KRST KRISTA PÁNA

Keď bol Ježiš pokrstený, otvorili sa nebesia; Duch Svätý sa vznášal nad ním v podobe holubice a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 42,1-4.6-7

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. , Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti, a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.’ ”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Pán požehná svoj ľud pokojom.

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. – O.

Hlas Pánov nad vodami; Pán nad veľkými vodami! Hlas Pánov – taký mohutný! Hlas Pánov – taký veľkolepý! – O.

Zahrmel Boh veleby a v jeho chráme všetci volajú: Sláva! Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ. – O.

 

Čítanie zo Skutkov Apoštolov 10,34-38

Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil a dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.”

Počuli sme Božie slovo.

 

O. – Aleluja.Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.”

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 3,13-17

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?” Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.” Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

PROSBY

Bratia a sestry, vzývajme nášho Vykupiteľa, ktorý pokorne prijal krst od Jána v Jordáne a s dôverou volajme:

Pre svoj krst v Jordáne vyslyš nás, Pane.

·        Modlime sa za Cirkev: aby oplývala hojnosťou darov Ducha Svätého a bola matkou a učiteľkou všetkých.

·        Modlime sa za tých, ktorí spravujú národy: aby viedli ľud v súlade s Božími príkazmi k väčšiemu spoločnému dobru.

·        Modlime sa za všetkých pokrstených (v tomto chráme): aby v sebe rozvíjali dary, ktoré dostali vo sviatosti krstu.

·        Modlime sa za nepokrstených: aby našli cestu viery a obmytím vo sviatosti krstu sa pridružili k Cirkvi.

·        Modlime sa za seba samých: aby sme si uvedomovali veľkú dôstojnosť, ktorú sme dostali v krste a chránili sa hriechu.

Pane Ježišu, nech sú ti milé naše modlitby a nech dosiahneme všetko, o čo s dôverou prosíme. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, na sviatok krstu tvojho milovaného Syna prijmi naše obetné dary a daj, aby sa premenili na telo a krv Ježiša Krista, ktorý láskavo zmyl hriechy sveta a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

PREFÁCIA

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo pri krste v Jordáne si podivuhodnými znameniami zjavil tajomstvo svojho Syna: hlasom z neba si dosvedčil, že tvoje večné Slovo prebýva medzi nami; Duchom Svätým, ktorý zostúpil v podobe holubice, posvätil si Krista, svojho Sluhu, za kňaza, proroka a kráľa a poslal si ho ohlasovať chudobným spásu.

Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme:

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Toto je ten, o ktorom Ján povedal: Videl som a dosvedčujem, že on je Syn Boží.

 

PO PRIJÍMANÍ

Dobrotivý Bože, posilnil si nás svojím slovom a chlebom života; pomôž nám verne počúvať tvojho milovaného Syna, aby sme boli tvojimi deťmi nielen podľa mena, ale aj životom. Skrze Krista, nášho Pána.