POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA

294. Popri úcte svätému krížu, ktorý má medzi posvätnými obrazmi prvé a výnimočné miesto, matka Cirkev nábožne vyzýva veriacich aj na uctievanie iných obrazov, aby čím hlbšie nazreli do tajomstva Božej slávy, ktorá zažiarila v tvári Ježiša Krista.

295. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má ob­radu požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o súkromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

296. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť a pokoj od Boha Otca i od nášho Pána Je­žiša Krista, ktorý je obrazom neviditeľného Bo­ha, nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

297. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, máme naozaj dôvod na ra­dosť, pretože chceme velebiť Boha pri príležitosti požehnania tohto (nového) obrazu nášho Pána Je­žiša Krista (ktorý predkladáme veriacim na ve­rejnú úctu). Tento posvätný obraz nám v prvom rade pripomína, že Kristus je viditeľným obra­zom neviditeľného Boha: večný Boží Syn, ktorý zostúpil do lona Panny, je znamením a sviatos­ťou Boha Otca. Sám totiž povedal: „Kto vidí mňa, vidí aj Otca." Keď teda uctievame tento obraz, pozdvihnime oči ku Kristovi, ktorý s Otcom i Du­chom kraľuje naveky.

298. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom­ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kristus Pán je obraz neviditeľného Boha

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom 1,12 - 20

Bratia, vzdávame vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpe­nie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj moc­nosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hla­vou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Počuli sme Božie slovo.

299. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Vrúcne prosme Boha Otca, ktorý nám dal za Spa­siteľa a Vykupiteľa svoje Slovo, skrze ktoré je všetko stvorené a v ktorom všetko spočíva, a vo­lajme:

Otče, daj, aby sme sa stali podobní tvojmu Synovi.

·         Otče, tvoj Syn je nekonečná múdrosť a najvyššia pravda; daj, aby sme ho čoraz hlbšie poznávali a túžili už­šie sa k nemu privinúť.

·         Otče, ty si poslal svojho Syna na zem a tým si ju posvätil; obveseľuj naše srdce ustavičnou Kristovou prí­tomnosťou.

·         Otče, ty si pomazal Krista za kňaza, kráľa a proroka; daj, aby sme sa mu stali príjemnou obetou, ver­nými služobníkmi a horlivými učeníkmi.

·         Otče, ty si chcel, aby nám bol učiteľom Kristus ti­chý a pokorný srdcom; daj, aby sme sa od neho poslušne učili dobrotivosti a miernosti.

·         Otče, ty si krvou vyliatou na Kristovom kríži zmie­ril všetko so sebou; daj, aby sme boli šíriteľmi svornosti a pokoja.

·         Otče, v nevýslovnom zámere tvojej prozreteľnosti bolo, že náš Spasiteľ visel na kríži, aby premohol smrť a peklo; daj, aby sme v spojení s jeho smrťou mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

300. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)

K.: Velebíme ťa, dobrotivý Otec, milujúci ľudské pokolenie; ty si poslal na svet svoje Slovo, aby si vzalo telo z neporušenej Panny a tak sa stalo naším Spasiteľom a prvorodeným bratom, ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. V Kristovi si nám dal najvyšší vzor svätosti: Cirkev ho uctieva ako dieťa a v ňom, slabom dieťati v jasliach, klania sa všemohúcemu Bohu; lebo keď hľadí na jeho tvár, vidí odlesk tvojej dobroty, a keď prijíma z jeho úst slová života, napĺňa sa tvojou múdrosťou; keď objavuje hĺbku lásky jeho srdca, horí ohňom Ducha Svätého, ktorého Kristus zoslal, aby znovuzrodil ľudí; keď hľadí naňho odetého do purpuru krvi, Cirkev si uctieva jeho predrahú krv, ktorou sa aj sama očisťuje; ale keď sa raduje z Kristovho zmŕtvychvstania, vopred zakusuje slávu Ženícha. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, aby tvoji veriaci, uctievajúc túto + podobu Krista, tak zmýšľali ako Kristus Ježiš, a tí, čo nosia obraz pozemského človeka, aby sa raz pripodobnili nebeskému; Otče, tvoj Syn nech je veriacim cestou, ktorá ich privedie k tebe, pravdou, ktorá osvecuje ich srdcia, životom, ktorým sa živia a ktorým žijú; nech je im svetlom, ktoré zaháňa tiene na ceste, skalou, na ktorej unavení odpočívajú, bránou, ktorou ich prijímaš do nového Jeruzalema. On žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B (ak ide o súkromný obraz, sochu)

K.: Pane Ježišu Kriste, ty si verný obraz neviditeľného Boha a odlesk jeho slávy; ty sám si povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca." Požehnaj + tento obraz, pred ktorým ťa vzývame, (túto sochu, pred ktorou ťa vzývame.) Upevňuj vieru všetkých, čo budú naň (na ňu) s dôverou hľadieť. Daj, nech vždy lepšie chápu tajomstvo tvojej spásy a verne ťa nasledujú. Chráň nás pred hriechom a nešťastím, aby sme ťa raz mohli vidieť v sláve Otca z tváre do tváre. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

301. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí obraz požehna­nou vodou, potom vloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje. Medzitým sa spieva antifóna, hymnus alebo žalm o Kristovom tajomstve znázornenom na obraze, alebo iná primeraná pieseň.

302. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech uchráni vaše srdcia a vašu myseľ v poznaní a láske Boha a jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

303. Je chvályhodné spievať na záver obradu vhodnú pieseň.