POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV

95. Sviatostné manželstvo zvýrazňuje a sprítomňuje láskyplný zväzok medzi Kristom a Cirkvou. Preto sa kresťanskí manželia majú usilovať o to, aby čo najlepšie reprezentovali toto tajomstvo.

96. Pravá manželská láska sa spája s Božou láskou a vedie i obohacuje ju vykupiteľská Kristova moc a spasiteľná činnosť Cir­kvi, aby sa manželia účinne viedli k Bohu a aby sa im dostalo po­moci a povzbudenia pri vykonávaní vznešených otcovských a ma­terských povinností.

97. Preto podľa starodávneho zvyku kresťanskí manželia by mali pri významných výročiach uzavretia svojho manželstva prijať osobitné požehnanie Cirkvi a zároveň prejaviť Pánovi vďaky za jeho dobrodenia.

98. Osobitne sa slávi 25. výročie manželstva (tzv. strieborná svadba) a 50. výročie manželstva (tzv. zlatá svadba), ba môže sa osláviť aj zriedkavé jubileum — 60. výročie manželstva (tzv. dia­mantová svadba). Pri tejto príležitosti sa berie tá istá omša ako na 50. výročie.

99. Patrí sa, aby jubilujúci manželia oslávili svoje výročia v kruhu svojich detí a vnukov (pravnukov), príbuzných a priateľov. Obrad sa spravidla koná v omši.

100. Tomuto obradu predsedá kňaz. Ak by sa z nejakej príčiny obrad konal mimo omše, môže mu predsedať aj diakon. Viď bod 102 nižšie.

101. Obrad požehnania jubilujúcich manželov mimo omše pozri v Benedikcionáli na s. 58, č. 115n.

102. Obrad požehnania manželov v omši pri iných príležitos­tiach ako aj pri výročí manželstva pozri v Benedikcionáli na s. 54, č.1 107 n.

PRIVÍTANIE

103. Kňaz po uctení oltára, po prežehnaní a pozdrave privíta ju­bilujúcich manželov (oni, obkolesení svojimi deťmi a ostatnou rodi­nou, majú miesto pred oltárom, kde sú pre nich pripravené stoličky a kľačadlo). Môže to povedať takto alebo podobne:

K.: Milí jubilujúci manželia, pred dvadsiatimi piatimi (pred päťdesiatimi) rokmi ste prijali sviatosť man­želstva. Dnešná slávnosť je poďakovaním za všetky dobrodenia a milosti, ktoré vám Pán preukázal. Sto­jíte tu v kruhu svojich detí (vnukov, pravnukov) a priateľov. Vaše srdcia sú plné dojatia a vďačnosti. Prejavom vašej vďačnosti voči Bohu bude aj oso­bitná omša na poďakovanie, na ktorej sa spolu s vami chcú všetci prítomní nábožne zúčastniť a s vami sa v Kristovej láske zjednotiť. Zároveň do­stanete aj osobitné požehnanie ako záloh ďalších mi­lostí od nášho Pána. Všetkých vás s radosťou vítam.

104. Nasleduje úkon kajúcnosti.

BOHOSLUŽBA SLOVA

105. Bohoslužba slova je ako pri sobášnej omši. Môžu sa brať aj tri čítania z perikop na sobášnu omšu. Odporúča sa, aby čítania pred evanjeliom predniesli deti (vnukovia) jubilujúcich manželov.

106. Ak sa obrad koná len počas bohoslužby slova, môžu sa po­užiť nasledujúce čítania alebo aj iné zo sobášnych obradov.

Prvé čítanie

Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 3,12 -17

Bratia! Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srd­ciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čo­koľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pá­na Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 33,12 a 18; 20 a 21; 22

Resp. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. - R.

3. Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.

4. V ňom sa naše srdce raduje * a v jeho sväté meno máme dôveru. - R.

5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. - R.

Spev pred evanjeliom 1 Jn 4,16

(R. Aleluja.) Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. - (R. Aleluja.)

Evanjelium

Nie sú dvaja, ale jedno telo

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka 10, 6 - 9

V tom čase Ježiš povedal: „Boh stvoril ľudí od po­čiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Počuli sme slovo Pánovo.

107. Po evanjeliu kňaz v homílii na posvätné texty zdôrazní výz­nam sviatostného manželstva ako žriedla lásky a cesty, ktorou dosa­hujú dokonalosť, ako aj význam kresťanskej rodiny, ktorá má — ako malá cirkev — reprezentovať všeobecnú Cirkev.

OBNOVENIE MANŽELSKÉHO SÚHLASU

A

108. Po homílii kňaz pristúpi k jubilujúcim manželom a osloví ich takto alebo podobne:

K.: Milí jubilujúci manželia, pred 25 (50) rokmi ste pri­jali sviatosť manželstva. Pred oltárom nášho Pána Je­žiša Krista ste si sľúbili i prisahali vernosť a lásku až do smrti. Dnes, keď vám dobrotivý Pán Boh doprial dožiť sa tohto (vzácneho) manželského jubilea, ob­novte svoj manželský súhlas.

K.: Podajte si ruky a hovorte (za mnou):

109. Kňaz položí štólu na spojené ruky jubilujúcich manželov.

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili stále v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

Kňaz dodá:

K.: Všemohúci Boh, od ktorého pochádza všetko dobré, nech posilní vašu vôľu a prehĺbi vašu lásku, aby ste verne spĺňali svoje poslanie, a tak si zaslúžili život večný.

Ľ.: Amen.

110. Kňaz vezme štólu z rúk manželov.

B

111. Po homílii kňaz vyzve manželov, aby sa v tichosti modlili a aby si pred Bohom obnovili predsavzatie sväto žiť v manželstve, týmito alebo podobnými slovami:

K.: Na výročie slávnosti, v ktorej ste svoje životy spojili nerozlučným putom sviatosti manželstva, prišli ste teraz do Pánovho domu obnoviť vzájomné sľuby, ktoré ste si pred 25 (50) rokmi dali pred Božím oltá­rom. Obráťte sa modlitbami k Pánovi, aby Božia mi­losť upevnila vaše sľuby.

112. Teraz si manželia potichu obnovia svoje sľuby.

113. Ak si však - podľa vhodnosti - manželia chcú nahlas obno­viť predsavzatie, použije sa tento spôsob:

Manžel:

Velebím ťa, Pane, že som z tvojej štedrosti prijal M. za svoju manželku.

Manželka:

Velebím ťa, Pane, že som z tvojej štedrosti prijala M. za svojho manžela.

Obaja:

Velebíme ťa, Otče, že si dobrotivo stál pri nás v šťastí i v nešťastí. Prosíme ťa, pomáhaj nám verne zachovávať vzájomnú lásku, aby sme boli dobrými svedkami zmluvy, ktorú si uzavrel s ľuďmi.

Kňaz dodá:

K.: Nech vás Pán chráni po všetky dni vášho života. Nech je vašou útechou v protivenstvách a pomocou v dobrom i zlom. Nech váš dom zahrnie svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE PRSTEŇOV

114. Ak je to vhodné, kňaz prednesie túto modlitbu:

K.: Bože, zveľaďuj + a posväcuj lásku svojich služobníkov; daj, aby sa tí, čo si vzájomne odovzdali tieto prstene na znak vernosti, stále vzmáhali v milosti sviatostného manželstva. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

115. Ak sú prstene nové, kňaz prednesie jednu z týchto modlitieb:

A

K.: Bože, žehnaj + a posväcuj život týchto svojich služobníkov; tieto prstene nech sú im znakom vernej lásky a nech im pripomínajú svätosť manželského zväzku, ktorý je obrazom vzťahu Krista k jeho neveste Cirkvi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B

K.: Požehnaj, + Bože, tieto prstene, žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, vzájomne zachovávali neporušenú vernosť, H plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vždy vo vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C

K.: Bože, žehnaj + a posväcuj lásku týchto služobníkov; tieto prstene nech sú im znakom vernosti a nech im pripomínajú vzájomnú a úprimnú lásku. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

116. Prstene potom kňaz pokropí požehnanou vodou. Na znak úcty ich možno incenzovať.

117. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A

K.: Vzývajme milosrdenstvo Boha, Otca všemohúceho, ktorý vo svojom prozreteľnostnom úmysle chcel naznačiť dejiny spásy v láske a vernosti (i v plod­nosti) manželov. Volajme:

Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov.

·         Svätý Otče, ty sa nazývaš verným a žiadaš i odmieňaš zachovávanie tvojej zmluvy; milostivo naplň svojím požehnaním týchto svojich služobníkov, ktorí si pripomínajú (dvadsiate piate, päťdesiate, šesťdesiate) výročie svojho manželstva.

·         Ty žiješ od večnosti spolu so Synom a Duchom Svä­tým v dokonalej jednote a v spoločenstve lásky; daj, aby títo tvoji služobníci zmluvu lásky, ktorú uzavreli vo sviatosti, mali stále na pamäti a verne ju zachovávali.

·         Ty vo svojej prozreteľnosti všetky udalosti ľudského života usporadúvaš tak, že privádzaš veriacich k účasti na tajomstve Krista; daj, aby títo tvoji služobníci vyrovnane prijímali ra­dosti i strasti života a aby sa usilovali primknúť ku Kristovi a žiť iba pre neho.

·         Ty chceš, aby manželské spoločenstvo bolo svedec­tvom kresťanského života; daj, aby sa všetci manželia stali vo svete svedkami ta­jomstva lásky tvojho Syna.

K.: Bože, v tvojom poriadku má rodinné spoločenstvo svoj pevný základ; milostivo vypočuj prosby svojich služobníkov a daj, aby nasledovali príklad Svätej rodiny a tak ťa bez prestania mohli chváliť v radosti tvojho domu. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Bratia a sestry, s radosťou ďakujeme Bohu za mi­losti, ktoré preukazuje svojim veriacim. Prosme ho s dôverou za týchto jubilujúcich manželov i za všetky manželstvá a rodiny a volajme:

Pane, vyslyš nás.

·         Prosme za jubilujúcich manželov, aby ich Kristus Pán obdaril milosťou, zdravím a svätou radosťou.

·         Prosme za deti týchto rodičov, aby boli vďačné svo­jim rodičom a ochotné vždy im pomáhať.

·         Prosme za všetkých manželov našej farnosti, aby čo­raz vernejšie zachovávali svoje manželské sľuby.

·         Prosme aj za rozbité manželstvá, aby sa neverní manže­lia spamätali a aby obnovili svoj manželský život.

·         Prosme za svätú Cirkev, nepoškvrnenú Kristovu ne­vestu, aby všetci jej členovia boli verní a oddaní Kris­tovi.

K.: Všemohúci večný Bože, bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé; vzdávame ti vďaky za to, že si zachoval tento manželský zväzok, a pokorne ťa prosíme: požehnaj + týchto jubilujúcich manželov, urob šťastnými ich ďalšie dni a roky a pomáhaj im, aby ti verne slúžili v radostiach i strastiach života. Nech sa ich vzájomná láska stáva čoraz dokonalejším obrazom zväzku Cirkvi s Kristom, tvojím Synom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

118. Ak je predpísané Krédo, povie sa až po modlitbe veriacich.

 

SLÁVENIE EUCHARISTIE

119. Odporúča sa, aby jubilujúci manželia alebo ich deti (vnu-kovia) priniesli k oltáru obetné dary (chlieb a víno).

120. Jubilujúci manželia a ich deti (vnukovia) so svojimi rodi­nami môžu prijať pod obidvoma spôsobmi.

121. Omšové formuláre sú v Rímskom misáli na s. 987 n.

122. Po modlitbe Otče náš sa vynechá Prosíme ťa, Otče, zbav nás všet­kého zla a kňaz obrátený k manželom s rozopnutými rukami hovorí:

K.: Teba, Bože, tvorcu všetkého, chválime a velebíme, že si na počiatku stvoril muža a ženu, aby utvorili spoločenstvo života a lásky. A vzdávame ti vďaky, že si rodinné spoločenstvo svojich služobníkov M. a M. milostivo požehnal, aby bolo obrazom spojenia Krista s Cirkvou; dobrotivo dnes na nich zhliadni a ako si ich spoločenstvo zachovával uprostred radostí a námah, neprestajne v nich obnovuj manželskú zmluvu, zveľaďuj ich lásku, upevňuj puto pokoja, aby sa (obklopení svojimi deťmi) mohli vždy tešiť z tvojho požehnania. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

123. Hneď nasleduje výzva Pokoj Pánov, pričom modlitba Pane Ježišu Kriste sa vynechá. Podľa miestneho zvyku manželia a všetci ostatní si dajú navzájom primeraným spôsobom znak pokoja a lásky.

124. Po modlitbe po prijímaní kňaz uzavrie slávenie závereč­ným požehnaním:

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vám udelí svoju radosť všemohúci Boh Otec.

Ľ.: Amen.

K.: Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jed- norodený Syn Boží.

Ľ.: Amen.

K.: Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva lásku Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná + vše­mohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

125. Na záver sa spieva vhodná pieseň.