POŽEHNANIE KRÍŽA

270. Medzi posvätnými obrazmi má prvé miesto obraz pre­drahého životodarného kríža, pretože je symbolom celého veľko­nočného tajomstva. Pre kresťanský ľud niet iného vzácnejšieho a starobylejšieho obrazu.

271. Obrad požehnania kríža určeného na verejnú úctu, kto­rý je postavený na verejnom priestranstve mimo kostola, alebo požehnanie kríža, ktorý má mať významné miesto v priestore kostola, je v Benedikcionáli na s. 447 uvedený ako 28. kapitola, vtedy obradu predsedá biskup alebo kňaz.

272. Tento obrad sa použije pri požehnaní kríža alebo krížika používaného vo forme devocionálií.

273. Tomuto obradu predsedá kňaz alebo diakon.

ÚVOD

274. Na začiatku sa môže spievať vhodná pieseň. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

275. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou silou. Kristus nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvych­vstaním. Kríž v dome kresťana je priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz po prvý raz poznačil znakom kríža.

276. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježiš Kristus je Pán

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom 2, 8 -11

Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

Počuli sme Božie slovo.

277. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom kňaz pred­nesie s rozopnutými rukami modlitbu požehnania.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa:

Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, prosíme ťa: požehnaj + tento kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je nám útechou v žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám Zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

278. Kňaz potom kríž pokropí požehnanou vodou.

279. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa ku Kristovi, ktorý nás vykúpil svo­jím svätým krížom. Spoločne volajme:

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

·         Pane, Ježišu, vyznávame, že ty si náš záchranca a náš Kráľ.

·         Daj, aby sme tvojmu krížu, ktorým sme boli po­značení pri krste, ostali verní navždy.

·         Premôž svojím svätým krížom všetko zlo vo svete.

·         Svojou milosťou posilni chorých, pomôž utrápe­ným a núdznym, aby svoj kríž niesli v spojení s te­bou.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

280. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVERČENÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

281. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.