27. decembra Sv. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Oslavujme svätého apoštola Jána, ktorý pri Poslednej večeri sklonil hlavu na Pánovu hruď. Jemu Pán zjavil nebeské tajomstvá a on po celom svete ohlasoval slová života.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, prostredníctvom svätého Jána apoštola zjavil si nám tajomstvo tvojho večného Slova;  pomáhaj nám, aby sme s osvietenou mysľou a s milujúcim srdcom pochopili učenie, ktoré nám tak vzletne hlásal. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh...

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   1,1-4

Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. - Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami.

Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy.

Vôkol neho oblaky a mrákavy, * spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. - O.

Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, * pred Pánom celej zeme.

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia * a jeho slávu vidia všetky národy. - O.

Vychádza svet]o spravodlivému * a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * a oslavujte jeho sväté meno. - O.

 

O. - Aleluja. - Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   20,2-8

Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im:

„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Pána Ježiša sprevádzal učeník, ktorý nám v evanjeliu hovorí o Slove života. Toto Slovo, ktoré sa stalo te­lom, žiada aj od nás, ako od svojich učeníkov, čistotu srdca a pravdivosť života. Preto ho s dôverou prosme.

(Volajme: Pane, daj nám čisté srdcia.)

·        Pane, ty si apoštolovi Jánovi preukázal zvláštne milosti; na jeho príhovor nám pomôž, aby sme ti boli oddaní celým srdcom.

·        Pane, tvoj učeník neustále hovorí o láske; otvor nám srdcia pre tvoju lásku a naplň ňou celý svet.

·        Pane, aj nás si povolal za svedkov svojho evanjelia; pomôž nám, aby sme ťa dokázali ohlasovať podľa vzoru svätého Jána.

·        Pane, daj, aby sa posolstvo tvojej lásky dostalo všade tam, kde je krivda, nenávisť, nepokoj a všetky ostatné zlá tohto sveta.

·        Pane, naplň nás tu zhromaždených svojím pokojom, aby sme svedčili o tebe v našich rodinách, školách i na pracoviskách.

Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné; ďakujeme ti, že si aj napriek našim slabostiam a hriechom vždy obnovoval svoju lásku v našich srdciach. Prosíme ťa, neopúšťaj nás, ale na príhovor svätého apoštola Jána naplň celý svet svojou láskou a porozumením. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

Nad obetnými darmi  

Všemohúci   Bože, posväť naše obetné dary a daj, aby sme účasťou na posvätnej hostine stále viac poznávali tajomstvá večného Slova, ktoré si pri Poslednej večeri zjavil svojmu apoštolovi Jánovi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

 SPEV NA PRIJÍMANIE

Slovo sa telom  stalo a  prebývalo  medzi nami.  A z jeho plnosti sme prijali všetci.

 

PO PRIJÍMANÍ

Všemohúci Bože, svätý apoštol Ján ohlasoval, že tvoje Slovo sa stalo telom pre našu spásu; daj, aby skrze posvätné tajomstvo, ktoré sme slávili, stále, prebýval v nás tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.