POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY

430. Nech sa zachová dôstojný zvyk a symbolika prinášať nové plody, aby sme za ne velebili Boha. Pripomína nám totiž nielen po­vinnosť vzdávať vďaky Bohu za všetky udelené dobrodenia, ale za­chováva aj tradíciu, o ktorej je reč už v Starom zákone.

431. Toto požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou je­senných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v tre­ťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža).

432. Toto požehnanie môže vykonať kňaz a ak sa koná mimo omše, aj diakon.

ÚVOD

433. Na začiatku obradu sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Všemohúci a vznešený Boh, ktorý stvoril nebo i zem, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

434. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Na vzdávanie vďaky Bohu za udelené dobrodenia Cirkev prináša predovšetkým eucharistickú obetu: chvály, ktoré používa v slávení Eucharistie, rozširuje však na rozličné hodiny dňa a tým nás poúča, že vždy nám treba zotrvávať vo vzdávaní vďaky. Velebme teda Pána, že nám dobrá zeme znova ušted­ril v týchto nových plodoch. A ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak sa aj my učme pri­nášať Bohu z prvotín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi bratmi, aby sme boli synmi Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

435. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Boh napĺňa vaše srdcia pokrmom a radosťou

Čítanie zo Skutkov apoštolov 14,15b - 17

Boh stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostá­val, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Počuli sme Božie slovo.

436. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spoločná, modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Keď s vďakou prosíme Pána o požehnanie práce na­šich rúk, nezabúdajme vo svojom živote prinášať ovocie spravodlivosti. Pokorne teda prosme Pána Boha a hovorme:

Zhliadni, Pane, na ovocie našej práce.

·         Starostlivý Bože, ty si nám vo svojej prozreteľnosti poskytol pokrm z plodov zeme; daj, aby táto úroda, ktorú sme v pote tváre pozberali zo zeme, udržiavala náš život a pomáhala nášmu du­chovnému rozvoju.

·         Ty si nás skrze Ježiša Krista, svojho Syna, naplnil ovocím spravodlivosti; daj, aby sme v ňom ostávali, čerpali z plnosti jeho ži­vota a prinášali ovocie dobrých skutkov.

·         Ty si prijal plody práce ľudských rúk ako znaky ta­jomstva viery v Eucharistii; daj, nech to, čo prinášame k stolu tvojho Syna na obe­tu, udržiava život Cirkvi.

·         Ty chceš, aby všetci tvoji synovia mali spravodlivú účasť na všetkých dobrách zeme; daj, nech všetci núdzni vedú tichý a pokojný život a slobodne ťa oslavujú a chvália bez konca.

437. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požeh­nania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozop­nutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A

K.: Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého, ty prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme neprestávaš dávať hojnosť plodov; vzdávame vďaky tvojej láskavej velebnosti za pozberané plody a pretože si týmito darmi, ktoré sme prijali z tvojej dobrotivosti, splnil túžbu svojich veriacich, nech bez konca chvália + tvoje milosrdenstvo a nech kráčajú uprostred časných dobier tak, aby vždy vyhľadávali večné. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B

K.: Všemohúci Bože, prosíme tvoju láskavosť, pokrop dažďom svojho požehnania + plody zeme, ktoré milostivo živíš primeraným povetrím a vlahou; daj, aby tvoj ľud stále vzdával vďaky za tvoje dary; naplň hojnými dobrami z úrody zeme hladných, núdznych a chudobných, aby chválili tvoje slávne meno. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

438. Obraz sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Boh, prameň každého dobra, nech zúrodní vaše prá­ce, aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

439. Po požehnaní môže nasledovať vhodná pieseň.