POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO

314. Cirkev chvályhodné požehnáva obrazy svätých, ktorí sa svojím životom stali „svetlom v Pánovi". Obrazy totiž nepripo­mínajú veriacim iba svätých, ktorých predstavujú, ale veriacich istým spôsobom privádzajú pred ich zrak: „Čím častejšie totiž oči spočinú na týchto obrazoch, tým živšie v tých, ktorí o nich rozjí­majú, rodí sa spomienka a túžba po tých, ktorých obrazy znázor­ňujú" (Druhý nicejský koncil).

315. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má obradu požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o súkromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

316. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Ľ.: Amen.

K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je koru­nou všetkých svätých, a láska Boha Otca i spolo­čenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

317. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, zišli sme sa sláviť obrad po­žehnania tohto nového obrazu svätého M. (svätej M.), (ktorý bude vystavený na verejnú úctu veria­cich). Týmto obradom velebíme predovšetkým Boha. Aby sme pochopili zmysel slávenia, treba sa nám vnútorne pripraviť. Keď matka Cirkev predkladá obrazy svätých (na verejnú úctu veria­cich), veľmi má na zreteli, aby sme pri pohľade na obrazy tých, čo verne nasledovali Krista, hľadali budúce mesto a zároveň sa poučili, akou cestou môžeme bezpečne prísť k dokonalému spojeniu s Kristom. Svätí sú totiž priatelia a spoludedičia Ježiša Krista a aj naši bratia a vynikajúci dobro­dinci, ktorí nás milujú, sú s nami, starostlivo sa za nás prihovárajú a obdivuhodným spôsobom sú s nami spojení.

318. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď na­sledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 5,1 - 12a

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Ot­voril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je ne­beské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milo­srdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú vo­lať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú od­menu v nebi."

Počuli sme slovo Pánovo.

319. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Boha Otca, ktorý svätých pripo­dobňuje obrazu svojho Syna a mocou Ducha ne­prestajne posväcuje svoju Cirkev, a volajme:

Na orodovanie svätého (svätej) M. zachráň nás, Pane.

·         Bože, prameň svätosti, ty si dal zažiariť vo svätých obdivuhodným dielam tvojej mnohorakej milosti; daj nám v nich osláviť tvoju velebnosť.

·         Bože, žriedlo všetkej múdrosti, ty si prostredníc­tvom Krista ustanovil apoštolov za základ svojej Cirkvi; zachovaj svojich veriacich v ich náuke.

·         Ty si dal mučeníkom silu svedčiť až po vyliatie kr­vi; urob kresťanov vernými svedkami tvojho Syna.

·         Ty si dal svätým pannám vynikajúci dar nasledo­vať Krista v čistote; daj, aby poznali, že tebe zasvätené panenstvo je osobitným znakom nebeským dobier.

·         Ty ukazuješ svoju prítomnosť a zjavuješ svoju tvár a svoje slovo vo všetkých svätých; udeľ svojim veriacim, aby ich uctievaním cítili, že sa užšie spájajú s tebou.

320. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou po­žehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)

K.: Velebíme ťa, Pane, pretože ty jediný si svätý, zmiloval si sa nad nami a poslal si na svet svojho Syna Ježiša Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa každej svätosti; ty si zoslal na svoju rodiacu sa Cirkev Tešiteľa Ducha Svätého: hlas, ktorý učí tajomstvá svätosti, dych, ktorý dodáva silu a nežnosť, oheň, ktorý zapaľuje srdcia veriacich láskou, božské semeno, ktoré plodí bohaté ovocie milosti. Teba teda, Pane, dnes oslavujeme, lebo darmi toho istého Ducha si obohatil svätého M. a na jeho uctievanie (svätú M. a na jej uctievanie) sa tvoji služobníci postarali o vytvorenie tohto obrazu.

Prosíme ťa, + daj, aby sami kráčali v Pánových stopách, hľadeli na príklad svätého (svätej) M., a tak dospeli k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Nech zvestujú slovom i príkladom evanjelium a nech preň neváhajú dať aj život; nech každodenne nesú Pánov kríž a pritom nech sa usilujú slúžiť bratom; nech plnia povinnosti pozemskej vlasti a zároveň nech ju napĺňajú Kristovým Duchom a dvíhajú oči k nebeskému príbytku, kde ich ty, Otče, prijmeš, aby kraľovali s tvojím Synom. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B (ak ide o súkromný obraz, sochu)

K.: Všemohúci Bože, v každom čase si volíš mužov a ženy, čo s veľkou vierou prijímajú tvoje slovo a hrdinsky nasledujú tvojho Syna Ježiša Krista. Tvojou slávou je zástup tvojich svätých. Prosíme ťa: požehnaj + tento obraz (túto sochu), ktorý (ktorá) znázorňuje svätého M. (svätú M.), a vyslyš modlitby svojich veriacich, ktorí sa budú s dôverou modliť pred týmto obrazom (touto sochou). Daj, aby sme napodobňovali svätého (svätú) M. v čnostiach a v láske k tebe. Ochraňuj všetkých, Čo všetku svoju dôveru vkladajú v teba, a prijmi nás do spoločenstva so svätými a tvojimi vyvolenými v nebi. Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

321. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí obraz požehna­nou vodou, potom vloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje. Medzitým sa spieva žalm alebo hymnus zodpovedajúci svätému, ktorého obraz sa požehnáva, alebo nasledujúca antifóna:

Chváľte nášho Boha, všetci jeho svätí aj vy, čo sa bojíte Boha, malí i veľkí. Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a jasajme, vzdávajme mu slávu.

322. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.

Ľ.: I s duchom tvojím.

K.: Boh, sláva a plesanie svätých, ktorý vám dal na pomoc takých mocných orodovníkov, nech vás sprevádza stálym požehnaním.

Ľ.: Amen.

K.: Ich orodovanie nech vás oslobodí od každého zla a ich príklad nech vás poučí o svätom živote, aby ste vždy slúžili Bohu a bratom.

Ľ.: Amen.

K.: Nech vám Boh dá milosť tešiť sa z tej vlasti, v ktorej sa synovia Cirkvi s radosťou spájajú s občanmi neba vo večnom pokoji.

Ľ.: Amen.

K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.

K.: Iďte v mene Božom.

Ľ.: Bohu vďaka.

323. Je chvályhodné obrad zakončiť primeranou piesňou.