POŽEHNANIE MODLITEBNEJ KNIHY

335. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.

336. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

ÚVOD

K.: Naša pomoc + v mene Pánovom.

Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

337. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Bez prestania sa modlite

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom 5,16 - 25

Prosím vás, bratia: Ustavične sa radujte! Bez pre­stania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úho­ny, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí. Bratia, modlite sa aj za nás!

Počuli sme Božie slovo.

338. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje modlitba požehnania, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými ru­kami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa:

Všemohúci Bože, ty nás svojím Duchom poúčaš, ako sa máme modliť, a dvíhaš našu myseľ k sebe. Prosíme ťa: požehnaj + túto modlitebnú knihu a daj, nech nám slúži na zvrúcnenie modlitby, nech nám pomáha na zbožnej a činnej účasti na bohoslužbách a pri prijímaní tvojich sviatostí. Zveľaďuj v nás ducha modlitby a prehlbuj v nás úctu voči tvojej velebnosti, aby sme ťa raz mohli chváliť s anjelmi a svätými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

339. Kňaz pokropí knihu požehnanou vodou. Potom nasle­duje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Pána Ježiša, lebo len skrze neho máme prístup k Bohu a volajme:

Pane, nauč nás modliť sa.

·         Pane Ježišu, daj, aby sme čoraz lepšie chápali, že modlitba je rozhovor človeka s Bohom.

·         Svojím Duchom nás poúčaj, ako sa máme modliť, aby naša modlitba bola čistá úmyslom a v zhode s Božou vôľou.

·         Daj, aby naša osobná modlitba bola pokorná, bde­lá, vytrvalá a dôverujúca v Otcovu dobrotu.

·         Pane Ježišu, daj, aby sme sa s radosťou zúčastňo­vali na spoločných modlitbách Cirkvi.

K.: A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

340. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Nech sa vznáša vaša modlitba k Otcovi skrze Krista v Duchu Svätom.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

341. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.