29. DECEMBRA

 

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal večný život..

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a neviditeľný Bože, príchodom Ježiša Krista, pravého svetla, rozptýlil si temnoty sveta; * dobrotivo pozri na nás - a daj, aby sme dôstojne oslavovali narodenie tvojho Syna. Lebo on je Boh...

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   2,3-11

Deti moje, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho”, a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.

Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo.

Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Spievajte Pánovi, pieseň novú; +  spievaj Pánovi, celá zem! * Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.  - O.

Zvestujte jeho spásu deň čo deň. + Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom.  - O.

Pán stvoril nebesia. + Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, * moc a veleba v jeho svätyni.  - O.

 

O. - Aleluja. - Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša   2,22-35

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,” a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž, menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.”

Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, -  a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -  aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Boh nám poslal svojho Syna v malom die­ťati. Tým ukázal, že chce, aby jeho Syn žil na tejto zemi ako človek a naučil nás žiť bez hriechu. Zvelebujme Boha, ďakujme mu a volajme:

Otče, vyslyš nás.

·        Otče, Cirkev, ktorej si zveril svoje slovo, ohlasuje dielo spásy; daj, aby ho neprestajne zvestovala po celom svete.

·        Otče, vo svete sa veľa hovorí o pokoji, a pritom sa vedú vojny; daj, aby si zodpovední vo svete uvedomovali, že ak chcú udržať mier, musia sami žiť v tvojom svetle.

·        Otče, Panna Mária sa od Simeona dozvedela, že jej dušu prenikne meč bolesti; daj, aby tí, ktorí znášajú utrpenie, odovzdali svoje ťažkosti jej materinskému príhovoru.

·        Otče, apoštol Ján vo svojom liste naznačil, že kto zachováva slovo tvojho Syna, v tom je Božia láska dokonalá; pomôž nám vytrvalo poznávať evanjelium.

·        Otče, Simeon z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu, keď priniesli Mesiáša; daj, aby sme si uvedomovali, že Kristus je prítomný aj v našom chráme.

Otče, ďakujeme ti za tvojho Syna, ktorého si poslal na tento svet, aby nás učil hľadať tvoju vôľu; daj, aby sme kráčali za ním. Lebo on je náš Spasiteľ a žije a kraľuje na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Otče, prijmi tieto dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena: * my ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, - a ty nám dávaš seba samého vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Z milosrdnej lásky nášho Boha navštívil nás Vychádzajúci z výsosti.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * daj, aby nám nebeský pokrm, ktorý sme prijali, - bol stálou posilou na ceste k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.