POŽEHNANIE DEVOCIONALII

342. Tento obrad treba použiť pri požehnaní medailí, malých krížov, náboženských obrazov, ktoré sa nevystavujú na posvät­ných miestach, škapuliarov, ružencov a podobných predmetov, ktoré sa používajú pri pobožnostiach. Zvlášť vtedy, ak treba po­žehnať viacero predmetov naraz.

ÚVOD

343. Kňaz začne obrad zvolaním:

K.: Naša pomoc + v mene Pánovom.

Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

344. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vy­berie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

K.: Počujme slová Svätého Písma:

Rim 8, 26b - 27b

Nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi; prihovára sa za svätých, ako sa páči Bohu.

Alebo:

Kol 3,17

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

345. Nasleduje modlitba požehnania, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Nech Boh požehná + tieto predmety (túto medailu,, tento obraz, tento ruženec.), a nech zveľaďuje a upevňuje tvoju (vašu) nábožnosť, aby si (ste) kráčal (i) v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahol (dosiahli) večný život. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

346. Kňaz môže pokropiť devocionálie požehnanou vodou.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Dobrorečme Pánovi.

Ľ.: Bohu vďaka.