MISÁL

PONDELOK

UTOROK

STREDA - vianočné férie

ŠTVRTOK - vianočné férie

PIATOK - vianočné férie

SOBOTA - vianočné férie

 

LEKCIONÁR

2. JANUÁRA

3. JANUÁRA

4. JANUÁRA

5. JANUÁRA

7. JANUÁRA

8. JANUÁRA

9. JANUÁRA

10. JANUÁRA

11. JANUÁRA

12. JANUÁRA

 

 

 

2. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   2,22-28

Deti moje, kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život.

Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.

A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena.  - O.

Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.  - O.

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte.  - O.

 

O. - Aleluja. - Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1,19-28

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali „Kto si ty?”, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.”

„Čo teda,” pýtali sa ho, „si Eliáš?”

Povedal: „Nie som.”

„Si prorok?”

Odpovedal: „Nie.”

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?”

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,' ako povedal prorok Izaiáš.”

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?”

Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.”

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, modlime sa k Bohu Otcovi, ktorý nás tak mi­luje, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa a pokorne ho prosme.

·        Bože, posilňuj všetkých biskupov, kňazov a diakonov, aby s radosťou ohlasovali zvesť o tvojom príchode na svet.

·        Bože, daj nám v tomto vianočnom čase viac pocítiť blízkosť tvojej lásky.

·        Bože, nech všetci hriešnici spoznajú, že len v tebe nájdu odpustenie hriechov a novú nádej do života.

·        Bože, nedopusť, aby nás zaslepila temnota hriechu a nenávisti voči blížnym.

·        Bože, zmiluj sa nad všetkými zomrelými, ktorí vinou iných ľudí prišli o život.

Milosrdný Bože, kto pozná tvoju lásku, musí ťa milovať ako najvyššie dobro; vypočuj naše pokorné prosby a prijmi našu vďaku za tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

3. JANUÁRA

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   2,29-3,6

Deti moje, ak viete, že Boh je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil.

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena.  - O.

Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte.  - O.

Hrajte Pánovi na citare, * na citare a na harfe zunivej.

Za hlaholu trúb a poľníc * jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.  - O.

 

O. - Aleluja. - Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1,29-34

Keď na druhý deň Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal:

„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.”

Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.' A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Ježiš Kristus prišiel v mene svojho Otca, a tak naplnil jeho odveký prísľub, že pošle Vykupiteľa. S ra­dostným a vďačným srdcom ho prosme.

(Volajme: Nech tvoje narodenie, Pane, poteší celý svet.)

·        Ježišu, ty si prišiel na svet a stal si sa hlavou Cirkvi; daj, nech vzrastá ako tvoje tajomné telo a nech sa buduje v láske.

·        Ježišu, ty si prišiel, aby si spasil všetkých ľudí; daj, aby sa všade na svete vzývalo tvoje slávne meno.

·        Ježišu, ty si ochranca slabých a tešiteľ zarmútených; posilni pokúšaných, zdvihni padnutých a poteš zúfalých.

·        Ježišu, ty si prišiel, aby si sa nám pripodobnil vo všetkom okrem hriechu; osvieť hriešnikov, ktorí nerobia pokánie, aby sa vrátili na správnu cestu.

·        Ježišu, ty si prišiel, aby si nám sprostredkoval vôľu nášho Otca; daj nám silu žiť podľa tvojich prikázaní.

·        Ježišu, ty si prišiel, aby si rozlámal okovy smrti; priveď našich zosnulých (M.) do večného života.

Pane Ježišu, tvoj príchod potešil celý svet; zostávaj stále s nami, a posilňuj nás vo svätosti života. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

4. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    3,7-10

Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.

Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena.  - O.

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, * zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

Tlieskajte, rieky, rukami, * jasajte s nimi, vrchy,  - O.

pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. + Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a podľa práva národy.  - O.

 

O. - Aleluja. - Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

 

 Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    1,35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.”

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?” Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -‚ kde bývaš?” Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!”

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,” čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,” čo v preklade znamená Peter.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby nás po­svätil a spasil. Obráťme sa teraz s dôverou k nemu a prosme za seba i za všetkých veriacich.

(Volajme: Baránok Boží, zmiluj sa nad nami.)

·        Pane Ježišu, ty si ustanovil apoštola Petra za hlavu Cirkvi; pomáhaj nášmu pápežovi M. pri jej spravovaní.

·        Pane Ježišu, ty si prišiel na svet ako pravý pokoj; stoj pri všetkých predstaviteľoch štátov, ktorí vedú mierové rokovania.

·        Pane Ježišu, ty si učiteľ večnej pravdy; upevňuj vo viere v teba všetkých hľadajúcich a nerozhodných.

·        Pane Ježišu, ty si priniesol na svet lásku; daj nám silu milovať aj svojich nepriateľov.

·        Pane Ježišu, ty si prijal našu ľudskú prirodzenosť; neustále v nás vzbudzuj odpor voči hriechu.

·        Pane Ježišu, ty nám dávaš večný život; otvor brány večnej blaženosti našim zosnulým (M.), aby ich narodenie pre nebo a stretnutie s tebou bolo naplnením večného šťastia v nebeskej radosti.

Ježišu, nekonečná láska, bez teba by náš život nemal zmysel; vypočuj nás a zmiluj sa nad nami, aby sme sa po skončení pozemského života mohli spolu s tebou radovať v nebi, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

5. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    3,11-21

Deti moje, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.

Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, + s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vystupujte pred jeho tvár.  - O.

Vedzte, že náš Pán je Boh; + on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.  - O.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály + a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno.  - O.

Lebo Pán je dobrý; + jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

 

O. - Aleluja. - Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   1,43-51

Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!” Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.”

Natanael mu vravel: Môže byť z Nazareta niečo dobré?!” Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!”

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.”

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?” Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.”

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!” Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.”

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, nebeský Otec nám poslal svojho Syna, aby sme mali život a aby sme sa podľa jeho príkladu naučili milo­vať iných. Obráťme sa k nemu s dôverou a prosme ho, aby nám dal silu nasledovať ho.

(Volajme: Pane, posilni našu vieru.)

·        Pane Ježišu, daruj zdravie a silu nášmu Svätému Otcovi M. i nášmu biskupovi M.

·        Pane Ježišu, udeľ všetkým verejným činiteľom čnosť jednoduchosti a pokory.

·        Pane Ježišu, posilňuj nás v skutkoch lásky k našim blížnym, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc.

·        Pane Ježišu, daj odvahu mladým mužom, ktorí ťa chcú nasledovať a slúžiť tvojej Cirkvi.

·        Pane Ježišu, požehnávaj naše domovy, aby sa v nich každý deň rodila obeta, tolerancia, vzájomný dialóg a odpustenie.

·        Pane Ježišu, nauč nás modliť sa a dôverovať tvojim slovám.

Pane Ježišu, pozri na naše pokorné prosby a vypočuj ich, aby sme stále rástli v láske k tebe a k našim blížnym. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

7. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    3,22-4,6

Milovaní, od Boha dostaneme všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.

Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Zvestujem Pánovo rozhodnutie: + Pán mi povedal: „Ty si môj syn. * Ja som ťa dnes splodil.

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy * a do vlastníctva celú zem.”  - O.

A teraz, králi, pochopte; * dajte si povedať, pozemskí vladári.

V bázni slúžte Pánovi * a s chvením sa mu klaňajte.  - O.

 

O. - Aleluja. - Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša   4,12-17.23-25

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.”

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.”

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, so všetkými bratmi a sestrami, spojenými s nami v modlitbe, velebme Boha a prosme ho.

(Volajme: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.)

·        Otče, posväcuj svojím Duchom všetkých služobníkov Cirkvi, aby boli svetlom pre všetky národy.

·        Otče, udeľ milosť tým, ktorí spravujú náš národ, aby videli jeho skutočné problémy a chceli ich riešiť v tvojom svetle.

·        Otče, požehnávaj všetkých, ktorí ťa nasledujú v chudobe, čistote a poslušnosti.

·        Otče, sprevádzaj všetkých cestujúcich prostredníctvom svojich anjelov a chráň ich od každého zla a od náhlej a nekajúcej smrti.

·        Otče, daj, aby sme slovom aj skutkami vždy dokázali vyznávať, že patríme tebe a tvojej Cirkvi.

Všemohúci Bože, prenikni svojím Duchom naše životy, aby sme vedeli kráčať po pravej ceste, ktorú nám zjavil tvoj Syn, Ježiš Kristus. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

8. JANUÁRA

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    4,7-10

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými.  - O.

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť.

Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára.  - O.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne.

A bude panovať od mora až k moru * a od Rieky až na kraj zeme.  - O.

 

O. - Aleluja. - Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka    6,34-44

Ježiš videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.”

On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!” Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?” Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!” Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.”

Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za spásu sveta, veď on poslal svojho Syna ako svetlo národov.

·        Otče, požehnávaj všetkých, ktorí v Cirkvi ohlasujú tvoje evanjelium.

·        Otče, prosíme za vládnych predstaviteľov, aby hľadali nové riešenia a východiská pre nezamestnaných.

·        Otče, sprevádzaj svojím požehnaním deti, ktoré si musia ťažkou prácou zarábať na živobytie.

·        Otče, napĺňaj nás svojím Duchom, aby sme vedeli pochopiť pravý zmysel posvätnej liturgie.

·        Otče, stoj pri všetkých veriacich, aby boli dostatočne citliví pre potreby druhých.

Bože Otče, vypočuj naše prosby a prenikni ľudí svetlom tvojej milosti, aby všetci poznali tvojho Syna a získali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

9. JANUÁRA

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    4,11-18

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,” ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými.  - O.

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy.  - O.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha.

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom.  - O.

O. - Aleluja. - Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka    6,45-52

Len čo Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť.

Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!” Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol.

A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, obráťme sa teraz na Ježiša, ktorého poslú­chajú aj živly sveta a s dôverou v jeho lásku sa modlime.

 

·        Pane Ježišu, veď svoju Cirkev cez búrky dnešnej doby, a daj, aby bola svetlom spásy pre všetkých ľudí.

·        Ochraňuj cestujúcich i pracovníkov dopravy, aby vždy bezpečne dosiahli cieľ svojej cesty.

·        Pane, daj, aby sa zvesť o tvojom narodení rozniesla aj medzi tie národy, ktoré doposiaľ nepoznali posolstvo lásky a vykúpenia.

·        Pane, daj nám silu svojho Ducha, aby sme dokázali obstáť v skúškach a krízach nášho života.

·        Nauč nás vyhýbať sa zlu a robiť dobro nie zo strachu pred trestom, ale z lásky k tebe.

·        Pane Ježišu, radosť anjelov, daj, aby ťa naši zosnulí (M.) naveky chválili s anjelmi v nebi.

Pane Ježišu, ty môžeš všetko, veď si Pánom celého sveta; udeľ svoje milosti tým, ktorí ťa o ne prosia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

10. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána   4,19-5,4

Milovaní, my milujeme Boha, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie: „Milujem Boha,” a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.

Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými.  - O.

Vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

Stále sa budú modliť za neho * a dobrorečiť mu každý deň.  - O.

Jeho meno nech je velebené naveky, kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy.  - O.

 

O. - Aleluja. - Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    4,14-22a

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagágach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.

A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.”

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, prosme Krista, učiteľa lásky, aby nás naučil správne milovať Boha i ľudí a s dôverou mu prednesme svoje prosby.

(Volajme: Pre svoje zjavenie vyslyš nás, Pane.)

·        Pane Ježišu, veď a sprevádzaj svojím Duchom nášho pápeža M., aby bol pre všetkých ľudí neohrozeným hlásateľom a svedkom evanjelia.

·        Pane Ježišu, daj, aby sa evanjelium šírilo vo všetkých národov a aby ťa ľudia spoznali ako svojho záchrancu a Spasiteľa.

·        Pane Ježišu, nauč nás plniť tvoje prikázania, a tak vydávať svedectvo, že sme Božími deťmi.

·        Pane Ježišu, požehnaj našich rodičov i starých rodičov, priateľov i všetkých našich dobrodincov.

·        Pane Ježišu, pošli robotníkov do svojej vinice, aby sa všade ohlasovala tvoja blahozvesť.

·        Pane Ježišu, posilňuj nás, aby sme ochotne brali do rúk Sväté písmo a v praktickom živote uskutočňovali jeho posolstvo.

Ježišu Kriste, milostivo vypočuj naše prosby a daj, aby sme po celý život ostali verní evanjeliu lásky, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

11. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    5,5-13

Milovaní, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?!

On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno.

Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi.

Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.

A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. Alebo: Aleluja.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, * oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán * a požehnal tvojich synov v tebe.  - O.

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, * sýti ťa najlepšou pšenicou.

Svoj rozkaz na zem zosiela; * rýchlo sa šíri jeho slovo.  - O.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, * svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Neurobil tak iným národom, * nezjavil im svoje zámery.  - O.

 

O. - Aleluja. - Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša    5,12-16

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.”

On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!” A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.

A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,” povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.”

No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, náš Boh, ktorý je milostivý a milosrdný, lás­kavo zhliada na tých, ktorí sa k nemu s dôverou obracajú. Preto ho úprimne prosme.

·        Otče, rozšír svoju Cirkev po celom svete, aby sa všade zjavila sláva tvojho Syna.

·        Otče, naplň darom múdrosti tých, ktorí nás spravujú, aby citlivo riešili sociálne otázky spoločnosti.

·        Otče, povzbudzuj ľudí žijúcich v krajinách ohrozených vojnou, že si s nimi a že ich nikdy neopustíš.

·        Otče, ty si priviedol k svojmu Synovi pohanských mudrcov; pomôž hľadajúcim nájsť pravú vieru.

·        Otče, tvoj Syn prišiel na zem, aby vzal na seba naše slabosti a bolesti; otvor nám srdce pre súcit s každým trpiacim človekom.

Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám vzrastať v láske, aby sme nerobili medzi sebou rozdiely, ale s láskou sa obracali ku každému, kto potrebuje našu pomocnú ruku. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

12. JANUÁRA

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána    5,14-21

Milovaní, toto je dôvera, ktorú máme k Bohu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

Deti moje, chráňte sa modiel!

Počuli sme Božie slovo.

 

O. - Pán, Boh, miluje svoj ľud.  Alebo: Aleluja

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.  - O.

Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare.

Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom.  - O.

Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach.

Oslavu Boha nech majú na perách. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu.  - O.

 

O. - Aleluja. - Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána   3,22-30

Ježiš prišiel so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil v Enone, blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján vtedy ešte nebol vo väzení.

Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom, a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu.”

Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať.”

Počuli sme slovo Pánovo.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY

Bratia a sestry, od Jána Krstiteľa prijalo krst veľa ľudí a po­káním zmenili svoj život. Krstom tvoríme jeden Boží ľud, preto sa s radostným srdcom obráťme k Otcovi všetkých národov a spoločne prosme.

·        Bože Otče, v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M. ťa prosíme za tvoju Cirkev, aby ako jasná hviezda viedla tvoj ľud k tebe.

·        Bože Otče, ty si dal zem do vlastníctva človeku; prosíme ťa za predstaviteľov štátov, aby múdro spravovali im zverené krajiny.

·        Bože Otče, v Jánovi Krstiteľovi si nám dal vzor kresťanskej pokory; daj, nech v nás neustále ubúda pýcha a rastie tvoja láska.

·        Bože Otče, ty nám dávaš chlieb z neba; prosíme ťa, prijímaním Oltárnej sviatosti nás pretváraj na svoju podobu.

·        Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus svojím narodením vstúpil do ľudskej rodiny a posvätil ju; prosíme ťa, stoj pri tých, ktorí vo svojich rodinách nenachádzajú pokoj a oporu.

Otče, my sme tiež prijali krst, aby sme boli očistení od hriechov a začali žiť novým životom; prosíme ťa, vypočuj naše prosby, ktoré ti dnes prednášame. Skrze Krista, nášho Pána.

 

 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

 

 

PONDELOK - vianočné férie

 

Posvätný deň nám zažiaril; Poďte, národy a klaňajte sa Pánovi, lebo veľké Svetlo zostúpilo na zem.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, vyznávame, že tvoj milovaný Syn, s tebou Večný v sláve, stal sa človekom a narodil sa z Panenskej matky; * posilňuj nás v tejto viere, aby sme prekonali terajšie protivenstvá - a dosiahli nehynúcu radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Prosíme ťa, Všemohúci Bože, osvieť naše srdcia jasom svojej velebnosti * aby sme šťastne prešli cez temnoty tohto sveta - a dostali sa do vlasti večného svetla. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Otče, prijmi tieto dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena: * my ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, - a ty nám dávaš seba samého vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Uvideli sme jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * daj, aby nám nebeský pokrm, ktorý sme prijali, - bol stálou posilou na ceste k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

 

UTOROK - vianočné férie

 

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je našim svetlom.

 

MODLITBA DŇA

Večný Bože, tvoj milovaný Syn, narodený z Panny Márie, stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu; prosíme ťa, uzdrav nás z následkov prvotnej viny, - aby sme ako nové stvorenie žili novým životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Láskavý Otče, tvoj jednorodený Syn prišiel medzi nás ako pravý človek a bol nám navonok podobný; * daj, prosíme, aby sme sa s pomocou jeho milosti vnútorne stali podobnými jemu. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi obetné dary svojho ľudu, - aby sme touto eucharistickou obetou dosiahli dobrá, po ktorých so synovskou dôverou túžime. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Zvrchovane milosrdný Boh si nás vo svojej veľkej láske zamiloval a poslal svojho Syna v tele, podobnom nášmu hriešnemu telu.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, láskavo sa stretávaš s nami v Najsvätejšej sviatosti; * daj, aby jej sila neprestajne účinkovala v našich srdciach - a uspôsobila nás na prijatie ďalších milosti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

STREDA - vianočné férie

 

Ľud, čo kráčal v tmách, uzrel veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiarilo Slnko života.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci Bože, ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby priniesol svetlo spásy celému svetu; * daj, nech ožiari aj naše srdcia - a ustavične ich obnovuje. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Bože, svetlo všetkých národov * dožič celému svetu trvalý pokoj a do našich sŕdc vlej žiarivé svetlo, - ktorým si osvecoval mysle našich praotcov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milovaný Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, * dožič, aby sme ťa týmto obetným darom dôstojne uctili -  a účasťou na sviatostnej hostine dosiahli svornosť a jednotu zmýšľania. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Život, ktorý bol u Otca, sa nám zjavil.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, ty mnohorakým spôsobom vedieš a posilňuješ svoj ľud; * Otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcností - a daj, aby nás radosť z pozemských dobier pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty večné. Skrze Krista, nášho Pána.

 

ŠTVRTOK - vianočné férie

 

Na počiatku a pred vekmi bolo Slovo, a to Slovo bolo Boh; v plnosti času sa nám narodil ako Spasiteľ sveta.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Otče, narodením tvojho milovaného Syna obdivuhodne si začal dielo našej spásy; * prosíme ťa, posilňuj našu vieru, - aby sme s jeho pomocou dosiahli prisľúbenú odmenu slávy. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Večný Bože, pri narodení tvojho Syna všetkým národom zažiarila nádej na večný život; * daj, aby sme stále lepšie poznávali nášho Vykupiteľa - a s jeho pomocou vošli do svetla večnej slávy. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Dobrotivý Otče, prijmi tieto dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena: * my ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, a ty nám dávaš seba samého vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal večný život.

 

PO PRIJÍMANÍ

Prosíme ťa, všemohúci Bože, * daj, aby nám nebeský pokrm, ktorý sme prijali, - bol stálou posilou na ceste k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

 

PIATOK - vianočné férie

 

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách: milosrdný, milostivý a spravodlivý Pán.

 

MODLITBA DŇA

Dobrotivý Bože, láskavo nás osvecuj jasom svojej slávy * a ustavične roznecuj naše srdcia, - aby sme vždy lepšie poznávali nášho Spasiteľa a žili jeho životom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Všemohúci Bože, svetlom hviezdy si zjavil národom príchod Spasiteľa sveta; * prosíme ťa, - daj, aby sme vždy dokonalejšie poznávali tajomstvo narodenia tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milosrdný Bože, * prijmi obetné dary svojho ľudu, - aby sme touto eucharistickou obetou dosiahli dobrá, po ktorých so synovskou dôverou túžime. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, láskavo sa stretávaš s nami v Najsvätejšej sviatosti; * daj, aby jej sila neprestajne účinkovala v našich srdciach - a uspôsobila nás na prijatie ďalších milostí. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SOBOTA - vianočné férie

 

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby sme mohli dostať právo synovstva.

 

MODLITBA DŇA

Všemohúci a večný Bože, pri narodení tvojho Syna zjavil si sa nám v novom svetle; * daj nám účasť na jeho božskom živote, - ako on vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť narodením z Panny Márie. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

Po slávnosti Zjavenia Pána

Všemohúci a večný Bože, skrze svojho jednorodeného Syna urobil si nás novým stvorením; * daj, aby sme sa pôsobením tvojej milosti čoraz dokonalejšie premieňali v Ježiša Krista, - v ktorom je naša ľudská prirodzenosť spojená s tvojím božstvom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje...

 

LEKCIONÁR

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Milovaný Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, * dožič, aby sme ťa týmto obetným darom dôstojne uctili - a účasťou na sviatostnej hostine dosiahli svornosť a jednotu zmýšľania. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Z Kristovej plnosti sme prijali všetci milosť za milosťou.

 

PO PRIJÍMANÍ

Milosrdný Bože, ty mnohorakým spôsobom vedieš a posilňuješ svoj ľud; * otcovsky nás ochraňuj teraz i v budúcnosti - a daj, aby nás radosť z pozemských dobier pobádala väčšmi sa usilovať o hodnoty večné. Skrze Krista, nášho Pána.