POŽEHNANIE BETLEHEMOV

190. K čaru vianočnej atmosféry patrí stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov, anjelov a zvierat v maštali Ježišovho narodenia. Ide o vyobraze­nie scény Ježišovho narodenia. Za zvyk pripraviť si betlehem vďačíme sv. Františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 spolu s pria­teľmi premenil jaskyňu na kaplnku a zinscenovali živý betlehem. Odtiaľto sa zvyk pripraviť betlehem dostal do kostolov a klášto­rov. Až koncom 18. stor. sa betlehemy dostali do širšej verejnosti už či v živej, drevenej alebo papierovej podobe.

191. Cirkev požehnáva tento obraz Ježišovho narodenia, aby tak vyprosovala veriacim poníženosť Božieho Syna, ktorú betle­hem znázorňuje.

192. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.

ÚVOD

193. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

194. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: (Oslovenie), Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v maštaľke. Panna Mária ho uložila do jasieľ. A tak sa jasličky stali znamením veľkej poníže­nosti a lásky Pána Ježiša voči nám, aby sme všet­ci s veľkou dôverou a láskou pristupovali k náš­mu Spasiteľovi. Jasličky sa stavajú od čias sv. Františka Assiského, ktorý v roku 1223 postavil prvé živé jasle v talianskom Grecciu [gréču]. Vo Vianočnom období sú jasličky nielen ozdobou našich príbytkov a kostolov, ale aj výzvou, aby sme dali miesto Kristovi vo svojom živote a kla­ňali sa mu.

195. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 2,4-7

V tých dňoch sa vybral Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

Počuli sme slovo Pánovo.

196. Po čítaní sa môže kňaz prítomným krátko prihovoriť.

Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, s radosťou a nádejou obráťme v prosbách svoje srdcia k nášmu nebeskému Ot­covi, ktorý narodením Ježiša Krista zjavil celému svetu svoju nekonečnú lásku, a volajme:

Pane, velebíme tvoju dobrotu.

·         Bože, darca života, rozjasni srdcia všetkých, ktorí s úprimnou radosťou prichádzajú sláviť tohto­ročné vianočné sviatky.

·         Otče, milosrdná láska, posilni vieru pochybujú­cich, upevni nádej hľadajúcich a povzbuď blúdiacich pri hľadaní pravdy o narodení tvojho Syna.

·         Pane, nádej sveta, daruj našim očiam svetlo betle­hemskej hviezdy, aby nám i ona mohla ukazovať správny smer nášho života, Ježiša Krista.

·         Bože, najvyšší vládca, roznecuj v nás túžbu mudr­cov z Východu stretnúť sa s tvojím Synom, Ježi­šom Kristom.

197. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa. Dobrotivý Bože, svätý Otče, ty si tak miloval ľudí, že si im poslal svojho jednorodeného Syna, zrodeného pred všetkými vekmi. Láskavo požehnaj + tieto jasličky, (tento betlehem), ktoré sa stanú radosťou kresťanskej rodiny. Tieto obrazy tajomstva vtelenia nech udržujú vieru rodičov a dospelých, nech oživujú nádej detí a vo všetkých nech zveľaďujú lásku. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

198. Kňaz pokropí jasličky požehnanou vodou.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

199. Obrad sa môže ukončiť vhodnou piesňou.