POŽEHNANIE NA CESTU

148. Treba mať v úcte zvyk, častejšie spomínaný v samom Písme, aby tí, čo sa vydávajú na cestu, prosili Pána o pomoc. Na­sledujúci obrad požehnania je vzorom modlitby, ktorým sa má tento nábožný zvyk zachovať.

149. Možno ho použiť predovšetkým pre cestujúcich, ktorí odchádzajú z vlasti alebo z domova hoci len na čas, za prácou, alebo idú na iné miesto, napríklad počas dovolenky.

150. Tu predložené obrady môže použiť tak kňaz, ako aj dia­kon.

ÚVODNÉ OBRADY

151. V úvode obradu sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Pán, ktorý nás ako vychádzajúci z výsosti na­vštívi, aby upriamil naše kroky na cestu pokoja, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

152. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Odporúčajme Pánovi týchto našich bratov a ses­try, ktorí odchádzajú, aby im pripravil šťastnú cestu a oni aby na cestách tohto sveta chválili Bo­ha v jeho stvoreniach, cítili jeho dobrotu v pohos­tinstve bratov, zvestovali ľuďom dobrú zvesť spásy, boli prívetiví ku každému, aby utrápených a biednych, s ktorými sa stretnú, láskavo pozdra­vovali a usilovali sa im pomáhať.

Ak cestuje aj predsedajúci:

K.: Prosme Pána, aby nás sprevádzal svojím požeh­naním a aby sme ho na cestách tohto sveta chváli­li v jeho stvoreniach, cítili jeho dobrotu v pohostinstve bratov, zvestovali ľuďom dobrú zvesť spásy, boli prívetiví ku každému, aby sme utrápených a biednych, s ktorými sa stretneme, láskavo pozdravovali a usilovali sa im pomáhať.

153. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Budeš uvažovať o mojich slovách, keď budeš cestovať

Čítanie z Knihy Deuteronómium 6, 4 - 9

Počúvaj, Izrael: „Pán, náš Boh, je jediný Pán! Mi­lovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srd­com, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať; priviažeš si ich ako zna­menie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svo­je brány."

Počuli sme Božie slovo.

154. Po čítaní Božieho slova môže nasledovať krátky prího­vor a po ňom spoločná modlitba veriacich. Vyberie sa jedna z uvedených foriem.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A

K.: S dôverou vzývajme Boha, začiatok a koniec na­šich ciest, a volajme:

Pane, láskavo bedli nad našimi krokmi.

·         Svätý Otče, tvoj jednorodený Syn sa nám dal ako cesta, po ktorej prídeme k tebe; daj, aby sme nasledovali toho, ktorý nás verne a vytrvalo predchádza.

·         Ty si vždy a všade blízko tým, čo ti slúžia; otcovskou ochranou stráž svojich služobníkov, aby cítili, že ich na ceste sprevádzaš a že raz budú s tebou stolovať vo večnej vlasti.

·         Ty sám si bol kedysi svojmu ľudu putujúcemu na púšti vodcom a cestou; uštedri nám, ktorí sa dávame na cestu, svoju ochranu, aby sme sa po prekonaní všetkých ne­bezpečenstiev šťastlivo vrátili k našim drahým.

·         Ty si urobil z pohostinnosti prejavenej cestujúcim je­den zo znakov tvojho prichádzajúceho kráľovstva; daj, aby všetci, ktorí sa potulujú bez domova, moh­li nájsť stály príbytok.

B

K.: Ukáž nám, Pane, svoje cesty. Pane, zmiluj sa

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

K.: Pošli nám, Pane, pomoc zo svätyne. Pane, zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

K.: Buď nám, Pane, baštou sily. Pane, zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

K.: Spas, svojich služobníkov, Pane, ktorí dúfajú v teba. Pane, zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa.

155. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania, ktorú prednesie s rozopnutými rukami. Podľa okolností použije prvú alebo druhú formu.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak predsedajúci sám s ostatnými necestuje)

K.: Všemohúci a milosrdný Bože, ty si dal synom Izraela suchou nohou prejsť stredom mora a mudrcom, ktorí prišli k tvojmu Synovi, hviezdou si ukázal cestu; pomáhaj našim bratom a sestrám a daj im šťastlivú cestu, aby pod tvojou ochranou a s tvojím SB požehnaním bez ujmy došli tam, kam smerujú, a aby si raz zaslúžili šťastlivo vojsť do prístavu večnej spásy. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (ak predsedajúci sám pôjde s cestujúcimi)

K.: Všemohúci a večný Bože, ty si Abraháma, ktorého si vyviedol z jeho krajiny a vytrhol z jeho príbuzenstva, chránil a bez úrazu viedol na všetkých cestách jeho putovania. Milostivo + ochraňuj aj nás, svojich služobníkov; buď nám, Bože, pohotovou pomocou, vodcom a útechou na ceste, ochranou v protivenstvách, aby sme pod tvojím vedením dobre prišli tam, kam sa uberáme, a aby sme sa mohli šťastlivo vrátiť k svojim. Skrze Krista; nášho Pána.

Ľ.: Amen.

156. Celý obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Pán nech je nerozlučne s vami (s nami) a nech svojou láskavosťou milosrdne riadi vašu (našu) cestu. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

157. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.