POŽEHNANIA PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

530. Na požehnanie rôznych vecí a osôb, ktoré sa v predchá­dzajúcich požehnaniach výslovne neoznačujú (napríklad požeh­nanie darov pre chudobných, požehnanie rôznych jedál a pokr­mov, napríklad soli alebo oleja, požehnanie zhromaždenia členov nejakej rodiny alebo skupiny a podobne) sa predkladá tento ob­rad slávenia, ktorý sa môže ľahšie prispôsobiť rozličným okol­nostiam.

531. Týmto obradom sa nechce nič rušiť zo zásad požehna­nia. Nepatrí sa z akýchkoľvek vecí robiť príležitosť na slávenie nejakého požehnania (napríklad postavenie nejakého pomníka, vyrobenie nových vojenských zbraní alebo okolností každého druhu). Každé slávenie sa musí vždy podrobiť správnemu pasto­račnému úsudku, najmä ak sa dá predvídať nebezpečenstvo, že sa veriaci alebo ostatní ľudia tomu budú diviť.

532. Tento obrad môže vykonať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

533. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Boh, prameň každého dobra, nech je s vami všet­kými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

534. Kňaz sa môže prihovoriť takto alebo podobne.

K.: Všetky veci, čo Boh stvoril a udržiava, všetky udalosti, ktoré sám prozreteľne riadi, aj diela ľu­dí, ktoré sú dobré a vedú k dobru, toto všetko pohýna srdcia i ústa veriacich, aby velebili Boha, pôvodcu a prameň každého dobra.

Týmto naším slávením vyznávame vieru, že tým, čo sa boja Boha a milujú ho, všetko slúži na dob­ré; nepochybujeme, že treba vždy a vo všetkom hľadať Božiu pomoc, aby sme sa primkli k vôli nášho Otca a v Kristovi mohli všetko robiť na Božiu slávu.

535. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi 4, 4 - 5

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavr­hovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

Počuli sme Božie slovo.

536. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spo­ločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Boh miluje všetko, čo stvoril, a svojím požehna­ním všetko zachováva. Vrúcne prosme, aby nám teraz udelil svoje požehnanie a svojou útechou nás osviežil a udržiaval; volajme spoločne:

Bože, nech je nad nami tvoje požehnanie.

·         Večný Bože, ty dávaš hlbší zmysel životu, ak ce­lým srdcom plníme tvoju vôľu; milostivo nás na­plň Duchom tvojej svätosti.

·         Ty túžiš, aby sme tvoje rozmnožené dary dávali tebe a našim bratom; prijmi obetné dary našej služby a lásky.

·         Ty vždy hľadíš na nás láskavým okom; vypočuj, Pane, hlas dúfajúcich v teba.

·         Ty si poslal na svet svojho Syna, aby odstránil kliatbu hriechu a priniesol nám tvoje požehnanie; naplň nás v ňom všetkým nebeským požehnaním.

·         Ty si nás smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna vyvolil za svoj ľud a za svoje dedičstvo; pamätaj na nás v našich potrebách a požehnaj svojich dedičov.

537. Modlitbu požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, podľa okolností, prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (pre osoby)

K.: Pane a Bože náš, z hojnosti svojho milosrdenstva udeľ svojim služobníkom dobrá, istotu a pokoj, aby posilnení tvojím + požehnaním ustavične ti vzdávali vďaky a s jasotom ťa velebili bez konca. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (pre veci)

K.: Všemohúci a večný Bože, ty si stvorený svet podriadil ľuďom, aby si vzájomne prejavovali služby lásky; prosíme ťa, dobrotivo vyslyš naše prosby, ktorými vzývame tvoje + požehnanie na tých, ktorí budú používať tieto veci pre svoju potrebu, aby ťa stále uznávali ako najvyššie dobro a svojich bratov sprevádzali úprimnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (pre veci)

K.: Bože, ty všetko posväcuješ svojím slovom; vrúcne ťa prosíme, požehnaj + túto vec (môže sa uviesť konkrétne) a daj, aby každý, kto ju bude používať podľa tvojej vôle, dosiahol zdravie tela i duše. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pre jedlo)

K.: Pane, Bože nekonečnej štedrosti, ty nás miluješ svojou otcovskou láskou a dávaš nám chlieb pozemský i duchovný. Prosíme ťa, požehnaj & toto jedlo (môže sa uviesť konkrétne), aby nám vždy prinášalo úžitok, aby sme zaň neprestávali vzdávať vďaku, a aby sme tak mohli prísť k večnému požívaniu tvojich nebeských dobier.

Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

538. Po modlitbe kňaz pokropí požehnanú vec alebo jedlo požehnanou vodou.

539. Potom uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Boh, ktorého všetko velebí, nech vás skrze Krista vo všetkom žehná, aby vám všetko slúžilo na dobré.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

540. Na konci obradu sa môže spievať vhodná pieseň.