28. decembra SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Nevinné deti, zabité pre Krista, v nebi nasledujú nepoškvrneného Baránka a ustavične volajú: Sláva tebe, Pane.

 

MODLITBA DŇA

Nebeský Otče, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; udeľ nám milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvedčovali aj svojím životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista...

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    1,5-2,2

Milovaní, toto je zvesť, ktorú sme počuli od Ježiša Krista a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba, a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov.

Keby sa nás Pán nebol ujal, * keď ľudia povstali proti nám,

vari by nás živých boli prehltli, * keď proti nám blčala ich zúrivosť. - O.

Vari by nás bola voda zaliala * a riava sa prevalila cez nás.

Vari by sa bolí prevalili cez nás * rozbúrené vody. - O.

Slučka sa roztrhla * a my sme na slobode.

Naša pomoc v mene Pánovom, * ktorý stvoril nebo i zem. - O.

 

O. - Aleluja. - Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, chváli vznešený zástup mučeníkov.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   2, 13-18

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal:

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmámil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka:

„Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov.

Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:

„V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, pri príchode Ježiša Krista na svet zažili Bet­lehem a okolie hrôzu, lebo boli povraždené nevinné deti. Ľud­ská ukrutnosť aj v tejto dobe vraždí nevinné deti, často ešte pod srdcom matiek. Prosme Pána za ich spásu a za spásu všet­kých, ktorí vo svete nevinne trpia.

(Volajme: Odmeň, Pane, všetkých nevinne trpiacich.)

·        Pane, celé dejiny ľudstva sú poznačené prelievaním krvi; prosíme ťa, prijmi k sebe všetkých nevinne trpiacich a buď milostivý k všetkým vrahom, ktorí konajú pokánie.

·        Obmäkči srdcia všetkých ľudí, ktorí aj dnes spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom a daj im ducha pokánia.

·        Pane, na príhovor svätých neviniatok poteš všetkých, ktorí trpia a odmeň aj tých, ktorí sa starajú o trpiacich.

·        Pane, uzdrav naše srdcia, a daj nám dostatok lásky, aby sme si navzájom nespôsobovali utrpenie.

·        Prebuď svedomie matiek, ktoré chcú zničiť plod svojho života, aby nezabíjali svoje nevinné dieťa.

·        Poteš rodičov, ktorí oplakávajú svoje zosnulé pokrstené dieťa, že je už medzi anjelmi a že oroduje za nich v nebi.

Bože Otče, ty si toľkokrát v dejinách dopustil utrpenie na svoj ľud. Nebolo to z tvojho rozmaru, ale z najväčšej lásky, aby si nás uzdravil z našich hriechov. Vyslyš naše prosby, pomôž nám znášať každé utrpenie a chrániť sa toho, aby sme krivdili iným. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, prijmi obetné dary, ktoré ti prinášame s čistým a úprimným srdcom a očisť nás obetou svojho Syna, pre ktorú dávaš milosť spásy aj ľuďom, čo ťa nepoznajú. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Betlehemské deti boli vykúpené spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi, preto nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.

 

PO PRIJÍMANÍ

Bože a Otče náš, pre zásluhy narodenia tvojho Syna dal si betlehemským deťom korunu mučeníctva, hoci ešte neboli schopné vyznať vieru v neho; nech nám Kristus, pre ktorého vyliali nevinnú krv, udelí v tejto sviatosti plnosť spásy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.