POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE

304. Obrazy Božej Matky Márie, rovnako ako obrazy Krista, majú vzbudzovať vo veriacich vieru a úctu k Panne Márii. Nie že by sa verilo, že je v nich nejaká zvláštna sila, pre ktorú by sa mali uctievať, ale že úcta, ktorá sa im vzdáva, vzťahuje sa na samu Pannu Máriu, ktorá je obrazom Božej nevinnosti a čistoty.

305. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má ob­radu požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o súkromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

306. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, narodeného z Matky Panny, a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

307. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, s radosťou sme sa zhromaž­dili na požehnanie obrazu (sochy) blahoslavenej Panny Márie. Tento obraz pod titulom M. nám bu­de pripomínať pevný a živý vzťah blahoslavenej Panny Márie ku Kristovi a jeho Cirkvi. Svätá Má­ria je totiž matka viditeľného Krista, obrazu nevi­diteľného Boha; ale aj ona je obrazom, vzorom a príkladom Cirkvi: obrazom, v ktorom Cirkev s radosťou rozjíma o tom, čím sama celá túži byť; vzorom, v ktorom poznáva cestu a poriadok na do­siahnutie dokonalého zjednotenia sa s Kristom; príkladom, o ktorý sa Kristova nevesta opiera pri plnení apoštolskej úlohy. S vnútornou pozornos­ťou a nábožnou horlivosťou usilujme sa mať účasť na tomto posvätnom obrade.

308. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 1, 42 - 50

Alžbeta zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichá­dza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán." Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja."

Počuli sme slovo Pánovo.

309. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Má­rie Panny, a prosme ho:

Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie vyslyš nás, Pane.

·         Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku od každej škvrny hriechu; zachovaj nás čistých od hriechu.

·         Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil príbyt­kom pre seba a svätyňou Ducha Svätého; vybuduj z nás chrám, v ktorom by stále prebýval tvoj Duch.

·         Náš Kňaz, ty si chcel, aby tvoja matka stála pri kríži; daj, aby sme sa na jej príhovor tešili z účasti na tvojom utrpení.

·         Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s telom i dušou k sebe do neba; daj, aby sme stále hľadali a chápali, čo je hore.

·         Pán neba i zeme, ty si Máriu postavil po svojej pra­vici ako kráľovnú; daj, aby sme si zaslúžili mať účasť na jej sláve.

310. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)

K.: Oslavujeme ťa, Pane, nevýslovný Bože, že si pred stvorením sveta ustanovil Krista za začiatok a koniec všetkého a že si obdivuhodným zámerom svojej lásky spojil s ním blahoslavenú Pannu, aby sa stala rodičkou a spoločníčkou tvojho Syna, obrazom a vzorom Cirkvi, matkou a orodovníčkou nás všetkých: ona je totiž nová žena, ktorá napravila to, čo zničila prvá Eva; vznešená dcéra sionská, ktorá spojila svoj prosebný hlas so vzdychmi patriarchov a srdcom prijala očakávanie starého Izraela; služobnica chudobná a ponížená, z ktorej vyšlo Slnko spravodlivosti, tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus. Svätý Otče, pokorne ťa prosíme, aby si tvoji veriaci, ktorí pripravili tento obraz blahoslavenej Panny, posilňovaní jej ustavičnou & ochranou, vtláčali do srdca obraz, na ktorý hľadia. Nech majú trvalú vieru a pevnú nádej, činorodú lásku a úprimnú pokoru; v bolestiach nech sú silní, v chudobe dôstojní, v protivenstvách trpezliví a v šťastí nech sa podelia s inými, nech sú tvorcami pokoja a obhajcami spravodlivosti, kým po skončení putovania týmto svetom v láske k tebe a bratom neprídu do večného mesta, kde za nás oroduje blahoslavená Panna Matka a žiari ako kráľovná. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (ak ide o súkromný obraz)

K.: Všemohúci a večný Bože, podľa úctyhodného zvyku v obrazoch svätých uctievame teba. Prosíme ťa: požehnaj + tento obraz (túto sochu) blahoslavenej Panny a Bohorodičky Márie a daj, aby sme pomocou úcty k našej nebeskej Matke čoraz lepšie chápali jej účasť na diele spásy tvojho Syna Ježiša Krista. Pod jej ochranou nech sme bezpeční pred každým hriechom a nešťastím, aby sme raz v spoločenstve s ňou mali účasť na tvojej večnej sláve. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

311. Po modlitbe požehnania kňaz, ak je to vhodné, pokropí obraz požehnanou vodou, potom naloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje. Medzitým sa spieva žalm alebo hymnus o bla­hoslavenej Panne Márii so zreteľom na titul predstavený na ob­raze, alebo jedna z nasledujúcich antifón o Panne Márii, naprí­klad:

Pod tvoju ochranu sa utiekame svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

312. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Dobrotivý Boh, ktorý prostredníctvom svojho Syna, narodeného z Panny Márie, vykúpil ľud­ské pokolenie, nech vás milostivo zahrnie svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vás vždy a všade ochraňuje tá, skrze ktorú ste prijali pôvodcu života.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vám všetkým, čo ste sa dnes s nábožnou mysľou zhromaždili, udelí Pán duchovné radosti a nebeskú odmenu.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

313. Je chvályhodné obrad zakončiť primeranou piesňou.