8-10;7,54-60

Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoru.

Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.

Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“

Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.

Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane, Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“

A len čo to povedal, zomrel.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Do tvojich rúk, Pane. porúčam svojho ducha.

Buď mi skalou útočišťa, * opevneným hradom mojej spásy.

Veď ty si moja sila a moje útočište, * pre svoje meno budeš ma viest a opatrovať. - O.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; * ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, * lebo si zhliadol na moju poníženosť. - O.

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov * a prenasledovateľov.

Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom * a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. - O.

 

O. - Aleluja. - Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   10,17-22

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, v tomto vianočnom období oslavujeme pr­vého mučeníka svätého Štefana, ktorý dosvedčil aj svojou vô­ľou, aj svojou krvou vernosť Kristovi. Prosme Boha Otca, aby sme vždy zostali verní Ježišovi Kristovi.

(Volajme: Bože, udeľ nám svoju pomoc.)

·        Bože, základ Cirkvi, obdaruj všetkých kresťanov svojou pomocou, aby boli vo svete vernými svedkami tvojej pravdy.

·        Bože, žriedlo pokoja, ktorý svet nemôže dať, daruj znepriateleným národom vôľu zmieriť sa.

·        Bože, sila trpiacich, buď s tými, ktorí trpia a znášajú protivenstvá pre Ježišovo meno.

·        Bože, prameň lásky, posilňuj všetkých diakonov, aby s nadšením a ochotou vykonávali svoju službu v Cirkvi.

·        Bože, darca zmierenia, zošli na naše (farské) spoločenstvo svojho Ducha, aby si pri jasliach nášho Spasiteľa podali ruky všetci hnevníci.

·        Bože, večná odmena vyznávačov, pomáhaj zomierajúcim, aby - ako diakon Štefan -mohli s dôverou odovzdať ducha do tvojich rúk.

Všemohúci Bože, na príhovor svätého Štefana vyslyš naše modlitby a posilňuj nás, aby sme dobrom premáhali zlo a odpúšťali svojim vinníkom. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože a Otče náš, pri oslave prvého mučeníka svätého Štefana, láskavo prijmi tieto dary, s ktorými sa ti ochotne aj my oddávame. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Keď kameňovali Štefana, on sa modlil a volal: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!

 

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Otče, ďakujeme ti za toľké prejavy tvojho milosrdenstva, lebo narodením Ježiša Krista dávaš nám spásu a oslavou prvého mučeníka Štefana nás povzbudzuješ, aby sme sa vždy odvážne hlásili k tvojmu Synovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.