POŽEHNANIE CHORÝCH

136. Je pradávnym zvykom, ktorý má pôvod v príklade Kris­ta a apoštolov, že služobníci Cirkvi požehnávajú chorých. Treba, aby kňazi pri návšteve chorých starostlivo dodržali všetko, čo sa hovorí v Rituáli v časti Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich; predovšetkým však nech prejavia chorým starost­livosť a lásku Krista a Cirkvi.

137. V Obrade pomazania chorých a pastoračnej starosti o nich sa počíta s viacerými príležitosťami na požehnanie cho­rých a uvádzajú sa aj formuláre požehnania.

138. Tu predložené obrady môže použiť tak kňaz, ako aj dia­kon.

ÚVODNÉ OBRADY

139. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Alebo:

K.: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

140. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Pán Ježiš, ktorý kadiaľ chodil, robil dobre a uzdravoval všetky neduhy a choroby. Svojim učeníkom zveril úlohu, aby sa starali o chorých, vkladali na nich ruky a v jeho mene ich požeh­návali.

Pri tomto slávení budeme Bohu odporúčať našich chorých bratov a sestry, aby trpezlivo vládali zná­šať všetky telesné a duševné bolesti, veď vieme, že ako majú účasť na Kristových utrpeniach, tak budú mať aj na úteche (porov. 2 Kor 1, 7).

141. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nech je zvelebený Boh všetkej útechy

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 1,3-7

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche.

Počuli sme Božie slovo.

142. Po čítaní môže kňaz povedať krátky príhovor. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich. Vyberie sa jeden z pred­ložených formulárov.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A

K.: Bratia a sestry, s dôverou prosme Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, aby svojou milosťou potešil na­šich chorých bratov; volajme:

Pane Ježišu, milostivo pomáhaj našim chorým bratom a sestrám.

·         Ty si prišiel ako lekár tela a duše, aby si uzdravil naše choroby.

·         Ty, muž bolestí, niesol si naše neduhy a vzal si na Seba naše bolesti.

·         Ty si sa vo všetkom chcel pripodobniť svojim bratom, aby si zjavil svoje milosrdenstvo.

·         Ty si chcel skúsiť slabosti tela, aby si nás zbavil zla.

·         Ty si mal svoju matku Máriu, ktorá stála vedľa kríža, za spoločníčku v bolestiach a dal si ju za matku aj nám.

·         Ty chceš, aby sme na vlastnom tele dopĺňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre tvoje telo, ktorým je Cirkev.

B

K.: Ty si vzal na seba naše utrpenia a nosil si naše bolesti. Pane, zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

K.: Ty si sa zľutoval nad zástupom a kadiaľ si chodil, robil si dobre a uzdravoval chorých. Kriste, zmi­luj sa.

Ľ.: Kriste, zmiluj sa.

K.: Ty si prikázal apoštolom, aby vkladali ruky na chorých. Pane, zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

c

K.: Prosme Pána za nášho chorého brata (za našu chorú sestru) M. a za všetkých, čo sa oňho (o ňu) starajú a čo ho (ju) opatrujú.

·         Aby si dobrotivo zhliadol na tohto chorého (na tú­to chorú).

·         Aby si vlial do jeho (jej) údov novú silu.

·         Aby si mu (jej) uľahčil v jeho (v jej) úzkostiach.

·         Aby si pomáhal svojou milosťou všetkým chorým.

·         Aby si svojou božskou silou udržiaval tých, čo sa starajú o chorých.

·         Aby si milostivo udelil život a spásu chorému (chorej) M., ktorého (ktorú) v modlitbe odporú­čame do tvojej uzdravujúcej lásky.

D (pri požehnaní detí)

K.: Pán Ježiš osobitnou láskou miluje a chráni malič­kých; prosme ho za tieto deti a volajme:

Stráž ich na všetkých cestách.

·         Ty si volal deti k sebe a povedal si, že takým patrí nebeské kráľovstvo; láskavo vypočuj našu modlitbu za tieto deti.

·         Ty si povedal, že tajomstvá kráľovstva nie sú zja­vené múdrym a rozumným, ale maličkým; milostivo ukáž týmto deťom znamenie svojej lásky.

·         Ty si ochotne prijal spev natešených detí, keď ti na ceste utrpenia volali nábožné Hosana; posilni svojou svätou útechou tieto deti aj ich rodičov.

·         Ty si svojim učeníkom zveril úlohu, aby sa starali o chorých; dobrotivo pomáhaj všetkým, ktorí sa horlivo ve­nujú liečeniu týchto detí.

143. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania. Vyberie jednu z uvedených foriem modlitby a prednesie ju s ro­zopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Pane a Bože náš, ty si poslal na svet svojho Syna, aby sám niesol naše neduhy a vzal na seba naše bolesti; pokorne prosíme za tvojich chorých služobníkov: požehnaj + ich, aby posilnení trpezlivosťou a osviežení vo svojej nádeji premáhali chorobu a pomôž im tešiť sa z dobrého zdravia. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Pane Ježišu, kadiaľ si chodil, robil si dobre a uzdravoval všetkých; pokorne ťa prosíme, aby si týchto svojich chorých služobníkov milostivo + požehnal: posilni ich na tele a upevni na duchu, udeľ im trpezlivosť v bolestiach, obnov im zdravie, aby sa vrátili do spoločenstva bratov a sestier a s radosťou velebili tvoje meno. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

C (pre jedného chorého)

K.: Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ty nás svojím + požehnaním pozdvihuješ a posilňuješ v slabosti našej ľudskej prirodzenosti; milostivo zhliadni na tohto svojho služobníka M.; (túto svoju služobnicu M.); daj, aby premohol (premohla) chorobu, znova získal(a) plné zdravie a s vďačným srdcom velebil(a) tvoje sväté meno. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pre viacero deti)

K.: Pane a Bože náš, tvoj Syn, Ježiš Kristus, s láskou prijal deti a požehnal + ich; dobrotivo vystri svoju pravicu na týchto svojich služobníkov (M. a M.) ktorí trpia už v útlom veku: daj im sviežosť a zdravie a obnovených na tele i na duši vráť Cirkvi a rodičom, aby ti mohli vzdávať vďaky. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

E (pre jedno dieťa)

K.: Pane a Bože náš, tvoj Syn, Ježiš Kristus, s láskou prijal deti a požehnal + ich; dobrotivo vystri svoju pravicu na tohto svojho služobníka M., (túto svoju služobnicu M.), ktorý (á) trpí už v útlom veku: daj mu (jej) sviežosť a zdravie a obnoveného (obnovenú) na tele i na duši vráť Cirkvi a rodičom, aby ti mohli vzdávať vďaky. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

144. Po modlitbe požehnania vysluhovateľ vyzve všetkých prítomných, aby vrývali preblahoslavenú Pannu Máriu o ochranu, čo sa vhodne urobí recitovaním alebo spevom antifóny:

K.: A teraz vzývajme o pomoc a orodovanie našu nebeskú Matku Máriu:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

145. Na takéto vzývanie možno použiť aj iné prosby, naprí­klad antifónu Slávna Matka Spasiteľa alebo Zdravas', Mária, alebo Zdravas', Kráľovná.

146. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás (ťa) žehná Boh Otec.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vás (ťa) uzdraví Boží Syn.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vás (ťa) osvieti Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

147. Na záver sa spieva hodná pieseň.