POŽEHNANIE DOMU

-         POČAS ROKA

-         V OBDOBÍ SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

 

POŽEHNANIE DOMU V OBDOBÍ SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

347. Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda a tymian, požehnané v tento deň. Nad dvere sa pritom píšu písmená C + M + B. Obrad požehnania kriedy začlenený do Rímskeho rituálu to vykladá ako iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar a podporuje tak veľmi rozšírené vysvetlenie, kým podľa iných ide o počiatočné písmená troch slov prosby Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom.

348. Tento obrad môže vykonať kňaz alebo diakon.

ÚVOD

349. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom bývajú.

Ľ.: I s duchom tvojím.

350. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi: dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam; dnes sa zvody stalo víno na svadbe; dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil. Aleluja.

351. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 2,1,9b-11

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betle­heme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, iš­la pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho mat­kou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Počuli sme slovo Pánovo.

352. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje modlitba požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Modlime sa:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami svojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento dom pred zlom a hriechom, požehnaj ho + i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Modlime sa. Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto (novom) dome. Udeľ členom tejto rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho + požehnania, aby všetci, ktorí bývajú v tomto dome, i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (pre starších ľudí)

K.: Modlime sa. Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na týchto svojich služobníkov, ktorí bývajú v tomto dome, žehnaj + ich a udeľ im sily, aby vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu ich príbuzných a za šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj ich vo svojej láske a milosti a napĺňaj ich svojou radosťou, ktorá bude úplná v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

353. Kňaz pokropí dom a prítomných požehnanou vodou a ak používa kadidlo, incenzuje ho. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

354. Potom on alebo niekto iný napíše na horné veraje dvier začiatočné písmená troch mudrcov (C + M + B) a pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla leto­počtu, napr.: 20 - C + M + B - 09.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristo­vom mene, tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

·         Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto do­me bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.

·         Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľa­ďuj našu lásku k tebe.

·         Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus.

·         Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove.

K.: A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

OBRAD POKOJA

355. Potom kňaz vyzve prítomných, aby si na znak bratskej lásky podali ruky.

K.: Dajte si znak pokoja

Ľ.: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

356. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Ostávajte v pokoji.

Ľ.: Bohu vďaka.

357. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

 

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA

447. Pretože sa tento obrad okrem domu priamo týka aj rodiny, vyžaduje sa prítomnosť jej členov.

448. Požehnanie domov sa má konať v prítomnosti tých, čo v nich bývajú.

449. Zvyčajne sa toto požehnanie slávi v jednotlivých domoch, ale z pastoračných dôvodov a na posilnenie jednoty rodín, ktoré bý­vajú v tej istej budove alebo na tom istom mieste, sa môže sláviť pre viacero rodín zhromaždených na primeranom mieste. V tomto prí­pade sa modlitba prednesie v množnom čísle.

450. Kňaz môže, vždy pri zachovaní hlavných častí, čiže čítania Božieho slova a modlitby požehnania, prispôsobiť jednotlivé časti jednotlivým rodinným a miestnym okolnostiam. Pri slávení nech si starostlivo a s láskou všimne všetkých prítomných, najmä deti, sta­rých a chorých.

451. Pri tomto požehnaní sa používa biela liturgická farba.

452. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

453. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: M mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Ľ.: I s duchom tvojím.

454. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, spoločne prosme Pána, ktorý poslal na zem svojho Syna a ktorý teraz posiela svojho služobníka do vášho príbytku, aby nám priniesol svoje požehnanie. Prosiť o zoslanie Pánovej milosti na miesto, na ktorom bývate, aby vám všetko, čo v ňom prežívate a svojou činnosťou zveľaďujete, prinášalo úžitok, spokojnosť a podnecovalo vo vás vytrvalú vďaku za všetky Pánove dobrodenia.

455. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasle­dovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Dom postavený na skale

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 7, 24 - 28

Ježiš povedal: „Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tie­to moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko." Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením.

Počuli sme slovo Pánovo.

456. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spoločná modlitba.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Milovaní bratia a sestry, keď vzývame na vašu ro­dinu Pánovo požehnanie, majme pred očami, že spoločné nažívanie sa môže udržovať a zveľaďovať len vtedy, keď má základ v samom Pánovi. Vzý­vajme ho teda a volajme:

Posväť nás, Pane.

·         Pane Ježišu Kriste, Duch Svätý posväcuje každé naše úsilie o dobro; daj, aby sa títo tvoji služobníci a služobnice zjednoco­vali v tvojom mene a aby ich život mal pevný základ v tebe.

·         Ty si domáci život posvätil spolu s Máriou a Jozefom; nauč všetkých, čo bývajú v tomto dome, byť jeden druhému darom, ktorým sa rodinný život spravuje a posilňuje.

·         Ty si z členov prirodzenej rodiny ich uvedením do kresťanského života urobil účastníkov duchovnej ro­diny; daj, aby títo tvoji služobníci verne vykonávali svoju úlohu v Cirkvi.

·         Ty si chcel, aby rodiaca sa Cirkev bola zhromaždená vo večeradle s Máriou, tvojou matkou; Daj, aby sa táto domáca cirkev od preblahoslavenej Panny naučila zachovávať tvoje slová vo svojom srd­ci, zotrvávať na modlitbách a veľkodušne sa otvárať blížnym.

Vo Veľkonočnom období:

K.: Milovaní bratia a sestry, jasáme veľkonočnou ra­dosťou; pohnutí Duchom Svätým, pokorne vzý­vajme zmŕtvychvstalého Krista, ktorého Otec usta­novil za začiatok a základ nášho spoločenstva; vo­lajme:

Pane, zostaň s nami.

·         Pane Ježišu Kriste, ty si sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom a potešil si ich darom svojho pokoja; daj, nech táto rodina spozná, že si v nej prítomný, a nech sa v tvojom blaženom pokoji vždy viac vinie k tebe.

·         Ty si sa skrze kríž uponížil, a tak si došiel k sláve vzkriesenia; nauč všetkých členov tejto rodiny aj z každodenných útrap budovať spoločenstvo lásky.

·         Ty si sedel pri stole s učeníkmi a dal si sa im spoznať pri lámaní chleba; daj, aby táto rodina, ktorá má účasť na spoločnom slávení Eucharistie, posilňovala si vieru a vydávala svedectvo o svojej nábožnosti.

·         Ty si naplnil silou Ducha Svätého dom, v ktorom boli zhromaždení učeníci spolu s Máriou, tvojou matkou; zošli toho istého Ducha na túto rodinu, aby sa tešila z jeho pokoja a radosti.

457. Po prosbách, ak je to vhodné, kňaz týmito alebo podobnými slovami vyzve všetkých prítomných spievať alebo recitovať Mod­litbu Pána:

K.: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať:

Ľ.: Otče náš...

MODLITBA POŽEHNANIA

458. Teraz kňaz vystrie ruky nad všetkých členov rodiny a povie:

A

K.: Večný Bože, ty sa vo svojej otcovskej láske neprestávaš starať o potreby svojich synov a dcér; prosíme ťa, vylej na túto rodinu a na tento dom hojnosť svojho + požehnania a darom svojej milosti posväť všetkých, čo bývajú v tomto dome, aby vytrvalo zachovávali tvoje prikázania, využívali prítomný čas, a tak raz mohli vojsť do príbytku pripraveného pre nich v nebi. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Velebíme ťa, Bože, náš Otec, za tento dom, ktorý poskytuješ tejto rodine na bývanie. Nech všetci, čo v ňom prebývajú, dosiahnu dary tvojho Ducha a nech v činorodej láske prejavujú milosť tvojho + požehnania, aby všetci, čo navštívia tento dom, našli v ňom vždy ovzdušie lásky a pokoja, ktorého, ako vyznávame, si len ty pôvodcom. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (vo Veľkonočnom období)

K.: Velebíme ťa, Bože, že si na Veľkú noc zachoval neporušené domy svojho ľudu, natreté krvou baránka. Ty si nám dal ako zavŕšenie svojich znamení Ježiša, svojho Syna, za nás ukrižovaného a z mŕtvych vzkrieseného ako pravého veľkonočného Baránka, aby si svojich veriacich ochránil pred klamstvom nepriateľa a zahrnul milosťou Svätého Ducha. Vylej svoje + požehnanie na túto rodinu a na tento dom, aby radosť lásky osviežovala srdcia v ňom bývajúcich. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pri novostavbe)

K.: Pane Ježišu, buď na pomoci svojim služobníkom, ktorí (dnes) začínajú bývať v tomto dome a ktorí ťa pokorne prosia & o požehnanie. Aby vždy, keď sa v ňom budú zdržiavať, pocítili, že si ich útočiskom, aby sa vždy, keď budú z neho vychádzať, tešili, že si ich sprievodcom, a aby mali radosť, keď sa budú doň vracať, kým šťastne nedôjdu do príbytku, ktorý majú pripravený v dome tvojho Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

459. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí požehnanou vodou, ak je to vhodné, prítomných a dom, pričom povie:

K.: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Ľ.: Amen.

460. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás Boh naplní všetkou radosťou a nádejou vo viere.

Ľ.: Amen.

K.: Kristov pokoj nech vládne vo vašich srdciach.

Ľ.: Amen.

K.: Duch Svätý nech vyleje na vás svoje dary.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Ostávajte v pokoji.

Ľ.: Bohu vďaka.

461. Je chvályhodné slávenie zakončiť vhodnou piesňou.