31. DECEMBRA

 

Chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn. Na jeho pleciach spočíva vláda.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Otče, narodenie tvojho Syna utvorilo nový a dokonalý vzťah ľudí k tebe; * prosíme ťa, daj, aby sme aj my patrili medzi jeho verných, - lebo on je Spasiteľ celého ľudstva. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   2,18-21

  Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.

  Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.

   Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká lož nie je z pravdy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem!

Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň.  - O.

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; + nech more zahučí a čo ho napĺňa, * nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.  - O.

I zajasajú všetky stromy lesa + pred tvárou Pána, že prichádza, * že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svojej pravdy.  - O.

 

O. - Aleluja. - Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1,1-18

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.”

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

ranná omša

NA KONCI STARÉHO ROKA (v omši na poďakovanie na konci občianskeho roka)

ranná omša

Bratia a sestry, prežívame dni Narodenia Pána a zároveň ko­niec občianskeho roka. Ďakujme Bohu za všetky dobrodenia a milosti, ktoré sme dostali v tomto roku a v týchto dňoch via­nočných sviatkov.

(Volajme: Nebeský Otče, vyslyš naše prosby.)

·        Otče, daj, aby sme pod vedením pápeža a biskupov odhodlane kráčali cestou svätosti.

·        Otče, daj, nech sa národom sveta, ktoré nepoznajú Krista, čím skôr ohlasuje radostná zvesť evanjelia.

·        Otče, daj, nech Kristovo svetlo, ktoré prišlo na svet, zažiari v srdciach všetkých ľudí.

·        Otče, daj, nech sú všetky deti, ktoré v týchto dňoch prichádzajú na svet, zahŕňané vrúcnou rodičovskou láskou.

·        Otče, daj, nech sa Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, udomácni v srdci každého z nás.

·        Otče, daj, nech všetci, ktorí majú záľubu v hriechu, spoznajú, že pravé šťastie a pokoj nájdu iba v tebe.

·        Otče, daj, aby naši bratia a sestry, ktorí v tomto roku skončili svoju pozemskú púť, dosiahli večnú radosť v nebi.

Bože, Pán času a večnosti, vypočuj naše prosby a daj nám silu vyznávať evanjelium tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

NA KONCI STARÉHO ROKA (v omši na poďakovanie na konci občianskeho roka)

Bratia a sestry, tento rok sa chýli ku koncu. Ďakujme Bohu, nesmrteľnému Pánovi vekov, za jeho dobrodenia a prosme ho, aby každá chvíľa nášho života patrila jemu.

·        Nebeský Otče, žehnaj a chráň svoj ľud, ktorý putuje do tvojho večného kráľovstva.

·        Otče, osvecuj ľudí pracujúcich v politike a ekonomike, aby nepotláčali posolstvo evanjelia, ale aby napomáhali šírenie pokoja a radosti vo svete.

·        Bože, pomáhaj prekonávať vo svete rozdiely medzi ľuďmi, aby viac neboli rozdelenia, ktoré vyvolávajú rôzne nespravodlivosti a vojny.

·        Otče, udeľ svoje požehnanie všetkým, ktorí v tomto roku prijali (v našej farnosti) sviatosti krstu, birmovania, Eucharistie a manželstva.

·        Dobrotivý Otče, prijmi naše vďaky za všetky milosti, ktoré si nám udelil v tomto roku.

·        Všemohúci Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám previnenia spáchané v uplynulom roku.

·        Večný Bože, prijmi do nebeského kráľovstva všetkých, ktorí v tomto roku zomreli v tvojej milosti.

Bože, ďakujeme ti za dary, ktoré sme dostali v tomto roku; prijmi naše prosby a pomáhaj nám, aby sme už nestratili ani jediný deň, ale aby sme ti stále vernejšie slúžili a vinuli sa k tebe s čoraz väčšou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a darca pokoja, * daj, aby sme ťa dôstojne uctili našimi darmi - a účasťou na eucharistickom tajomstve upevnili medzi sebou zväzky bratskej jednoty. Skrze Krista, nášho Pána.

SPEV NA PRIJÍMANIE

Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, ty mnohorakým spôsobom vedieš a Posilňuješ svoj ľud; (aj v uplynulom roku si nás sprevádzal na životnej ceste;) * Otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcnosti - a daj, aby nás radosť z pozemských dobier pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty večné. Skrze Krista, nášho Pána.