POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA

177. Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdoby na venci. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

178. Ak sa tento obrad koná v omši v sobotu večer alebo v nedeľu ráno, koná sa v úvode svätej omše a vyberie sa z neho len úvod a modlitby požehnania.

179. Ak sa obrad požehnania koná v omši, vykoná ho kňaz, ak mimo omše, môže mu predsedať aj diakon.

180. Pri tomto obrade sa použije fialová farba liturgického rúcha. Kňaz si môže obliecť aj pluviál.

ÚVOD

181. Na úvod sa spieva vhodná pieseň, potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

182. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, začíname prežívať Ad­ventné obdobie a požehnávame adventný veniec a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Modlime sa, nech v našich srdciach zažiari on sám ako odblesk slávy nebeského Otca; jeho prí­chod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla.

183. Nasleduje čítame Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 13,11 - 14a

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bliž­šie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestné ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

184. Môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom modlitba po­žehnania, ktorú kňaz prednesie v rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme ve­deli, k akej nádeji sme povolaní.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Modlime sa: Ďakujeme ti, Pane, Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj + tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo, a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej milosti. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

185. Pridá sa modlitba požehnania sviec:

K.: Modlime sa: Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj + tieto sviece; nech nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

186. Kňaz pokropí (prípadne aj incenzuje) veniec a sviece. Po­tom zapáli prvú sviecu. Medzitým možno spievať z JKS: 28,1-2.

187. Po požehnaní nasleduje spoločná modlitba veriacich, kto­rá sa uzavrie Modlitbou Pána.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého ne­beský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti.

·         Pane, daj, nech tvoja Cirkev v týchto dňoch horlivo ohlasuje tvoje radostné posolstvo a nech vedie ve­riacich po ceste spásy.

·         Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti.

·         Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre na­šu farnosť časom obrátenia a milosti.

·         Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

188. Celý obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

 ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Z milosrdnej lásky Boha Otca veríme, že Syn Bo­ží prišiel na tento svet a znova príde na konci ve­kov. Nech vás Boh pre túto vieru posväcuje a sprevádza svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.

K.: Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozemskej púti posilňuje v hlbokej viere, v radost­nej nádeji a v činorodej láske.

Ľ.: Amen.

K.: Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojím prvým prí­chodom, nech vás odmení večným životom, keď na konci vekov príde v sláve.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

189. Na záver sa spieva vhodná pieseň.