POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM

82. Požehnanie matky pred pôrodom sa môže konať pre jednu ženu predovšetkým v kruhu vlastnej rodiny alebo pre viaceré ženy, napríklad v nemocnici alebo v kostole. V tomto prípade sa formuly prednesú v množnom čísle.

83. Tento obrad môže konať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

84. Podľa okolností sa môže v úvode obradu spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom v lone Panny Márie, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

85. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Boh, náš Otec, je Pánom života. On rozhoduje o bytí každého človeka. Vo svojej prozreteľnosti spravuje a zachováva život všetkých. Veríme, že to najviac platí o živote pochádzajúcom z kresťanského manželstva, ktorý bude zavŕšený prijatím daru sviatosti krstu ako boží život. A práve to chce vyjadriť požehnanie matky pred pô­rodom, aby vo viere a nádeji matka sama očakávala čas pôrodu a aby, spolupracujúc s Božou láskou, plod, ktorý nosí v lone, sprevádzala materinskou láskou.

86. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasle­dovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 1, 39 - 45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Al­žbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, rados­ťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Počuli sme slovo Pánovo.

87. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasledujú zvolania:

OSLAVNÉ ZVOLANIA

K.: Velebme Krista, Pána, požehnaný plod Máriinho ži­vota, ktorý tajomstvom svojho vtelenia vylial na svet milosť spásy. Volajme:

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju dobrotu a milosrdenstvo.

·         Ty si sa milostivo stal človekom a narodil si sa zo že­ny, aby sme dostali adoptívne synovstvo.

·         Ty si sa nebál lona matky, ale chcel si, aby bol blaho­slavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.

·         Ty si v Márii Panne, požehnanej medzi ženami, vy­zdvihol úctu ku všetkým ženám.

·         Ty si dal Jánovi Máriu za matku, keď si zomieral na kríži, aby sa stala matkou nás všetkých.

·         Ty poslaním matiek obohacuješ svoju Cirkev novým potomstvom, a tak rozmnožuješ a zväčšuješ radosť.

·         Ty si najväčším príkladom úcty k matke a k jej posla­niu priviesť na svet a ochraňovať svoje deti.

88. Kňaz, ak je to vhodné, vystrie ruky nad ženu alebo ju po­značí znakom kríža na čele, ináč s rozopnutými rukami prednesie modlitbu požehnania:

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Pane a Bože náš, stvoriteľ ľudského pokolenia, tvoj Syn sa mocou Ducha Svätého milostivo narodil z Panny Márie, aby rozviazal dlh prvotného hriechu a vykúpil a spasil všetkých ľudí; dobrotivo prijmi prosby tejto tvojej služobnice pokorne + prosiacej o zdravie dieťaťa, ktoré sa jej má narodiť, a daj, aby šťastlivo porodila dieťa, ktoré sa pridruží k tvojim veriacim a bude ti vo všetkom slúžiť, a tak získa večný život. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (ak je matiek viac)

K.: Bože, Otče, Stvoriteľ každého života, zhliadni na tieto matky, ktoré prosia pre seba i pre svoje deti tvoje požehnanie. Naplň ich hlbokou radosťou nad zázrakom života a požehnaj + ich. Ochraňuj ich a daj, aby deti, ktoré nosia pod srdcom a očakávajú ich narodenie, uzreli zdravé svetlo tohto sveta. Daj, nech tieto deti nájdu u svojich rodičov oporu a lásku. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

89. Po modlitbe požehnania vysluhovateľ vyzve všetkých prí­tomných, aby vzývali preblahoslavenú Pannu Máriu o ochranu, čo sa vhodne urobí recitovaním alebo spevom antifóny:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

90. Na takéto vzývanie možno použiť aj iné prosby, napríklad anti-fónu Slávna Matka Spasiteľa alebo Zdravas, Mária, alebo Zdravas', Kráľovná.

91. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Boh, prameň a pôvod každého života, nech ťa ochra­ňuje svojou dobrotou.

Ľ.: Amen.

K.: Nech ti milostivo posilňuje vieru, upevňuje nádej a deň čo deň zveľaďuje lásku.

Ľ.: Amen.

K.: V čase pôrodu nech vypočuje tvoje prosby a nech ťa posilňuje svojou milosťou.

Ľ.: Amen.

K.: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemo­húci Boh Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Dobrorečme Pánovi.

Ľ.: Bohu vďaka.

92. Podľa okolností môže nasledovať vhodná záverečná pieseň.

93. Požehnanie matky po pôrode i novonarodeného dieťaťa je súčasťou obradu krstu detí, nekoná sa samostatne.

94. Ak sa rodička z vážnych príčin nemohla zúčastniť na slávení krstu svojho dieťaťa, je vhodné prevziať požehnanie uvedené v Benedikcionáli na s. 113, č. 236 n.