DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

 

Keď sa všetko pohrúžilo do hlbokého mlčania a noc došla do polovice svojej cesty, tvoje všemohúce slovo, Pane, zostúpilo z neba, z kráľovského trónu.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, ty svetlo veriaceho ľudu, milostivo naplň celý svet svojou slávou a vo svetle svojej pravdy daj sa poznať všetkým národom. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ...

 

Čítanie z Knihy Sirachovho syna   24,1-2.12-16

Múdrosť sa chváli sama aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi.

Vtedy mi Stvoriteľ vesmíru rozkázal, ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku a povedal mi: „V Jakubovi prebývaj, v Izraeli maj svoje dedičstvo a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene.”

Od počiatku, pred vekmi som stvorená a budem trvať naveky. Pred ním som vo Svätom stánku konala službu a  na Sione som sa usadila. V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie, nad Jeruzalemom dal mi právomoc. V slávnom národe som zapustila korene, v podiele môjho Boha - v jeho dedičstve.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.   Alebo: Aleluja.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, * oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán * a požehnal tvojich synov v tebe. - O.

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, * sýti ťa najlepšou pšenicou.

Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo. - O.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, * svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Neurobil tak iným národom, * nezjavil im svoje zámery. - O.

 

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom   1,3-6.15-18

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Aleluja. - Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1,1-5.9-14

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

V ROKU A

V ROKU B

V ROKU C

 

V ROKU A

Bratia a sestry, skrze Ježiša Krista máme otvorený prístup k Otcovi. Preto sa k nemu modlime a volajme: Zmiluj sa, Pane, a vyslyš nás.

·        Modlime sa za pastierov Cirkvi, aby verne strážili poklad Božieho zjavenia, ktorý bol zverený do ich starostlivosti.

·        Modlime sa za všetkých, ktorí spravujú národy, aby podporovali slobodné vyznávanie viery.

·        Modlime sa za chorých a duševne trpiacich, aby im Boh dal silu a pokoj srdca.

·        Modlime sa za kresťanské rodiny v našej krajine, aby boli opravdivou školou evanjelia.

·        Modlime sa za nás tu zhromaždených: aby sme radi čítali Sväté písmo a rozjímali o jeho pravdách.

Bože, ty si poslal na svet svojho Syna, Slovo a odvekú Múdrosť, aby nás spasil svojím narodením, životom, smrťou i oslávením. Vypočuj prosby, ktoré ti v jeho mene prednášame, lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

V ROKU B

Bratia a sestry, posilnení Pánovým slovom, keď pociťujeme jeho otcovskú lásku, prednesme mu pokorne svoje prosby.

(Volajme: Otče, vyslyš prosby svojich detí.)

·        Modlime sa za svätú Cirkev, aby žila v múdrosti evanjelia a neustále kráčala v Pánovom svetle.

·        Modlime sa za novopokrstených, aby vytrvali vo viere a stále sa otvárali pôsobeniu Ducha Svätého.

·        Modlime sa za mladých, ktorí hľadajú zmysel svojho života, aby vytrvali v spoločenstve s Bohom i Cirkvou.

·        Modlime sa za chorých a trpiacich, aby narodenie Krista bolo pre nich posilou vo chvíľach slabostí a pochybností.

·        Modlime sa za naše (farské) spoločenstvo, aby láska božského dieťaťa pretvárala naše srdcia.

Buď zvelebený Bože, Otec všetkých ľudí, za to, že v Ježišovi Kristovi spoznávame tvoju tvár; vypočuj naše prosby a obdaruj nás svojimi milosťami. Skrze Krista, nášho Pána.

 

V ROKU C

Bratia a sestry, v Ježišovi Kristovi Boh Otec povolal všet­kých ľudí k spáse. Modlime sa, aby všetci ľudia poznali pravú múdrosť.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

·        Za Kristovu Cirkev, aby žila podľa Božích prikázaní, a tak bola vzorom tomuto svetu, prosme Pána.

·        Za tých, ktorí žijú v temnotách hriechu, aby v narodenom Mesiášovi našli zmysel svojho života, prosme Pána.

·        Za tých, ktorí sú prenasledovaní pre lásku ku Kristovi, aby vytrvali vo viere a nádeji, prosme Pána.

·        Za všetkých ľudí, aby boli svätí a nepoškvrnení pred tvárou Boha, prosme Pána.

·        Za nás samých, aby sme z rúk Krista prijímali plameň viery a horlivo ho odovzdávali svojim bratom a sestrám, prosme Pána.

Bože, Otče, vypočuj naše prosby a priveď všetkých ľudí k účasti na svetle tvojej slávy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Láskavý Otče, posväť naše dary spásonosným narodením tvojho Syna, ktorý nám ukazuje cestu pravdy a sľubuje život v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, pomôž nám pôsobením tejto sviatosti oslobodiť sa od zlých návykov a dosiahnuť spásu, po ktorej túžime. Skrze Krista, nášho Pána.